Riebeeck, Simon Anthonisz van (-1552/54)

Simon Anthonisz van Riebeeck, zoon van Anthonis Jansz van Riebeeck en Marij NN, overleden 1552-1554

Gehuwd met

Geertruijt Aerts van Schevickhoven, dochter van Aert Hermansz de Wijse en Sophia Pelgrums van Velpen, overleden > 22 mei 1592

 

Bronnen: 1) Bezitters, gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd bij bet Leuterveld te Wijk bij Duurstede (1440-1700), Casper A. van Burik. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek, september 2004 38-3, 2) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 3) razu.nl, 4) NT00061_30. Nadere Toegang op inv. nr 30 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht, F. Beelaerts van Blokland e.a, Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ’s Gravenhage 1952

Opmetingen Lekdijk: 136:

  • 29 juni 1544: Sijmon van Riebeeck hoefslag Nederlangbroek, M Jacob Gijsberts, idem
  • 29 mei 1553: erfg. van Sijmon vrsz, rest geheel idem
  • 8 juni 1562: wedue van Sijmon vrsz, als voren, M Cornelis Gijsbertsz
  • 19 mei 1572: wedue van idem als voren, M Adriaen Woutersz
  • 15 mei 1582: wedue van idem, 3 morgen hoefdlag in Nederlangbroek, M Jacob Gijsbertsz
  • 22 mei 1592: Geertruijt Sijmon Riebeecks weduwe 3½ m in Nederlangbroek, B Cornelis Loeven, M Adriaen Woutersz, 1×1
  • 1602: Cornelis van Riebeeck tot Wijk 3½ m in Nederlangbroek, 1×1, B & M zelve.

Op 23 september 1551 transporteert Mr Willem Buijs priester, met Anthonis Gijsbertsz zijn voogd, op Cornelis Dirckx en Peter Jansz Vos potmeijsters 10 car.gu die Sijmon van Riebeeck onder hem heeft.
In 1551 St Petersavont transporteert Sijmon Anthonisz van Riebeeck borger van Wijck bij Duurstede jrl 10 car.gu uijt sijn goederen (voor 200gu) aen heer Willem Buijs.

Op 27 september 1552 wordt een huis en hofstede “genaamt de Croen” verkocht, staandt op eene hoek van de Plaets waar Sijmon van Riebeeck noordwaarts naast gelegen is.
Op 17 november 1552 vindt de verkoop plaats van een huis en hofstede aan de oostzijde van de Oeverstraat. Het huis belast met 22 st sjaars, de kerk te Wijck 10 st en en Sijmon van Riebeeck 12 st.

Op 19 december 1554 certificeren Dirck van Oostrum schout, Heijnrick Aertsz van Schuijlenborch en Heijnrick van Bijlar dat Elsgen en Hubertgen zaliger Jan de Wits dochters verwonnen hebben op Geertruijt Sijmon van Riebeecks wedue en sijn kinderen 93 gouden car.gu c.s. tesamen 98 gu oft 6 cargu 3 st jrl wt 4 hont aende Hoochstraet streckend vandaer aen de Noorderweertsche sloot.

Op 4 augustus 1579 is Grietgen, weduwe Siemon van Riebeeck, belender aan een huis en hofstede aan de westzijde van de Plaets te Wijk bij Duurstede.

Op 15 mei 1582 opmetingen Lekdijk: 137: Stat van Wijck hoefslach, nu Jacob Dirckx als getrout de weduwe van Jan de Cruijff aen de Melckewech 4 m in Nederlangbroek, erfp. van St Pieter toebehorend een altaer St Bartolomeus, 16v x 1r ende is van niemant bekend die die maeckt; van dese 16 voeten en noch van 2 voeten sal eijgenaer sijn Geertruijt Sijmon van Riebeeckx wedue op 3½ m in Nederlangbroek.

Op 13 oktober 1590 competeert voor schout en schepenen in Nederlangbroek Geertruijt Sijmon van Riebeeckx weduwe met Anthonis van Vreeswijck haar voogd, en verklaart schuldig te wezen aan Aert Petersz Vos en Henrick van Bijler potmeesters 13 gu 2 st 8 penningen volgens doorgestoken brief van Sijmon van Riebeeck uit 1551 verzekerd op 3 m in Nederlangbroek, strekkend van Langbroekerwetering tot de Lantscheiding. Deze rente wordt in 1626 betaald door de weduwe van Claes Gerritsz van Bemmel.

 

Uit dit huwelijk:

Willemken Sijmons van Riebeeck. Gehuwd met Jan Volckensz

Cornelis van Riebeeck