Utenwael, Jan Jansz (ca. 1500-1559/63)

Jan Jansz Utenwael, schrijver (notaris), zoon van Jan Jansz Utenwael en Marijcken Jan Wouters van de Pol, geboren ca. 1500, overleden 1559-1563 te Utrecht

Gehuwd met

Marie Dircks Schaijck, overleden 1593

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) klappers op de studiezaal van Het Utrechts Archief

Links het zegel van Jan Janssoen Vuijtewaell Scrijver. Het wapen is een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, de bovenste vier kantelen bestoken met een veer. Een griffioen naast het schild. Opschrift: /S//IONGE///IAN.IANSZ(oen)./.SCRIVE//R/. Het getoonde zegel is van 4 januari 1560 en komt uit het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1800.

Op 19 november 1558 pacht Claes Henrickx 43 0orgenm op Zwesereng. Voor hem zegelde Jan Jansz schrijver.

Op 25 augustus 1559 Jan Maertensz van Sneeck, hospes in Montfoort, transporteert een hortus buiten Wittevrouwen aan Jan Jansz scriba wten Waell.

Op 17 juli 1563 wordt een acte van afstand getekend van de ‘erffenisse ende besterffenisse’ van de boedel van Jan Janss Uutewael aan Marie.

Op 3 juli 1564 transporteert Marie, weduwe Jan Janss Uutenwael, de ‘helfte van alinge huijsinge en de hoffstede Die Munt ende achterhuijsinge aan de westzijde onder die Lakensnijders aan haar zoon Marten Janss Uute Wael. Op dezelfde dag transporteert zij ‘alinge huijsingen ende hoffstede mitten kelre ende plaetse Cleijn Stegenbergen aan de westzijde onder die Lakensnijders, aan haar zoon Anthonis Janss Uute Wael. Hij woont dan al in het huis. “Uuijtganck van een pandt: zes schellinge ende acht penninge straatpaijementen ten behoeve van den Heijligen Geest.

Op 6 oktober 1578 Willem Ghijsbertss van Armborsteijn en Marijchgen Dirck van Cranenburchsweduwe zijn zuster, constitueren om int gerecht Achthoven te transporteren aan Jan, Maerten en Anthonis Janssonen Wte Waell, gebroerders 2 morgen in 6 morgen hen aangekomen van hun vader.

Rekening van den kanunnik Johannes van Grovesteijn, aanvangende 1593, remigii: Item in obitu et funere Marie Theodorice Schaijck, vidue Joannes Wtem Waell, bis Maria, VIII fl.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Jansz Utenwael

Marten Jansz Uute Wael, overleden > 11 september 1592

Anthonis Jansz Uute Wael, glasschilder, glasschrijver, overleden > 8 september 1580. Gehuwd met Antonia Joachims van Schaijck