Griensven, Huijbert Jan Rutten van (ca. 1580-1625)

Huijbert Jan Rutten van Griensven, geboren ca. 1580, overleden 12 september 1625 te Den Dungen (#)

Gehuwd ca. 1607 met

Margriet Henricx Jansen, dochter van Hendrick Jan Hendrick Delis van Nulandt en Hillegondt Jan Adriaens

Gehuwd op 28 november 1624 RK te Den Dungen (#) met

Jenneken Huijberts, dochter van Huijbert Jan Huijberts

 

Bron: bhic.nl

Op 20 juli 1607 Huijbert soone Jans Jan Rutten van Griensvenne, man van Margriet, dochter wijlen Henrick Henrick Jan Deliss, bijden zelven wijlen, Henricken ende wilen Hilleken zijnder huijsvrouw tzamen verweckt, heeft deen gerechte onbedeijlde hellichte van zekere stuck ackerlants 14 lopense begrijpende onder Berlicum onder Middelroij ter plaetsen genoempt aen d’laer, Belendingen: erffve der abdije van Berne; Peter Colen metten zijnen; erfgenamen wijlen joncker Goijaerts van Eijck metten zijnen; der zelver Magriet des vercopers huijsvrouw midts doode vande voirn haeren ouderen toegedeijlt (schependeelbrief Berlicum). Vercocht aan Jannen Dirick Henrickss van Helvoert. Scabini Willem Henrick Willemss ende Lambert Goijaertss. Huijbert soone Jan Jan Rutten. Jan Dirick Henrickss van Helvoirt heeft gelooft te betaelen Huijberden soone Jan Jan Rutten ter cause vande coope voors van huijden over een jaere te weten opten 20-7-1608 de somme van 175 gulden metten behoirlijcken interest. Actum et scabini ut supra.

Op 12 april 1613 Deijlinge der vier kijnderen Henrick janss als vande voirs heijcamp oft torfcamp. Henrick ende Lenart gebroederen, soonen Henrick Janss, Peter Colen man van Marijken, Huijbert Huijbertss als man van Margriet, beijde dochteren Henrick Janss voors ende Henrick Lamberts als momboir vande onmundigen kijnde Willem Henrick Rutten, hebben gescheijden ende gedeijlt eenen heijcamp oft torfcamp in Berlicum int leijnsvelt gelegen, tusschen limiten int voirgaende contract verhaelt, groot ontrent 5 mergen, hen aengecomen eensdeels van Henrick Janss hennen vader ende eensdeels van Jan Henrick Deliss inder vuegen dat Henrick Henrickss is te deel gevallen den hoeck noordwarts, Lenart Henrickss is te deel gevallen den hoeck zuijtwarts, Peter Colen is te deel gevallen den hoeck westwarts ende Huijbert Huijberts metten onmundigen kijnde Willem Henrick Rutten is te deel gevallen den hoeck oostwarts.

Op 17 juli 1617 Deijlinge tusschen Goijaert Peterss als man van Ariken zijnder huijsvrouwe ter eenre ende derffgenamen van Catharina dochter hare zustere, dochteren Henrick Janss van Nulandt ter andere zijden. Goijaert Peterss als man van Arijken dochter Henrick Janss van Nulant ter eenre sijden, Henrick ende Lenart gebroederen sonen Henrick Janss van Nulant, Delis zoone Jan Delis Weijgergancx als man van Henrisken, Jan zoone Peter Gerartss als man van Henneken, Peter zoone Cool Peterss als man van Marijken ende Huijbert zoone Jan Rutten als man van Margriet, allen wettigen dochtren ende erffgenamen van Henrick Janss van Nulandt bijden zelven ende wijlen Hillegondt zijnder huijsvrouwe tsamen verweckt ter andere sijden, hebben bekendt hoe dat in henne erffdeijlinge vanden 15-2-1597 der voirs Arijken ende Catharine henne suster dochteren Henrick Janss voirs is te deel gevallen tsamentlijck de helft van eenen camp lants ongescheijden liggende onder Empel ter plaetsen genoempt die corte beempden, belendingen: die nieuwe vogelkoije der vrouwe van Empel; erffenisse der taeffelen des heijligeest binnen den Bosch; erffve der vrouwe van Empel; den gemeijnen zeedijck; noch de helft van eenen camp hoijlants 3 mergen onder Empel aenden quaede slinck oock ongescheijden zijnd, belendingen: Peter Aertss ende meer andere; welcken camp gemeijnlijck wordt genoempt den gestelschen camp; noch een stucxken saijlants groot ontrent een sesterse onder Sinte Michiels Gestel, belendingen: Willem Jacobss; Dirick Arienss; de palsche heijde; de gemeijn stege. Bekennende alnoch die voors comparanten hoe dat die voirs Goijaert Petrss als man van Arijken ende die voirs Catharijne dochteren Henrick Janss voirs vande voirscreven parcheelen lants bijden leven der voors Catharine hebben gemaeckt eene subdivisie oft naedeijlinge inder vuegen dat den voirs Goijaerden Peterss in zijne qualiteijt is te deel gevallen de helfte van eenen camp hoijlants 3 mergen groot.

Op 24 februari 1643 verklaren Deelis Deelissen Weijgergancks, Willem Tonissen van der Merendonck met Jan Rutten van Griensven en kinderen van Huijbert Jan Rutten als erfgenamen van Jacob Nelissen van de moederskant, dat door de kinderen van Handrick op ´t Hoogh en door Geert Jacob Rutten als erfgenamen van wijlen Jacob Nelissen van de vaderskant, zijn voldaan voor de 100 rijksdaalders ofwel de 250 guldens en wij geven hen kwijting voor hetgeen de vader van deze Jacob vanwege diens moeder in zijn leven had overgedragen en zoals in het testament van Jacob was bepaald. Als oorkonde opgemaakt en ondertekend op 24 februari 1643 in de openbare herberg van Katalijn Arien Diercks op Den Dungen.

 

Uit het 1e huwelijk:

Jan Huijbert Jan Rutten, geboren 1607-1608, overleden januari-maart 1654. Ondertrouwd op 25 oktober 1637 en gehuwd 11 november 1637 RK te Den Dungen met Handersken Peter Jan Peters

Henrick Huijbert Jan Rutten, overleden 5-27 februari 1654. Gehuwd met Hilleken Willem Handricks van Beeck

3   Merike Huijbert Jan Rutten

Uit het 2e huwelijk:

Hubertus Huijbert Jan Rutten, gedoopt 22 januari 1626 RK te Den Dungen (get: Godefridus Joannis Stricken, Aelken Huijberts Joannis Huijberts)