Vosch, Jan (ca. 1570-1604)

Jan Vosch, zijdenlakenhandelaar, zoon van Peter Vosch en Alijdt Wttewael, geboren ca. 1570 te Utrecht, overleden oktober 1604 te Utrecht

Gehuwd ca. 1598 met

Catharina Pierling, geboren ca. 1565, begraven 12 juni 1648 in de Geertekerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Frans van Limborch (alias Corte Frans), kapitein, zoon van Marten Schram van Limborch, overleden 1586-1590

Gehuwd < 23 mei 1590 met

Johan van Niel, kapitein, overleden > 15 juni 1596

Ondertrouwd op 23 april 1609 en gehuwd op 30 april 1609 in de Geertekerk te Utrecht met

Thijman Ploos, raad in de vroedschap van Utrecht (1613-1616), rentmeester der abdij van St. Paulus (1614-1620), zoon van Gerrit Ploos en Catharina van Leeuwen, geboren 1581 te Utrecht, begraven 5 januari 1620 te Utrecht

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 23 mei 1590 constitueren capiteijn Jan van Niel gehuwd met Catharina Pierlinckx, tevoren weduwe van capiteijn Frans van Limborch zaliger. Op 26 juli 1591 attesteert Anthonis Henricksz van Doenrae, coorncoper, omtrent 34 jaar, wonende op de Hooch Coornmerckt te Utrecht, over besprekingen te Zwolle tussen Geertruijt Marten Schram van Limborchsdr van St. Jansrae, echtgenote van Claes Cuijper te Housseth en zuster van Frans van Limborch alias Corte Frans, in leven hopman, en Johan van Nijell en diens echtgenote Catharijna Pierlincx, eerder weduwe van Corte Frans, over de nalatenschap van laatstgenoemde.

Op 23 mei 1593 procureert Katlijna Pijerlinckx, gehuwd met Johan van Niel hopman, Frederick Bogaert, advocaet hove t’Utrecht, om van Gerlich Pierlincx, haar broer, of van Gerrit Jansz, brouwer in De Gulde Ruijte te Delft, f. 2000-0-0 in te vorderen die haar broer schuldig is vanwege lening; bij laatstgenoemde is bedrag gedeponeerd.

Op 22 juli 1597 attesteert Jannegen Aerts van Noest, omtrent 32 jaren, gehuwd met capiteijn Anthonis But, over het transport van 15 juni 1596 voor het gerecht van Utrecht door Gielis Genneff van een schuldbekentenis van f. 2000-0-0 ten laste van Vranck van der Hoeff aan rekwirant c.s. zonder dat Johan van Gelder, waard in ’t Bonte Peert te Utrecht, zich daartegen verzette. Het transport geschiedde met instemming van Jan Hoeff als gemachtigde van Jan van Nijell en diens echtgenote Catharyna Pierlincx ten huize van Wouter van Bornbergen.

Op 3 januari 1601 sluit Dirck Adriaensz bij Jan Vosch leningen (plechten) af van f 330 met 6¼% rente voor een pand aan de noordzijde van het Oudekerk en van f 200, f 150 en f 300 met 42 stuijvers rente voor een pand achter ’t Wijstraet. Op 10 maart 1603 vindt de overdracht plaats van een plecht van 7 mei 1587 van f 400 met 6¼% rente van Jan Vosch en Catharijne Pierlinse aan Huijch Jansz van Nes en Cornelia. De plecht heeft betrekking op een ‘huijsinge en hoffstede aen de Steenwech’.

Op 20 mei 1607 koopt Catharina Pierlincx, weduwe van Jan Vosch, ‘een huijsinge en hoffstede bij de laeckensnijders op den hoeck daer men nae de Vischmerct toe gaat’ van Willen Jansz van der Meulen. Het huis is belast met negen verschillende plechten voor een totaalbedrag van f 1453. Catharina en haar tweede man, Thijman Ploos, verkopen het huis op 9 mei 1614 weer aan Hendrick Dircss van de Kemp.

Op 13 januari 1620 wordt het besloten testament van Timan Ploos geopend. Als belanghebbenden zijn genoemd Adriaen Ploos, Peter Ploos, Catharina van Leeuwen, Gerrit Willemsz Ploos, Timan Ploos, Catharina Pierlinxs, Johan van der Cloes en Jan Petersz van Lommel.

In 1621 voert Jan Gijsbertss van Roijen een proces tegen Catharina Pierlincx inzaken borgtocht. Op 16 september 1621 ziet Catharina Pijerlincx, weduwe Timan Ploos, af van proces voor gerecht van Bergen op Zoom met handhaving van recht tegen Peter Hack en echtgenote en om in verband daarmee te protesteren en eventueel in beroep te gaan. Op 23 oktober 1621 een vrijwaring inzake aanspraken op aan Catharina Pierlinghs uitbetaalde en nog uit te betalen rente. Daarbij zijn onder andere genoemd Geerlach Pierlingh, Timan Ploos en Balthasar Vosch.

Op 14 mei 1625 verkrijgt Catharina een plecht van Cornelia Gijsbertsdr, weduwe van Peter Jansz van Wijck, van f 200 met 6% rente.

 

Uit dit huwelijk:

Catalijna Vosch

Balthasar Vosch, drossaard te Hagestein, geboren ca. 1602 te Utrecht, begraven 20 augustus 1670 te Vreeswijk. (?) Ondertrouwd op 30 oktober 1642 en gehuwd op 13 november 1642 te Utrecht met Willemina ten Stal, dochter van Gerrit Aertsz ten Stal en Mariken van Battem, geboren ca. 1610, begraven 19 maart 1666 in de Geertekerk te Utrecht