Mol, Wouter Claesz (->1638)

Wouter Claesz Mol, zoon van Claes Dircxz Mol en Marij Wouters, geboren ca. 1590, overleden > 12 maart 1638

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) geneaknowhow.net, 3) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1634-1638. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1641-1646. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft , inv.nr. 2008. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras

Op 12 april 1619 verkoopt Claes Baertsz aen Wouter Claesz Moll een worffgen groot 16 roeden leggende achter Wouter Claeszs worff. Voor de somme van ƒ 55 gereet gelt.

Op 2 mei 1626 verkoopt Hans van Doorne als gemachtichde van Joncheer Florens van Alckemaden poorter van Haerlem ende Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van Joncheer Arnout Bardens Ridder, aen Wouter Claesz Moll ende Roeloff Claesz te weten Hans van Doorne vijff achte paerten ende de voorn. Cornelis de Jonge drie achte paerten van naergenoemde percelen van landen in Everts ende Pieters weeren. Als eerste een stucke lants genaempt den “Meed” groot 1621 roeden. Noch een stucke lants genaempt het “Calverventgen” groot 1070 roeden. Noch een stucke lants genaempt den “Leversoo” groot 994 roeden. Noch een stucke lants genaempt het “Smaijers ventgen” goot 1409 roeden. Noch een stucke lants genaempt den “Boveech” met het eijnd op den Wechsloot groot 764 roeden. Noch een ackertgen groot 81 roeden. Noch daer benoorden den grooten thuijn 78
roeden. Noch daer benoorden het uijter kamgen groot 91 roeden. Noch daer benoorden 25 roeden. Noch dat cleijne tuijntgen 43 roeden. Noch dat Dircx lantgen groot 177 roeden. Noch dat tuijntgen in Everts weer groot 21 roeden. Noch die Twisch camp groot 222 roeden. Noch dat thuijntgen groot 38 roeden. Noch dat Dircx lantgen groot 132 roeden. Noch daer besijden 110 roeden. Noch daer besijden aen groot 80 roeden. Noch dat ackertgen binner Delft in Everts weer groot 70 roeden. Noch dat smal ackertgen groot 77 roeden. Noch daer bewesten 49 roeden. Noch daer bewesten 68 roeden. Noch Hammen thuijn aende Wech groot 130 roeden. Noch een uijterdijck overt voors. weer groot 21 roeden. Voor de somme van ƒ 9500.

Op 2 september 1634 vindt de verkoop plaats van 6488 roeden vijf voeten lants affgedolven van verschaijden parceelen lants wesende nu tegenwoordich den Twischdijck, streckende van Nauwertnae aff tot de banschaijt van Crommenie aen de Hooftingelanden, Dijckgraeff ende Hemraeden vande Schermer door de naevolgende landeijgenaeren. Een daarvan is Wouter Claesz Mol.

Op 4 juni 1654 zijn de erfgenamen van Wouter Claesz Mol belender.

Op 8 mei 1655 verkoopt Aeffge Pieters weduwe van Jan Woutersz voor haer selve, Baert Hendrixsz als man van Trijn Jans ende Dirck Woutersz Mol als oom en voocht van de onmondige kinderen van Jan Woutersz aan Cornelis Woutersz de somme van ƒ 500 capitael tot 20 stuivers op losrenten sjaers ƒ 20 onder verbandt van een huijs en erff int Noordt endt mitgaders alle de erffenisse die sij comparanten hebben te pretenderen van Wouter Claesz Mol.

 

Kinderen:

Jan Woutersz

Dirck Woutersz Mol, overleden 1668-1669. Gehuwd met NN Alderts, dochter van Aldert Cornelisz Grooteman en Marij Hendricxs, overleden < 16 februari 1663