Fijnenburger, Arent Cornelisz (-<1652)

Arent Cornelisz Fijnenburger, zoon van Cornelis Pouwelsz Fijnenburger en Neeltgen NN, overleden < 6 april 1652

Gehuwd met

Maertgen Huijgen, overleden > 6 april 1652

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Weesboek A 1626-1654. Amb. Hof van Delft, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 16-8-2016, 3) Het verzweerboek van het ‘Hoff van Delff’ over 1589, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 41 (1986) 4) Giftboek Hof van Delft 1621-1645. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 91, Teun van der Vorm, versie 0.3, d.d. 13-7-2008,  5) Giftboek Hof van Delft 1645-1682. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 92, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 10-5-2010, 6) Kerkrekeningen van Kethel, J.H. Brakke. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 25 (1970)

In 1589 is in het verzweerboek van het Hof van Delft vermeld: De hoefslag van Vockestaert, groot 75 morgen 5 hond 55 roede, waar van elke morgen 6 pond wordt betaald. De weduwe van Cornelis Powelsz Fijnenburger 5 morgen land, de kinderen van Cornelis Powelsz Fijnenburger 5 morgen land.

Op 16 mei 1593 heeft Huijbrecht Cornelisz tot Schipluiden, als voogd van Arent Cornelisz en Pietergen Cornelisdr, achtergebleven kinderen van Neeltgen Fijnenburgers, gift gewonnen van 5 morgen hofland leggende in Vockestaert, die voorsz. kinderen bij dode en overlijden van Neeltgen Fijnenburgers aangekomen.

Op 21 oktober 1619 verkoopt Arent Cornelisz Fijnenburger land in het Hof van Delft aan Grijetgen Lenertsdr van der Houve. Op 4 april 1620 verklaart Arent Cornelisz Fijnenburger, wonende Vockestaart, dertich penningen schuldig te zijn aan Willem Luijtensz van Kittesteijn.

Op 20 juni 1632 wint Johan Hanneman, rentmeester van joffr. Melesante gift van een woning als huis, schuut, barg en geboomte met omtrent 5 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Vockestaert daar Arent Cornelisz. Fijnenburger op placht te wonen, bij haar gekocht met executie van het Hof van Holland. Op 4 november 1632 geeft Arent Cornelisz Fijnenburger gift aan Pieter Cornelis Roelantsz van 1 morgen onvrij hofland volgens de brief van decreet op huiden verleden, gelegen in de hoefslag van Vockestaert. Op 22 mei 1633 geeft Leentgen Henricxs weduwe en boedelhoudster van Claes Claesz, geassisteerd met Pieter Jacobsz haar gekozen voogd in deze, gift aan Arent Cornelisz Fijnenburger van een huis en erf met de grond daar all hetzelve op staat, staande en gelegen in Papsou daar van de grond groot is 2 hond 60 roeden vrij hofland volgens de brief hier verleden. 

In de kerkrekeningen van Kethel is in 1643 vermeld: “van Arent Cornelis Fijnenburger huyr van een graff 8.-.-“.

Op 6 april 1652 stelt Maertgen Huijgen, weduwe van Arent Cornelisz van der Burch bijgenaemt fijnenburger, haar testament op. Zij benoemt tot haar erfgenamen Neeltgen Arentsdr, huijsvrouw van Cornelis Willemsz van Horststeede, Pouwels Arentsz van der Burch, Willem Arentsz van der Burch, Jan Arentsz van der Burch, Ermtgen Arents van der Burch en Pieter Arentsz van der Burch, alle sijnde haere kinderen. 

Op 15 januari 1659 Arris Pietersz van der Hoeff, wonende in het ambacht van Maasland, als getrouwd hebbende Neeltgen Arentsdr van der Burgh, Willem, Jan, Ermtje en Pieter Arents van der Burgh, te samen kinderen en voor vijf zesde parten erfgenaam van Arent Cornelisz Fijnenburger, geven gift aan Pouwels Arentsz van der Burgh haar broeder, mede zoon en zulks ook erfgenaam voor het resterende zesde part van de voornoemde Arent Cornelisz Fijnenburger, van vijf zesde parten van een woning met als huis, schuur, barg en geboomte en gelijke gedeeltens in de grond daar al hetzelve op staat, groot omtrent 2 hond 60 roeden vrij hofland gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van Abtswoude, staande de morgen op 6 ponden schots.

 

Uit dit huwelijk:

Neeltgen Arents van der Burch, geboren ca. 1620, overleden > 15 januari 1659. Gehuwd op 18 augustus 1646 te Delft met Cornelis Willemsz van Horststeede, overleden 1652-1658. Gehuwd op 21 mei 1658 te Delft met Arris Pietersz van der Hoeff

Pouwel Arentsz van der Burch, overleden > 15 januari 1659

Willem Arentsz van der Burch, overleden > 15 januari 1659

Jan Arentsz van der Burch, overleden > 15 januari 1659

Ermtgen Arents van der Burch, overleden > 15 januari 1659

Pieter Arentsz van der Burch