Woutersz, Jan (-<1654)

Jan Woutersz, zoon van Wouter Claesz Mol, overleden < 11 juli 1654

Gehuwd met

Aeffge Pieters, overleden > 27 maart 1669

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677

Op 11 juli 1654 is Aeffge Pietersdr weduwe van Jan Woutersz schuldig aan Lucas Leendertsz ende Pieter van Beeck tot Amsterdam de somme van ƒ 300 onderverbrant van haer huijs en erff in Noord endt. Afgelost 19 mei 1659 aan Lenert Pietersz van Beeck.

Op 8 mei 1655 verkoopt Aeffge Pieters weduwe van Jan Woutersz voor haer selve, Baert Hendrixsz als man van Trijn Jans ende Dirck Woutersz Mol als oom en voocht van de onmondige kinderen van Jan Woutersz aan Cornelis Woutersz de somme van ƒ 500 capitael tot 20 stuivers op losrenten sjaers ƒ 20 onder verbandt van een huijs en erff int Noordt endt mitgaders alle de erffenisse die sij comparanten hebben te pretenderen van Wouter Claesz Mol.

 

Uit dit huwelijk:

Trijn Jans