Kerstantsz, Jacob (-1482)

Jacob Kerstantsz, Heilige geestmeester te Naaldwijk (1470), kerkmeester te Naaldwijk (1477), zoon van Kerstant Jansz, overleden 7 april 1482 op Pasen ‘in de Hij’ (buurtschap tussen Westerlee en de Vlietwoning) onder Naaldwijk

Gehuwd met

(?) Machtelt Willems Dippijn, dochter van Willem Dippijn en Katrijn Allaerts van der Hoeve

 

Bronnen: 1) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 2) hogenda.nl, 3) Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, C. Hoek. In: Jaarboek Ons Voorgeslacht 1961, 4) Acten betreffende Delfland (1303-1632), C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 52 (1997), 5) De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395), Dr. P.C.J. van der Krogt. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 49 (1994), 6) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), 7) jacobs-schumacher.eu, 8) L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 10.2, Muiden, 2016

Ongedateerd: Pieternelle schenkt aan de Heijlighen Geest vanwege haar overleden echtgenoten Pieter Willemsz en Gherrit Jansz 1/6 van 9 hond land in de Zuutbroeck, belend ten noorden het kapittel te Naaldwijk en de kinderen van Kerstant Jansz. ten zuiden Jacob Kerstantsz., waarvan het overige 5/6 gedeelte aan Arleweijn Vranckesz toebehoort. Dit land is verkocht en het geld hiervan opnieuw belegd. 

In 1462 is een lijst opgesteld van hofstedenhuur te ’s Gravenzande. Hierop is vermeld: ‘ Jacob Kerstantz zegt vrij te zijn’.

Op 21 januari 1470 verkoopt Pieter Gerritsz aan Phillips Claesz en Jacob Kerstantsz heilige geestmeesters te Naaldwijk een rente van 2 lb., verzekerd op 7½ hond land te Monster, gemeen met Pieternelle van Berckenrode, Jan Aerntsz, Aerst Willemsz en Gerrit Harpsz. De verkoper schenkt de eigendom van dit land aan de Heijlige.Geest voor een memorie voor hemzelf, Gheertruut Claesd en Fije Woutersd zijn beide vrouwen.

Op 15 februari 1477 verkopen Gerrit Harp’z, Jacob Kerstantsz, Bertelmees Heinricz en Pieter Jansz kerkmeesters te Naaldwijk, met toestemming van Heinric, heer van Naaldwijk en Capelle, erfmaarschalk van Holland, patroon van de kerk aldaar, aan Jan Gerritz en Claes Harp’s heilige geestmeesters aldaar, o.m. het ¼ gedeelte van de bovengenoemde 7 hond land, gelegen op de geest, geschonken door Willem Pietersz.

In het overzicht van de eigenaren van graven in de Oude Kerk te Delft staat onder M.VII Tseuvende pleijn hout 16 grave (middenkerk) vermeld: na 1470 Machtelt, weduwe van Jacob Kerstantz.

 

Uit dit huwelijk:

Kerstant Jacobsz