Nulandt, Hendrick Jan Hendrick Delis van (-<1592)

Hendrick Jan Hendrick Delis van Nulandt, zoon van Jan Hendrick Delis en Aleijt NN, overleden < 4 februari 1592

Gehuwd met

Hillegondt Jan Adriaens, dochter van Jan Ariaen Colen en Margriet Huijbert Corstiaens, overleden < 4 februari 1592

 

Bron: bhic.nl

Op 20 februari 1573 verklaren die kijnderen Margriet Jan Adriaenss, Adriaen sone wijlen Adriaen Colenss, Henrick Janss als man van Hilleken zijnder huijsvrouwe, Willem Janss als man van Agnese zijnder huijsvrouwe, Peter Wouterss ende Henrick Willem Adriaenss als mombaren vande twee onmondige kijnderen Adriaen Ruttenss, ende Adriaen Ruttenss voirs als nagelaten wedewaer van wijlen Henrixken zijnder huijsvrouwe, tsamen wittige kijnderen van wijlen Adriaen Colenss voers bij hem ende wijlen Margriete dochtere Huijbert Corstiaenss zijne huijsvrouwe tsamen verwect, hebben bekendt met gespannender bancke in volder vierscharen, met malcanderen ghemaect te hebbene van allen den guederen hun naeder doot ende afflivicheijt van wijlen Jan Adriaen Colenss en Margriete zijnder huijsvrouwe hunne vadere ende moederen voirs achtergelaten ende aenbestorven zijnde, een erfdeling te hebben gemaakt. Henrick Janss is te deel gevallen: een stuck saijlants ghenoempt den wildenhoff groot omtrent 10 lopensaet in Berlicum, belendingen: Willem Colen; Daniel Rutten; eender ghemeijnder stegen; de rijviere ghenoempt die beecke aldair vloijende; noch een stuck hoijlants ghelegen inde cortte beempden inde parochie van Empel, die helft van 4 mergen lants, belendingen: erffenisse des heeren van Empel; erffenisse des heijligen geests binnen den Bossche; de ghemeijnen dijck; sesse mergen toebehorende eender vrouwe binnen den Bossche; noch zal dit loth voir hem alleen ontfangen allen die hoppe tegenwoirdelicke opte sulder liggende ende de selve moegen laten liggen ter tijt toe dan die nieuwe dair op zal wordden gheleget. Noch zal dit loth eens heffen ende ontfangen inden toecomenden hoochtijde van paesschen 25 gulden uijt den loote den voirs Willemen Janss te deele gevallen. Belast met een erfpacht van 2 gulden 10 stuijvers tot behoeff van eender weeckmisse tot Gewanden; noch jaerlicx 2 ponden paijments voer een jaergetijt aende pastoir, custer ende kerke tot Berlicum, waer tegens de voirs Henrick Janss zal bueren eens 7 gulden aen Joest Goessenss verschijnende tot lichtmis naestcomende ende een mud rogs vanden wildenhoff.

Op 4 februari 1592 zijn voor Henrick Evertss ende Anthonis Jans Smolders, schepenen in Berlicum, verschenen Peter Sebertss als man van Metken sijnder huijsvrouw, Delis Jan Deliss als man van Henricxken sijnder huijsvrouw, Jan Peters Gheritss als man van Jenniken sijnder huijsvrouw, Lenaert Henricxz, Henrick Henricxz gebroederen, Lijnken, Ariken, Meriken ende Margriete, gesustren met Henrick Henrickss ende Adriaen Rutten hunne gecoren mombaren, altesamen wittige kijnderen van wijlen Henrick Jan Deliss bij hem ende wijlen Hilleken dochtere wijlen Jan Adriaen Colenss zijne wittige huijsvrouw tsamen verwect, hebben met malcanderen gemaect een scheijdinge ende erffdeijlinge van allen den guederen hun achtergelaten nae der doot ende afflivicheijt van wijlen hunne vadere ende moedere voirs.

