Utenwael, Jan Jansz (ca. 1470-1548/56)

Jan Jansz Utenwael, schrijver (notaris), geboren ca. 1470, overleden 1548-1556

Gehuwd met

Marijcken Jan Wouters van de Pol, dochter van Jan Woutersz van de Poll en Feijsgen Jans van Rodenburg, overleden 1572, begraven in de Buurkerk te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) klappers op de studiezaal van Het Utrechts Archief, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Links het zegel van Jan Janssoen die Scrijver. Het wapen is een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, boven vergezeld van vier leliën. Een griffioen links achter het schild. Opschrift: /S IAN/IANSS(oen) DE SCRIJVER/. Het getoonde zegel is van 29 oktober 1519 en komt uit het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1800.

Op 25 april 1533 verkrijgt Jan Janss Utenwael, scrijver, een huijsinge ende hoffstede op Oude Kerckhoff dat Lambert Janss in eigendom heeft.

Op 23 juni 1534 transporteert Jan Janss Uuten Waelt aan de Stadt van Utrecht ‘de helft en de dat achtendeel van de andere helft van de alinge huijsinge ende hofstede Die Vleermuijs aan de noordzijde van ’t Oude Kerckhoff bij de Vischmerct”. Goijert Boll, borgemeester van Utrecht, verklaart aansluitend schuldig te wezen aan Jan Jansz Wte Waell, Gerijchgen Philips Luijtgens weduwe, Mr Jan Philipsz en Ludolph Philipsz 150 gulden.

Op 19 oktober 1535 leent Jan Janss ’80 gouden Hertoch Philips gulden van Oestenrijck van Christoffel Janss van den Bosch en Adriaen Jan van Malssensdr.

Op 9 september 1539 verleent het convent volmacht aan Jan Jansz van Apsteden en Jan Jansz Wttenweael die scrijver, om voor het gerecht van West-Raven aan Elijzabeth, weduwe van Jacob Jacobss ten Luttikenhuijse, over te dragen 4 morgen land aldaar.

Op 30 december 1541 leent Jan Janss een onbekend bedrag tegen f 4 ende 16 stuvers losrente van Joest Heijnrick Zuermontsdr ende van Lijsbeth Ghijsbert van Loenensdr. Op 26 maart 1545 ontvangt Jan Janss van Jacob Dirckss, wonende tot Werckhoven, f 4 en 1 stuiver nakomende van geleverd weijt aan Hermen Janss, backer.

Op 10 december 1556 koopt Marijcke, Jan Jansz Wttenwael weduwe, een huis en hofstede aan de westzijde van de Laeckensnijdersstraat vanouds genaamd ‘die Munt’.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Jansz Utenwael

Arijaen Jan Jansz Wtewael, overleden ca. 1574 in het buitenland (volgen Cornelis Booth)

Joest Wtewael