Verkerck, Jan Aertsz (-1587)

Jan Aertsz Verkerck, buurmeester van Beusichem (1583), zoon van Aert Airtsz Verkerck en Barbara Jan Peters, overleden 1 maart-6 september 1587

Gehuwd met

Mechtelt NN, overleden 1611-1613

 

Bronnen: 1) jpouweltjes.myqnapcloud.com/Kwartierstaat.htm (met informatie uit akten uit het Rechterlijk Archief van Beusichem), 2) De Navorscher, Acht en dertigste jaargang. Nijmegen, 1888, pag. 135, 3) regionaalarchiefrivierenland.nl

In oktober 1577 compareren Hubert Sam en zijn vrouw Jantgen Zuijrmonts, tezamen met Jan Aertsz Verkerck en Gobel Jansz, die gezamenlijk machtig maken Henrick Petersz en Teunisgen zijn vrouw om uit hun naam in te vorderen de restanten van het morgengeld over 1574 en 1575.

Op 11 februari 1583 compareren Jan Aertsz Verkerck voor hemzelf en Hubert Sam als man en voogd van zijn vrouw, erfgenamen van Jelis Zuermonts zaliger, buurmeesters van Beusichem, eisers bij pandinge ter eenre en IJken Aert Adriaensz de Molre weduwe verweerster ter andere zijde inzake afslag van nog verschuldigde morgengeld.

Op 1 maart 1587 maken Hubert Aertsz Verkerck en Jan Aertsz Verkerck machtig Gosen Fredericksz in al hetgene zij van de gerechte van Culemborg te doen mogen hebben.

Op 29 augustus 1610 is Mechtelt Jan Aertsz Verkercks weduwe genoemd als belendster.

Op 21 augustus 1611 verkopen Jan Ariaensz Varlee, als man van Margrieta Hermen Coels, tezamen met Jannigen Hermen Coels, bijgestaan door haar momber Henrick Willemsz, aan Mechtelt, nagelaten weduwe van Jan Aertsz Verkerck 6 1/2 hont land liggende in de gerechte van Zoelmond genaamd den dwarsacker, belend ten oosten Gobell Claesz, ten zuiden de heren van St Jan te Utrecht, ten westen de enghsteeghe en ten noorden de koopster.

Op 23 juli 1612 compareren Jelis Jansz Verkerck, Aert Jansz Verkerck den Auden, Aert Jansz Verkerck den Jongen, Adriaen Jansz Verkerck en Engbert Engbertsz n.u. als omen en zwagers [sic] van de kinderen door Hillegonda, hun zuster zaliger, in de echt geprocreëerd bij Jan Hubertsz, die Jan Hubertsz verzoeken dat hij vanaf dat moment zijn boedel niet meer zal reppen of roeren alvorens hij behoorlijk rekening heeft gedaan van al hetgeen door zijn overleden vrouw achtergelaten is.

Op 27 juli 1613 compareert Jan Hubertsz als vader en van zijn twee onmondige kinderen, in de echt geprocreëerd bij Hillegen Jan Aerts Verkercks dochter zaliger, en gerechtelijk insinuerende Jelis Jansz Verkerck en Aert Jansz Verkerck den Auden als oudste zonen van Jan Aertsz Verkerck en Mechtelt zijn vrouw, en daarmee bloedvoogden van zijn twee kinderen van moeders zijde, dat hij de goederen die zijn kinderen zijn toegekomen door het overlijden van Mechtelt, Jan Aertsz Verkercks weduwe, hun grootmoeder, wil verkopen om zo de lasten te kunen betalen, doch dat Jelis en Aert hem houden aan zijn verplichting d.d. 23 juli 1612.

 

Uit dit huwelijk:

Aert Jansz Verkerck den ouden, schepen van Beusichem en Zoelmond (1611). Gehuwd met Aeltje Claes

Jelis Jansz Verkerck

Hillegen Jans Verkerck

Aert Jansz Verkerck den jongen, overleden > 6 januari 1629. Gehuwd met Ursula Jans