Speck, Willem Dircksz van der (->1515)

Willem Dirckxz van der Speck, zoon van (?) Dirck Dirckxz van der Speck en Lijsbeth NN, overleden > 26 december 1515

Gehuwd met

Neeltjen NN, overleden > 26 december 1515

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Het geslacht Van der Spek (Van der Speck – Verspeck) te Rijswijk tot het eind van de 16e eeuw, L. van der Spek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35 (1980), 3) Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH 1419-1572. Transcripties en verklaringen. Het Rijswijks cartularium. Bewerkt door dr. Ruud Poortier. ‘Hollandse Bronnen’ deel 10. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 4) Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk, 1281-1650, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984)

Item jair ons he[r]en xiiii c lxxxiiii [1484] opte[n] palmen avont besprack en[de] gemaect heeft Baert Jan Burchs dochter tot hair memori en[de] jairgetijt jairlix te doen als hoir [hair?] vader en[de] moeder een pont siairs den goidshuijs in Rijswijck ende dat pont bewijst op die woni[n]ge dair Claes Phillipsz plach te wonen, geheten Sculenburch ende nu
ter tijt bewoent Dirc Willemsz van der Speck hier voir te doen als gescreven staet in dat gemeen memori boeck. (NB: zou dit een schrijffout kunnen zijn en het gaan om Willem Dirckxz van der Speck ?).

Op 30 oktober 1492 wordt onder Rijswijk 17 morgen in de woning Steenvoorde beleend, zijnde de Dwarskamp, groot 3 morgen, gelegen ten zuiden van de Laaksloot, en 14 morgen ten noorden van de Laaksloot, zijnde 4 morgen en 2 morgen, gebruikt door Ruward Albertsz, en 28 hont vast daaraan noordwaarts gebruikt door Willem en Dirk van der Spek, en 4 morgen ten oosten van Pieter Suijs’ woning, gebruikt door Nikolaas Herbarenz, en 4 morgen bij Pieter Suijs’ woning naar de Laaksloot, gebruikt door Ruward Albertsz.

Op 26 december 1515 up up Sinte Stevens dach soe is ghecomen bi den pastoer meester Zijbra[n]t Wille[m]sz en[de[ bij ons, kerckmeesters Adam Ja[n]sz, Jan Dirckxz en[de] Jan Pietersz upte[n] Hil, Willem Dirckxz vander Speck en[de] heeft gheordinert ende ghemaeckt een ewijghe memorie voir hem selven en[de] Neeltien, zij[n] huijsvrouwe. Te weten dat wij, kercmeesters voir ons en[de] onsen nacomelinghers sellen laten zinghen i[n] onsen goedshuijs een vigelie va[n] drie lessen up Sinte Willibrordus Dach, settende ten grave voir hem beijden drie kaerssen en[de] gheven den pastoer voir zij[n] memorie pen[n]ing twee scelli[n]g, den coster eenen scelling en[de] die ghilde priester een groten. En[de] voir dese memorie hebben wij kercmeesters voirnoemt ontfa[n]ghen va[n]den selfden Wille[m] Dirckxz voirnoemt die sum[m]e van elf ponden Hollants. Hier bij waren Arent Huyghez, Jan Huyghez ant kerchof wone[n]de en[de] Andries Willems va[n]d[er] Speck zone, ten daghe en[de] jare als boven. 

Op 6 oktober 1519 oorcondt Jannegen Willems met haar voogd Dirck van der Spek de Jonge, zoon van haar oom dat zij een losrente heeft verkocht op haar huis en erf in Rijswijk.

 

Uit dit huwelijk:

Andries Willemsz van der Speck

2  (Jonge) Dirck Willemsz van der Speck

Jannegen Willems van der Speck

Claes Willemsz van der Speck