Burch, Pieter Arentsz van der (ca. 1620->1661)

Pieter Arentsz van der Burch, zoon van Arent Cornelisz Fijnenburger en Maertgen Huijgen, geboren ca. 1620 te Papsouw, overleden > 19 augustus 1661

Ondertrouwd op 4 juni 1644 en gehuwd op 19 juni 1644 in ’t stadthuijs te Delft (#) met

Gerritje Dircks de Seeuw, dochter van Dirck Lenertsz de Zeeuw en Pietertgen Ingen, geboren ca. 1623 te Delfgauw

 

Bronnen: 1) stadarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Weesboek A 1626-1654. Amb. Hof van Delft, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 16-8-2016, 4) Giftboek Hof van Delft 1645-1682. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 92, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 10-5-2010

In 1637 (verkeerde jaartal ?) zijn Pieter Arentsz van der Burch en Gerritgen Dircxdr de Zeeu geregistreerd in het register van de weeskamer te Delft.

Op 10 september 1645 is in het Giftboek van de vrije en onvrije hoflanden vermeld: “Heijndrick Claesz tot Delfgauw als getrouwd hebbende Marijtgen Ingen de Oude, Isaac Pleunen als getrouwd hebbende Jannitgen Ingen, Cornelis Jansz bouwman bij ’t Wout als getrouwd hebbende Jonge Marijtgen Ingen, Jacob Abrahamsz wonende bij Delfshaven als getrouwd hebbende Trijntgen Fenijse, dochter van Pietertgen Ingen gewonnen bij Fenijs Ariensz, Pieter Arentsz van Burch als getrouwd hebbende Gerritgen Dircxsdr, dochter van Pietertgen Ingen en Willem Jacobsz de Loose vervangende Lenert Jansz van der Wilt als testementaire voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Pietertgen Ingen aan haar verwekt bij Dirck Lenertsz de Zeeu, mitsgader nog dezelve Van der Wilt en De Loose als voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Jan Ingensz Bruijn overleden tot Zoetermeer, en winnen gift van 2 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oude Laen, staande de morgen op 6 ponden schots, nagelaten bij zaliger Inge Jansz.

Op 3 december 1645 compareert voor schout en gezworenen van Hof van Delft, Pieter Arentsz van der Burch als getrouwd hebbende Gerritgen Dircxsdr, dochter van Pietertgen Ingen, mitsgades Pieter Jansz Bruijn zoon van Jan Ingensz Bruijn, overleden tot Zoetermeer, en bekenden dat haar op heden voor Willem Jacobsz de Loose en Lenert Jansz van der Wilt, de voornoemde Gerritgen Dircxsdr en Pieter Jansz Bruijns voogden, aanwijzing en overlevering van haar goederen is gedaan alsmede van de stukken en papieren daartoe behorende waarmee zij verklaren ten volle voldaan te zijn.

Op 6 april 1652 stelt Maertgen Huijgen, weduwe van Arent Cornelisz van der Burch bijgenaemt fijnenburger, haar testament op. Zij benoemt tot haar erfgenamen Neeltgen Arentsdr, huijsvrouw van Cornelis Willemsz van Horststeede, Pouwels Arentsz van der Burch, Willem Arentsz van der Burch, Jan Arentsz van der Burch, Ermtgen Arents van der Burch en Pieter Arentsz van der Burch, alle sijnde haere kinderen.

Op 30 mei 1655 zijn Pieter Arentsz van der Burgh, Cornelis Onderwater en Maertje Jansdr vermeld als koper van een stuk land (akte ontbreekt). Verkoper is Jan Cornelissen Langerac. Op 19 augustus 1661 is hij vermeld als getuige.

Op 15 januari 1659 Arris Pietersz van der Hoeff, wonende in het ambacht van Maasland, als getrouwd hebbende Neeltgen Arentsdr van der Burgh, Willem, Jan, Ermtje en Pieter Arents van der Burgh, te samen kinderen en voor vijf zesde parten erfgenaam van Arent Cornelisz Fijnenburger, geven gift aan Pouwels Arentsz van der Burgh haar broeder, mede zoon en zulks ook erfgenaam voor het resterende zesde part van de voornoemde Arent Cornelisz Fijnenburger, van vijf zesde parten van een woning met als huis, schuur, barg en geboomte en gelijke gedeeltens in de grond daar al hetzelve op staat, groot omtrent 2 hond 60 roeden vrij hofland gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van Abtswoude, staande de morgen op 6 ponden schots.

