Weijman, Melchior (ca. 1535-1610)

Melchior Weijman, glasmaker, zoon van Cornelis Claesz Weijman en Christina Jans, geboren ca. 1535, overleden 1610

Gehuwd met

Marrichgen Jacobs Nobel, dochter van Jacob Hendricksz Nobel en Catharina Peters van der Moet, geboren ca. 1540, overleden januari 1598

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse glasmakersfamilie in de zestiende eeuw, Llewellyn Bogaers. In: Jaarboek Oud-Utrecht 1993, Vereniging Oud-Utrecht, 3) Zestiende-eeuwse ramen in de Klaaskerk, P.H. Damsté. In: Oud Utrecht, 43e jaargang, nummer 1, januari 1970, 4) razu.nl, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) stadsarchief.breda.nl

Buchelius zegt over Melchior Weijman: “Hij was … een groot pleijter, sulcx dat hij alle sijn welvaeren daeraen te coste hing”.

Op 17 november 1559 wordt te Breda het testament van Gertruijdt Claes Weijmans, huijsvrouw van Henrick Maes Jan Maes, ten uitvoer gebracht. Als haar erfgenamen zijn genoemd Cornelis Claes Weijmans, Melchior Cornelis Claes Weijmans, Anne Claes Weijmans, Ernest Claes Weijmans, Dijrcke Claes Weijmans, Burchge Claes Weijmans en Barbara Claes Weijmans.

In de kerkrekening van de Nicolaikerk uit 1564-1565 is opgenomen: “Item Melchior Weijman glaesmaecker omme tglas aldaer vuijt te neemen en de voorts vijff panden daer off verloijdt ende sesthien panden verlapt, mitsgaders tvoorschreven glas wederomme in te setten, tezamen daervan betaelt IIII gulden X stuvers”.

Op 25 april 1567 sluiten Melchior Weijmans en Sijmon Besthaup, voogd en echtgenoot van Aleijde Weijmans, te Breda een overeenkomst inzake erfenis van de overleden Jan van der Kercke, halfbroer van Melchior en Aleijde.

Melchior Weijman en Marichgen sluiten op 13 november 1574 een lening af van f 150 met 6¼% plecht bij Marten Schipperius van Remerswael, medicijnen doctor. Als onderpand dient een stadsbrief met f 10 rente ten behoeve van Bernt Uijteneng dd 10 november 1547. 

Op 8 november 1577 Margaretha, weduwe Johan van der Kerck, als trecht hebbend van de heer Johan van Spijck, erfgenaam van zaliger Jacobgen Jans, weduwe van Spijck, transporteren een losrente van 6 gulden jaarlijks aan Melchior Weijman.

Op 7 april 1583 koopt Melchior van het Armenweeshuijs een ‘huijs, erf, kelder, cluijs en plaetsgen’ bij ’t Regulierenconvent aan de Springweg. ’t Huijs streckt sich uijt tot aen een scheijdelmuer en de pijlaeren van ’t convent’. Dit huis is het tegenwoordige perceel Oudegracht 241.

Opmetingen Lekdijk: 22 mei 1592 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert voorschreven en Melchior Weijman in plaats van alsvoren samen een halve hoeve, 1602 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert van Amerongen, Willem Cornelisz en Gerrit Dirckx opte Vaert in plaats van Melchior Weijman samen een halve hoeve. 

Op 19 mei 1593 Gerrit Dickx van Rijn wonende aende Vaert kocht voor Willem Cornelisz 4 morgen aan de Vaert in 8 morgen, van Melchior Weijman voor 525 pont.

Op 17 september 1602 is Melchior Weijman genoemd in het testament van Jan Willemsz van Zuijlen en Rijckgen Joost Bruinszdr. Op 23 maart 1604 is Melchior Weijman genoemd in het testament van Gerrit Jansz van de Bilt en Nellichgen Jan de Riddersdochter.

Op 23 december 1605 stellen Jan van der Burch en Geertruijt Jacob Nobelsdr hun testament op. Genoemd zijn onder andere Melchior Weijman, Christina Melchior Weijmansdr, Marichgen Melchior Weijmansdr, Grietgen Melchior Weijmansdr en Joostgen Melchior Weijmansdr.

Op 6 oktober 1606 Dirck de Ridder van Gruenesteijn en Jan Stoffelss hebben de oude brieven van Melchior Weijman niet.

Op 29 december 1613 vindt het transport plaats van een deel van een huis aan de westzijde ‘Hooch Coorenmarct onder de Vijfhuijsen’ volgens boedelscheiding van Melchior Weijmans en Marrichgen Jacob Nobelsdr. De nieuwe eigenaar is Maria Melchior Weijmans. ‘Hiermede verclaren de erffgenamen afstand te doen van hun huijsinge ten behoeve van Maria Melchior Weijmansdr en de verder voldaen te sijn over de uijtcooppenningen’.

Op 28 september 1618 Alidt Schipperius huijvrouw van Anthonis van Voerst borger Utrecht 55 jr verklaart ten verzoeke van Gerardt de Roij, vader en voogd van Thijman de Roij als possesseur van een vicarie in de Buerkerck, dat zij kende Aert Nobel, oom, broer van haar moeder die 4 morgen bezat in Benschop van de Vicarie van die van Luttikenhuijs, na dode van Aert op Cornelis diens broer. Meer verklaringen, noemen Marichgen Jacob Nobelsdr, zuster van Aert en Cornelis met als kinderen Christina Melchior Weijmansdr 54 jaar x Oth van Snellenberch en Marichgen Melchior Weijmansdr 47 jaar x Ellert Lubberts van Oldenburch.

Op 15 oktober 1624 wordt de erfpacht van 2 hofsteden aan de borchwal van Tollesteech buijten de Ganspoorte bij Utrecht, oorspronkelijk uitgegeven door Melchior Weijman aan Dirck de Ridder, vervallen verklaard wegens het niet nakomen van verplichtingen. Als belanghebbenden worden genoemd Oth van Snellenberch, Christina Melchior Weijmants oudtste dochter, Dirck de Ridder, Melchior Weijman, Andries Willemsz Lijndraijer, Jan Jansz de Lijndraijer, Cornelis Woutersz van Merevelt, Matheus Cornelisz van Vianen, Claes Jacobsz, Maria de Ridder en Anthonis de Ridder.

 

Uit dit huwelijk:

Christina Melchiors Weijman

Margareta Melchiors Weijman, overleden juni-juli 1658 (aangetekend 12 juli 1658), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd 1 november 1602 en gehuwd 30 november 1602 te Utrecht met Werner Dircxs Versteech, bakker, geboren te Deventer, overleden september-oktober 1625 (aangetekend 10 oktober 1625), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Josina Melchiors Weijman, overleden oktober 1647 (aangetekend 25 oktober 1647), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd 23 december 1610 te Utrecht met Beernt Jansz van Oldenseel, geboren te Oldenzaal, overleden maart-april 1647 (aangetekend 12 april 1647), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Marrichgen Melchiors Weijman, geboren 1570-1571, overleden september-oktober 1641 (aangetekend 11 oktober 1641), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd 26 november 1614 voor het gerecht te Utrecht met Wernar Wouters van Sutpheen, geboren te Zutphen, overleden 1615-1616. Ondertrouwd 18 oktober 1617 en gehuwd 26 oktober 1617 in de Jacobikerk te Utrecht met Eldert Lubbertsz van Oldenburch, zoon van Lubbert Eldertsz van Oldenburch en Catharijna Henrix van Bruijssel, overleden september 1651 (aangetekend 22 september 1651), begraven in de Buurkerk te Utrecht