(1) Jan Peterss als man van Jenniken sijnder huijsvrouwe ende der voirs Lijntken tsamen is te deel gevallen: een stuck saijlants groot omtrent 10 lopensaet lants, genoempt den vorsten acker in Berlicum, belendingen: die gemeijne strate; den anderen acker hier tegens ghedeijlt; kijnderen wijlen Henrick Willem Adriaenss; noch die helft van eenen halve haijcampe waer tegens dandere helft toebehorende is Jannen Janss hunne oeme, in Berlicum aende oude stege, belendingen: Juliaen Cleerhagen; die gemeijnte.
(2) de voirs Ariken ende Margriete tsamen is te deel gevallen; den achtersten acker aldaar groot omtrent 14 lopensaet lants, belendingen: den voirs vorsten acker; erffenisse des abdts van Bern; kijnderen Henrick Willem Adriaens; noch die helft eenen halven haijcmape etc. ut supra in dit voogaende loth.
(3) de voirs Henrixken ende Meriken tsamen is te deel gevallen: een huijs, backhuijs ende schop, hoff, bougaert ende erffenisse tsamen aen een ende bij een liggende tsamen groot omtrent 6 mergen lants met den houtwasse dair op wassende in Nulant, belendingen: erffgenamen Gherit Pels; 3 strepen saijlants hier tegens gedeijlt ende den voirs Lenaertden te deele ghevallen; belast met eenen jaerlicken pacht van 2 mudde rogs aen een beneficiaet opten grooten bagijnhoff; noch jaerlicx 4 gulden aen eenen borger ten Bossche genoempt Peter Jacobs; noch jaerlicx 3 gulden aen Catharina Aerndt Willemss; noch jaerlicx den pacht van 100 gulden aende nonnen vanden grooten gasthuijs; noch jaerlicx aenden heijligegeest tot Noulant 35 stuijveren; eenen jaerlicken pacht van 1 mudde rogs aende capellaen van sinte Jacobs kercke binnen den Bossche; noch jaerlicx 11 stuijveren aenden pastoir tot Noulant; noch jaerlicx aenden heijligen geest ten Bossch 38 stuijvers 3 oirt st.; noch zal dit loth van hun moeten geven eens tot behoeff vande 4 mergen hier tegen gedeijlt 50 gulden off jaerlicx 3 gulden.
(4) den voirs Henricken Henricxz is te deele gevallen: eenen camp hoijlants van 4 mergen in Roesmalen, belendingen: den gemeijnen kerckdijck; die 2 mergen lants hier tegens gedeijlt den voirs Peteren Seberts te deele ghevallen; erffgenamen wijlen Claes Zegers; de cleijn weteringe; noch eenen halven mergen hoijlants op Noulant, belendingen: de etterincx graeff; den gemeijnen hoofdijck; noch zal dit loth jaerlicx ontfangen 3 gulden op lichtmisse uijt den loote van thuijs, hoff ende erffenisse hier tegens gedeijlt ofte eens 50 gulden dair voir. Jaerlicx te betalen 18 gulden aen eenen borgere vanden Bossche.
(5) den voirs Peter Seberts is te deel gevallen: eenen campe hoijlants in Roesmalen groot 2 mergen lants, belendingen: de voirs 4 mergen lants; scheijffels campe; de cleijnder weteringen; Adriaen Stricx.
(6) den voirs Lenaertden is te deel gevallen: een oude hostadt met 2 strepen lants dair aen ende bij liggende, tsamen groot omtrent 16 lopensaet, in Noulant, belendingen: Henrick Willemss met meer anderen; erffenisse vande voirs huijs, hoff etc. hiertegens gedeijlt; de Nollantse straet; het bossch steegsken; belast met jaerlicx 4 gulden aen het cloestere op den wijntmolen berch; noch zal dit loth te vreden moeten stellen Magdalene weduwe Ghijsbert Wouterss tot Geffen van alsulcke ackte oft toeseggen als zij pretenderende ende eijsschende is op het sterffhuijs der voirs condividenten.

Op 15 februari 1597 vindt plaats de erffdeijlinge der kijnderen Henrick Janss tot Nulandt. Henrick ende Lenart gebroederen zoonen wijlen Henrick Janss tot Nulant, Margriet, Ariken ende Catharine hunne susteren, Delis zone Jan Delis Weijgergancx als man van Henricksken, Jan zoone Peter Gerartss als man van Jenneken ende Peter zoone wijlen Cool Peter Colens als man van Marijken, wittige dochteren Henrick Janss voirs; altsamen wittige kijnderen ende erffgenaemen des voirs Henrick Janss verweckt bij Hillegondt zijnder huijsvrouwen dochter wijlen Jan Adriaens, hebben gescheijden ende gedeelt allen ende ijegelijcke erffgoederen ende andere egheen wt gescheijden die hun bij hunnen voers ouders ende oock naede doot vande achtergelaeten weduwe Catalijn Adriaen Colens zijn achtergelaeten ende aengecomen.

(1) Henricken ende Lenaerden gebroederen, Margriet hunne sustere ende Delissen zoone Jan Deliss voors voer 4 portien is te deel gevallen: eenen camp weijlants metten houtwasse groot int geheel ontrent 5 mergen lants in Berlicum ter plaetsen gemeijnlijck genoemt aende werst, belendingen: Rogier van Broeckhoven; die gemeijn wetringe; Jan Thomass; de gemeijnte aldaer genoemt de werst.
(2) Catharijnen ende Ariken gesustren dochteren Henrick Janss ende Hillegonts voirs voer 2 portien is te deel gevallen: de helfte van eenen camp lants ongescheijden ende ongedeijlt onder Empel ter plaetsen genoempt die cortte beemde, belendingen: die nieuwe vogelskoije der vrouwe van Empel; erffve der taeffelen des heijligeests in Buscoducis; erffenisse der vrouwen van Empel; den gemeijnen zeedijck; noch die helfte van eenen camp lants van 3 mergen onder Empel aen die quaede slinck oock wesende ongescheijden, belendingen: Peter Arntss met meer andere; welcke camp gemeijnlijck wordt genoempt den gestelschen camp gecomen van Henricken opte hoeve; item alnoch een stucxken ackerlants groot zijnde ontrent een sesterse lants gelegen onder Sinte Michiels Gestel.