Op 28 september 1719 stelt Pietertje Pieters van der Burg, weduwe van Jan Paulusse van der Tak, en thans huisvrouw van Cornelis van Schooten, ‘coorn brandewijn brander tot Schiedam’, haar testament op waarin zij haar erfgenamen benoemt. Zij legateert aan:
1) Marijtje Pieterse van der Burg, gehuwd met Joost Duijvesteijn, de somme van tweehonderd gulden,
2) Abraham Leendertse van der Burg, zoon van haar overleden broeder Leendert Pieterse van der Burg, de somme van honderd gulden,
3) Willem Arentse van der Burg en Gerrit Arents van der Burg, beiden kinderen van haar overleden broeder Arent Pieterse van der Burg, tezamen de somme van vijfentwintig gulden,
4) Gerritje Janse Overwater, dochter van haar zuster Theuntje Pieterse van der Burg, de somme van twaalfhonderd gulden,
5) Jan Cornelisse van Coppen en Thonia Cornelisse van Coppen, beiden kinderen van Maria Jans Overwater, die een dochter is van haar zuster Theuntje Pieterse van der Burg, tezamen de somme van tienhonderd gulden.
Op 27 februari 1724, 2 januari 1727 en 12 januari 1728 stelt Pietertje Pieters het testament bij, waarbij zij legateert aan:
1) Gerritie Jans Overwater, ongehuijwde bejaarde nagelaten dogter van haar suster Theuntie Pieters van der Burgh, aan haar verweckt door Jan Engelen Overwater, de somme van thien hondert gulden tot twintigh stuijvers het stuck vrijgeld,
2) Jan Cornelisz van Coppen, soon van Marijtie Jans Overwater, aan haer verweckt door Cornelis van Coppen, wonende in ’t Noordeijnde van Delfgaeuw buijten dese stadt, de somme van een honderd gulden, munte ende vrijgeld als vooren,
3) Theuntie Cornelis van Coppe, suster van de voornoemde Jan Cornelisz van Coppen, de somme van een honderd gulden, mede munte ende vrijgeld als voren,
4) Theuntie Arents van Dam, dogter van Leuntie Overwater, aen haer verweckt door Arij Willemsz van Dam, gelijke een honderd gulden als voren,
5) Hilletie van der Burgh, altans huijsvrouw van Maarten Jansz de Lelij, ende Gerritie van der Burgh, huijsvrouw van Jan Leendertsz, beijde nagelaten dogters van Cornelis van de Burgh, te samen ende met hun beijden gelijcke somme van een honderd gulden, als voren,
6) Gerrit Arentsz van der Burgh, nagelaten soon van Arend van der Burgh, wonende op Schie, een honderd gulden, als voren,
7) Arend van der Burgh, nagelate soon van Dirck Arendsz van der Burgh, gelijcke een honderd gulden, als voren,
Verdre goederen, soo roerende als onroerende, actien ende geregtigheden, aan suster Marijtie Pieters van der Burgh, weduwe van Joost Duijvesteijn, Abraham Leendertsz van der Burgh, nagelate soon van haar broeder Leendert van der Burgh, Maria Jans Overwater, huijsvrouw van Cornelis van Coppe, Gerritie Jans Overwater, hier voren genoemt, Leuntie Jans Overwater, huijsvrouw van Arij Willemsz van Dam, Engeltie Jans Overwater, ongehuijwde bejaarde dogter, ende Theunis Jansz Overwater, alle vijff nagelate kinderen van Theuntie Pieters van der Burgh, haer suster.
Op 3 mei 1731 wordt het testament uitgevoerd.

 

Uit dit huwelijk:

Arent Pijetersz van der Burch, bouwman, geboren ca. 1645, overleden < 19 januari 1675. Gehuwd met Maertge Frans van Bocxel, overleden > 27 september 1716

Cornelis Pietersz van der Burch, bouwman, geboren ca. 1650, overleden < 27 februari 1724. Ondertrouwd op 22 oktober 1672 voor het gerecht te Delft met Geertgen Harmens de Roo. Ondertrouwd op 23 januari 1683 voor het gerecht en gehuwd op 7 februari 1683 in de Nieuwe Kerk te Delft met Maartge Dirx

Leendert Pietersz van der Burch, geboren ca. 1650, overleden > 2 januari 1727. Ondertrouwd op 16 februari 1675 en gehuwd op 13 maart 1675 in de Nieuwe Kerk te Delft met Marijtje Abrahams de Hoog, dochter van Abraham de Hoog

Marijtje Pieters van der Burch

Theuntje Pieters van der Burch, geboren ca. 1665. Ondertrouwd op 15 januari 1689 te Monster en 16 januari 1689 voor het gerecht te Delft en het gerecht te Hof van Delft en gehuwd op 2 februari 1689 te Monster met Jan Engelen Overwater, zoon van Engel Huijgensz Overwater en Floortje Crijnen Seeman, geboren ca. 1650, begraven 13 september 1724 te Wateringen

Pietertje Pieters van der Burch, geboren ca. 1665, begraven 23 maart 1728 in de Oude Kerk te Delft. Ondertrouwd op 3 februari 1691 en gehuwd op 18 februari 1691 voor het gerecht te Delft met Jan Pouwelsz van der Tack, landbouwer. Ondertrouwd op 30 april 1719 en gehuwd op 14 mei 1719 voor het gerecht te Delft met Cornelis van der Schouten, coorn brandewijn brander te Schiedam