Speck, Claes Willemsz van der (->1528)

Claes Willemsz van der Speck, kerkmeester van Rijswijk (1527, 1528), zoon van Willem Dirckxz van der Speck en Neeltjen NN, overleden > 7 april 1528

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Het geslacht Van der Spek (Van der Speck – Verspeck) te Rijswijk tot het eind van de 16e eeuw, L. van der Spek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35 (1980), 3) Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH 1419-1572. Transcripties en verklaringen. Het Rijswijks cartularium. Bewerkt door dr. Ruud Poortier. ‘Hollandse Bronnen’  deel 10. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 

Op 11 november 1527: Item int jaer ons Heeren vijfthijenhondert ende elff seven ende twintich opten elften dach in nove[m]b[er] starff Jan Harmansz. ende heeft besproecken de heilige kerck ofte goodshuijs van Rijswijck tot een ewighe memorie alle jaers te doen binnen den selfden goodshuijse an gereeden pen[n]ingen de som[m]e van twintich ponden Hollants paijments, voor welcke pen[n]ingen wij, Dam[m]as Harpersz, Gerijt Huge[n]sz ende Claes Willemsz vander Speck, kerckm[eeste]rs van Rijswijck voorn[oemt] beloeven voor ons ende onsen naecoemelinghen kerckm[eeste]rs vander kercke weghen alle jaers te laten singhen voor zijn ziel een vigelie van drie lessen en[de] setten ten grave drie kaerssen en[de] geven den pastoer voor sijn presentie twee scellingen acht pen[n]ingen Holl[an]ts. [doorhaling] Den coster een sc[elling] vier d[enarien] Holl[an]ts en[de] den gilde priester mit noch eenen priester elcx ses pen[n]inck Holl[an]ts. 

Op 7 april 1528: Ite[m] int jaer ons Heeren vijfthijenhondert acht ende twintich opten sevenden dach in april starff Bael, Cornelis Claesz huijsvrouwe ende heeft den goodshuijs van Rijswijck besproecken haer beste kue ende vier ponden Holla[n]ts an gelde tot een ewighe memorie allen jaers te doen binnen den selfden goodshuijse voor welck besprock wij, Dam[m]as Harpersz, Gerijt Huge[n]sz ende Claes Willemsz vander Speck, kerckm[eeste]rs van Rijswijck voorn[oemt] beloeven voor ons en[de] onsen naecomers kerckm[eeste]rs vander kercke weghen alle jaers te laten singhen een vigelie van drie lessen ende setten ten grave vijff kaerssen en[de] geven den pastoer voor sijn p[re]sentie twe scellingen, den coster een sc[elling], den gilde priester en[de] noch een priester elcx ses pen[n]i[n]ck Holl[an]ts. 

 

Kinderen:

(Ouwe) Pouwels Claesz van der Speck

Heijnric Claesz van der Speck, bouwman te Rijswijk, overleden < 1544. Gehuwd met Maritjen NN, overleden 1558-1562

Jan Claesz van der Speck, overleden 1555-1558. Gehuwd met Katerijn Dircx, overleden > 1566

Cornelis Claesz van der Speck, geboren ca. 1511, overleden > 1582

Neel Claes van der Speck, overleden < 10 juli 1556. Gehuwd met Joppe NN