Utenwael, Jan Jansz (ca. 1525-1592)

Jan Jansz Utenwael, schrijver, zoon van Jan Jansz Utenwael en Marie Dircks Schaijck, geboren ca. 1525, overleden september-oktober 1592 (overluid 3 oktober 1592 te Utrecht)

Gehuwd met

Anna Aelbert Foecken, dochter van Aelbert Foecken, geboren ca. 1525

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 5) Overluidingen, Cor Snabel. Uit: De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901) en geindexeerd

Op 9 oktober 1548 koopt ‘Jonge Jan Janss Uuten Wael, scrijver, (het onderste deel van) ‘alinge huijsinge ende hoffstede mitten kelre’ aan de oostzijde ‘onder die Laeckensnijders bij die Plaets’ van Geertruijt, Jan van Wede weduwe. Hij woont daar in het onderste deel tot 1578. Op 1 december van dat jaar gaat dit deel van het huis naar zijn dochter en schoonzoon Peter van Renen en Mechtelt Utenwael. Op het pand rust een plecht van f 500 uit 1577 ‘dit in volle betalinge en voldoeninge van zaken, Anna Aelbert Foeckendr, Mechtelt moeders goederen, erffenisse en besterffenisse’ en een oudteijgen van ‘1 pont stadtpaij ten behoeve van de heeren van St Jan’. 

Op 1 december 1559 maken Jan en Anna hun testament op, waarbij alle roerende en onroerende goederen nagelaten worden aan de langstlevende. Ze worden diverse malen tussen 1566 en 1593 genoemd bij transporten en sluiten van plechten en het doen van leningen.

Op 13 maart 1565 kopen Jan en Anna ook het middelste deel van het huis. In het bovenste deel woont Thomas van Hazeput. Op het deel rust een plecht van f 400 tegen 5% rente ten behoeve van Jacob van Buesichem, rentmeester des Koninklijke Majesteits. Ze verkopen het middelste deel weer op 30 oktober 1577 aan Rijcondt van Bockhoven.

Op 13 juli 1566 vindt de overdracht plaats van een plecht van f 350 tegen 6% rente van Jan Janss Utenwael, Gerrit van Rhijn en Alidt, Adriaen Henricxs weduwe, naar Reijer van Coten.

Jan leent op 31 januari 1569 f 64 tegen f 8 lijfrente aan Hendrick Janss ter Bruggge, schoenmaecker.

Op 8 februari 1571 leent Jan f 250 tegen f 7 en 16 ‘stuvers en de 1 oort s’jaers losrente en de f 15 en 12½ stuvers lijfrente ten lijve van Mechtelt en Elijsabeth, Jan Jans Uuten Waels kinderen’ aan Joachim van Schadenbroeck en Anna van Cronenberch.

Op 2 januari 1572 leent Jan f 300 tegen 3% losrente en 6¼% lijfrente ten behoeve van zijn twee dochter Hadewich en Elijsabeth, aan Floris Jansz van Nijpoort en Heijlwich Bosschendr.
Op 17 juli 1572 vindt de overdracht plaats van een plecht met f 4 losrente van Cornelis Daenss naar Jan Janss Utenwael.

Op 21 maart 1573 vindt de overdracht plaats van twee plechten van Lauwerens Willems en Mariken Ottensdr naar Jan Janss Utenwael op ‘alinge huijsinge, hoffstede en boomgaert’ aan de westzijde van de Nijestraet’. Het betreft een plecht van 32 gouden Hartoch Philips van Oostenrijck gulden tegen 6¼% en een plehct van f 24 Carolus Keijzers gulden tegen 6¼%.
Op 2 juni 1573 sluit Jan een plecht van f 100 tegen 6¼% bij Evert van Schaijck Janss en Beatris van Schonenburch op een huis aan de westzijde van de ‘Hooch Coornmerct’.

Op 21 februari 157.. sluiten Jan Janss Uuijtenwael en Alidt Henricsz koperslager, weduwe van Gerrit van Rhijn, een plecht van f 100 tegen 6% rente bij mr Dijrck ter Hooch op ‘alinge huijsinge en hoffstede op ten zuijthoeck van de Winsenstege bij St Pauwelsbrugge’.
Op 5 juli 1577 vindt het transport plaats van een plecht van f 550 met 6% als rechthebbende van Aert van Leuwen, dit als onderpand voor een plecht van f 100 met 6¼% en een van een lijfrente van f 88 met 12½% van Willem van Loon naar Jan Janss Uuitenwaell en zijn broer Anthonis Janss Uuitenwaell.
Op 28 november 1577 leent Jan f 500 met 6¼% rente van Jan Jasperss, coperslager.

Op 3 juni 1578 vindt het transport plaats van een plecht van f 100 met 6¼% van Jan Janss Utenwael, scrijver, naar Peter Adamss.

Op 4 juni 1579 verkoopt Jan Janss een huis aan de westzijde van de Loeffberchmakersstraet aan Sophia, weduwe van Cornelis Laurenss van de Graeff.
Op 16 september 1579 sluit Jan een plecht bij Alidt, Peter van Spijckendr, weduwenaar van Gerrit Aerts van Ruempsten, van f 100 met 6% op ‘alinge huijsinge, hoffstede en camer’ aan de Wester Smeesteech.
Een dag later, op 17 september 1579, vindt het transport plaats van twee plechten van f 100 van Jan aan Aeltgen, Reijer Jaspersdr.

Op 16 november 1582 sluit Jan Janss Vuijten Waell een plecht van f 400 met 6% bij Gherrit Kruese en Mechtelt Vuijten Waell (zijn dochter) op het huis. 

Op 31 januari 1584 vindt het transport plaats van een plecht van Ansem Ruijsch en Judith van Lauwerenberch naar Jan Jans Uterwael.

Op 3 april 1591 vindt het transport plaats van ‘huijsinge, hoffstede, kelder en cluijs op ten hoeck van den Domstoorn’ van Jan Janss Uuijtenwaell den Jongen en Jan Janss Utenwael den Oude aan Jacob Jacobss van Heerwech. Op het huis rusten zes plechten van totaal f 1100.

Op 10 februari 1593 vindt de overdracht plaats van een plecht met f 4 losrente ten behoeve van Frederick Goortss van Breen en Cornelis Daenss, gepasseert op 5 november 1562, ‘welcke losrente Jan Janss Uitenwael den Oude bij Cornelis Daenss gecedeert is, also de brief daar bij Cornelis Daenss de f 4 losrente afstand doet ten behoeve van Jan Janss’.

In den eersten op den IIIen Octobris geluijt over Jan Janss Wttewael Maria twe uren, VIII gl (Overluidingen 1562-1614).

 

Uit dit huwelijk:

Alijdt Uttewael

Hadewich Utenwael. Gehuwd met Gerrit van Schadenbrouck

Aelbert Utenwael, overleden < 1593. Gehuwd met Geertruijt Peters van Renes

Jan Jansz Utenwael, notaris, overleden < 20 april 1607. Gehuwd met Maaijken Knijff

Elizabeth Utenwael. Gehuwd met Johan Schrieck

Mechtelt Utenwael, overleden 1585 (overluid te Utrecht). Gehuwd met Peter van Renen, overleden < 1581. Gehuwd in 1582 met Gerrit Croes, geboren te Kampen, overleden 1582-1585