Petersz, Adriaen (-1608)

Adriaen Petersz, bleker, overleden maart 1608

Gehuwd met

Atris Jans, dochter van Jan Henricxz en Atris Heijmans

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 7 juli 1578 kopen Adriaen Peterszn en zijn vrouw Atris een berch en grond gelegen in de Coninckstraet van Steven Clemens en zijn vrouw Neeltgen Jansdochter.

(?) Op 25 november 1581 verkoopt Ariaen Petersz, mede voor zijn vrouw Maria (Atris ?) Jans, een half huis in de Utrechtsestraat, nu bewoond door Rijck Rijcxs van Weijncing, aan Henrick Gerritsz en Anna zijn vrouw.

Op 2 november 1590 boeten voor Buijs Jacobsz, Ariaen Petersz, bleker, en Gerrit van Hardevelt.

Op 21 augustus 1593 verkopen Mouris Smeijnck ende Anthonia Rijck Rijksdochter, sijn huijsfrouw, een huijsinge inde Utrechtschestraet eerder toe behoort hebbende de voorschreven RIjck Rijcksz mit sijn huijsfrouwe voor deen helft, Henrick Henrick Gerritsz ende Ariaen Petersz voor dander helft, diewelke tegenwoordich bij Roloff Vlugh bewoont wort, mit het recht van de steech mit wagen ende peerden achter aen deze huijse te varen. OP te lasten van hondert gulden daervan men jaerlicxs te rente heeft ses gulden, ten behouve van Steven Henricksz.

Op 14 maart 1601 verkopen burgenmeester, schout en schepenen, in kracht van voorgaande akte van 13 februari 1600, bij publieke verkoop op verzoek van Ariaen Peterss, een huis, hof en hofstede en bergschuur op de Kamp behorend Thoenis Janss voor de som van 1035 gulden. Op last van 41 gulden aan ’t kapittel van de Sint Joriskerk, nog 30 gulden aan het Lieve Vrouwe gilde, nog 18 gulden aan de broederschap van de Heilige Drievuldigheid, nog 18 gulden aan de voorgescheven broederschap, nog 50 gulden aan de zaterdags broederscha, nog 50 gulden aan Sint Pieters gasthuis, nog 200 gulden aan Gerberich Jacob Beerntss weduwe, nog 175 gulden aan Evert Claess en nog 250 gulden aan Jan Verschuer.

Op 6 augustus 1606 compareren Hillichen Fransdr, weduwe van Evert Jansz, en Jan Fransz, haar broeder en momber, ten overstaan van Adriaen Petersdr (zn ?), Henrick Stevenszn en Pouwels Augustijnsz, als zwagers van Hillichen en tevens als naaste vrunden van vaderszijde, van de onmondige kinderen. Hillichen zal haar 4 kinderen eerlijk grootbrengen tot hun mondige jaren, in kost, kleding, drank en anderszins, na ‘haren staat’. Als de kinderen zullen huwen moet goedvinden van de vrunden, of als zij 25 jaar geworden zijn, dan zullen zij 50 carolus guldens ontvangen en niet meer. Als één van de kinderen overlijdt voor Hillichen, dan gaat dat erfdeel naar hun moeder. Al hetgeen dat de kinderen door overlijden van hun vader mogen erven, zowel roerende als onroerende goederen, niets uitgezonderd, en mede dragen de lasten vandien. Op 13 maart 1608 compareren Henrick Stevens als man en voogd van Marrichgen Jans, Hillechgen Frans als moeder en voogd van Jan Frans, als mombers over de onmondige kinderen van wijlen Evert Jansz, die verklaren bij deze voldaan en betaal te zijn door Adriaen Peters, van de erfenis en bestervenis die door het overlijden van Jan Henricxzn en Atris Heijmans (vader en moeder van Jan Frans en Evert Janszn) is verkregen. Quiterende Adriaen Peters hierbij.

Op 23 maart 1608 maakt Adriaen Peters, voerman, zwak van lichaam te bedde liggende, zijn testament op. Hij vermaakt al zijn goederen, heerlijks als deelbaar, roerende, onroerende, renten, actien, credieten, niets uitgezonderd, aan zijn enige en universele erfgenamen Metgen Adriaens, huijsvrouw van Pouwels Augustijnzn, en Henrickgen Adriaensz, huijsvrouw van Peter Ghijsbertszn, zonder dat de een voor de ander enig voordeel zal genieten. De oudste van zijn dochters, als zij in leven is bij zijn overlijden, zal voor haar heerlijkheid 50 carolus gulden eens genieten en Metgen zal alvorens het ter deling komt, moeten inbrengen wat zij van haar moeders goed genoten heeft om door Henrickgen evenveel daar tegenover te worden genoten. Hij secludeert de weeskamer. Getuigen Gosen Evertsen, Harbart Bartszn en Jorden Otten. Onder akte staat in het latijn dat de testateur vanwege zijn overlijden niet heeft kunnen tekenen.

 

Uit dit huwelijk:

Metgen Adriaens. Ondertrouwd op 16 januari 1601 voor het gerecht te Amersfoort met Pouwels Augustijnsz, overleden > 12 december 1616

Henrickgen Adriaens