Op 14 maart 1614 Peter Zebrechtss ende Peter Colen hebben gescheijden ende gedeijlt eenen alsulcken weijcamp met een busselken daer aen gelegen als hen aengecomen is vanden erffgenamen van wijlen Henrick Jan Deliss opt hooghe inder naevolgende vueghen.

(1) Peteren Zebertss is te deel gevallen; den vorsten camp groot ontrent 3 mergen mette helfte van het busselen in Berlicum inde werst.
(2) Peter Colen is te deel gevallen den achtersten weijcamp metten halven busselen groot ontrent tsamen 3 mergen inde prochie ende plaetse ende tussen reengenoten oft limiten hier voore genoempt; inden verstande dat het busselen zal wegen over den achtersten weijcamp tot opte wetringe toe ende dan voorts over den vorsten camp als voore geseeght is.

Op 17 juli 1617 deijlinge tusschen Goijaert Peterss als man van Ariken zijnder huijsvrouwe ter eenre ende derffgenamen van Catharina dochter hare zustere, dochteren Henrick Janss van Nulandt ter andere zijden. Goijaert Peterss als man van Arijken dochter Henrick Janss van Nulant ter eenre sijden, Henrick ende Lenart gebroederen sonen Henrick Janss van Nulant, Delis zoone Jan Delis Weijgergancx als man van Henrisken, Jan zoone Peter Gerartss als man van Henneken, Peter zoone Cool Peterss als man van Marijken ende Huijbert zoone Jan Rutten als man van Margriet, allen wettigen dochtren ende erffgenamen van Henrick Janss van Nulandt bijden zelven ende wijlen Hillegondt zijnder huijsvrouwe tsamen verweckt ter andere sijden, hebben bekendt hoe dat in henne erffdeijlinge vanden 15-2-1597 der voirs Arijken ende Catharine henne suster dochteren Henrick Janss voirs is te deel gevallen tsamentlijck de helft van eenen camp lants ongescheijden liggende onder Empel ter plaetsen genoempt die corte beempden; noch de helft van eenen camp hoijlants 3 mergen onder Empel aenden quaede slinck oock ongescheijden zijnd; noch een stucxken saijlants groot ontrent een sesterse onder Sinte Michiels Gestel. Bekennende alnoch die voors comparanten hoe dat die voirs Goijaert Petrss als man van Arijken ende die voirs Catharijne dochteren Henrick Janss voirs vande voirscreven parcheelen lants bijden leven der voors Catharine hebben gemaeckt eene subdivisie oft naedeijlinge inder vuegen dat den voirs Goijaerden Peterss in zijne qualiteijt is te deel gevallen de helfte van eenen camp hoijlants 3 mergen groot wesende gemeijnlijck genoempt den gestelschen camp tusschen reengenoten voors; ende de voors Catharine dochter Henrick Janss voors is te deel gevallen de helft van eenen camp lants genompt de corte beempden onder Empel bijde vogelkoije der vrouwe van Empel gelegen boven breder geruert; ende want die voors Catharine dochter Henrick Janss van Nulant deser werelt is overleden sonder dat dese deijlinge voore verhaelt is geregistreert oft voor eenige weth gepasseert, soe hebben die voirs tsamentelijcke erfgenamen der voirscreven Catharine dochter Henrick Janss die boven geschreven deijlinge ende scheijdinge tusschen den voors Goijaert Peterss in zijne qualiteijt ende Catharine voors ten anderen tijde gedaen ende gepasseert midts deesen geratificeert.

 

Uit dit huwelijk:

Henrick Hendrick Jans

Lenaerdt Hendrick Jans

Henricksken Hendrick Jans. Gehuwd met Delis Jan Delis Weijgergancx, geestmeester te Den Dungen, zoon van Jan Delis Jan Weijgerganck en Hendrickske van Grinsven, overleden 27 januari 1635 te Den Dungen

Jenneken Hendrick Jans. Gehuwd met Jan Peter Gerartsz

Marijken Hendrick Jans. Gehuwd met Peter Cool Peter Colens

Margriet Henricx Jansen

Ariken Hendrick Jans. Gehuwd met Goijart Peters

Catharine Hendrick Jans