Jansz, Hubert (-<1594)

Hubert Jansz, zoon van Jan Willemsz, overleden < 6 december 1594

Gehuwd met

Janna Dirck Loeffs, dochter van Dirck Loeffsz van Oordt, overleden > 18 juli 1595

 

Bron:  jpouweltjes.myqnapcloud.com/Kwartierstaat.htm (met informatie uit akten uit het Rechterlijk Archief van Beusichem)

Op 2 februari 1578 transporteert Hubert Jansz tezamen met zijn vrouw Jantgen Dirck van Oorts dochter aan Jan Thonis Gobelsz de halfscheiding van een akker land gelegen over die mar?, strekkende van Macharis Stevensz camp tot in die lancxmer stege en belend het capittel van Culemborg aan de ene zijde en Rutger Geritsz aan de andere zijde, en waarvan de andere helft toebehoort aan het weeskind van zaliger Goert Hermansz, met Hubert Jansz en Jan Hermansz als voogden en bloedmombers.
Op 9 februari 1578 transporteren zij aan Steven Stevensz de Roeijwonende tot Culemborg een akker land gelegen achter ter weijde in het land van Buren, groot 10 hont land, belend ten oosten Rutger Thonisz, ten noorden Jan Crol den Jongen, ten westen Doude? en ten zuiden Rutger Thonisz hof.

Op 6 december 1594 compareert Jantgen Dirck Loeffs tezamen met haar zoon Jan Hubertsz, die zich sterk maakt voor Anna van Noerdt, zijn minderjarige zuster, die gezamenlijk Steven Stevensz de Roij kwijtschelden de rente die hij nog verschuldigd is over een som van 100 gulden, sprekende op Steven de Roijs breij? die Jacop Jansz Vosch daar jaarlijks uit heft volgens de constitutiebrief.
Op 7 december 1594 consigneert Guert Henricxz tot behoef van Janna Dirck Loeffs, weduwe van zaliger Hubert Jansz, 12 gulden, 3 Spaanse pistoletten, 2 angelotte, twee halve Spaanse ducaten, een Franse kroon, een nobel, altezamen 67 gulden 11 stuivers, ter voldoening van een belofte gedaan voor de schepenen van Beusichem en Zoelmond.
Op 10 december 1594 compareert Willem van Noerdt die transporteert voor hem en zijn erven aan Janna Loeffs, weduwe van zaliger Hubert Jansz, en haar erven alzulke quota en deel als hem enigszins zou mogen competeren in 4 hont land gelegen op Zoelmond die de voornoemde Janna verkocht heeft aan Guert Henricxz.

Op 28 februari 1595 compareert Adriaen Jansz, die voor hemzelf en zijn mede consorten heeft gerenuncieerd van de interrogatoire voor de gerechte van Beusichem jegens Dirck Jansz en Janna Dirck Loeffs, weduwe van Hubert Jansz.
Op 27 juni 1595 compareert Jantgen Dirck Loeffs tezamen met Jan Hubertsz, haar zoon en momber, en bekent ontvangen te hebben van Johan van Oerdt, schout te Beusichem, haar broer, de som van 25 gulden voor het gebruik van 5 hont huurland, gelegen aan de achterstraet, waar voornoemde Johan van Oerdt de wederhelft van bezit, op voorwaarde dat Johan het land niet zal onderverhuren.
Op 18 juli 1595 compareren Hubert Willemsz Croll als man en voogd van Mechtelt van Oerdt Jans, als erfgenaam van haar zaliger vader en moeder Johan van Oerdt Reijersz en Anna Jans, enerzijds, en Dirick Jansz als man en voogd van Nenna Jans, als gewezen weduwe en boedelhoudster van Jan van Oerdt Jansz haar eerdere man, alsmede Janna van Oerdt Diricx, voor haarzelf en als weduwe en boedelhoudster van Hubert Jan Willemsz, verweerders en excipienten, door de schout van ’s heeren wegen daartoe vermaand.

Op 6 april 1629 compareert Jelis Jansz Verkerck, oud omtrent 60 jaar, tezamen met Anna van Oort, de vrouw van Jan Teunisz Verkerck, oud omtrent 50 jaar, die verklaren voor het gerecht van Terheide (?) op verzoek van Aert Cornelisz Stack en Toenis Willemsz timmerman, vanwege hun vrouwen, dat Meth Willems, gewezen weduwe van Henrick Hermensz den Jongen zaliger in het jaar 1617 omtrent januari tot Beusichem is komen te sterven, nalatende Christina Henricx en Anthonia Henricx, de vrouwen van respectievelijk Aert Cornelisz Stack en Toenis Willemsz timmerman.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Hubertsz, overleden > 27 juli 1613. Gehuwd met Hillegen Jans Verkerck, dochter van Jan Aertsz Verkerck en Mechtelt NN, overleden < 23 juli 1612

Jantgen Huijberts

Anna Huberts van Oort, geboren ca. 1579, overleden > 6 april 1629. Gehuwd met Jan Teunisz Verkerck, overleden > 6 april 1629