Nesch, Huijch Jansz van (-1627/30)

Huijch Jansz van Nesch, schepen van Tull en ’t Wael (1604), overleden 1627-1630

Gehuwd met

Cornelia Marcelis van Schaijck, dochter van Marcel Jansz van Schaijck en Emmeken NN, geboren ca. 1553, overleden > 7 januari 1635

Gehuwd in 1573 met

Adriaen Jansz Wttewael, burger van Vianen, gegoed bij Vreeswijk en ’t Wael, zoon van Jan Gerritsz, geboren ca. 1540, overleden 1575

Uit dit huwelijk:

Marcel Adriaensz Uijttewael, groot ontvanger der convooien en licenten te Vreeswijk, geboren 2 januari 1574 te Utrecht, overleden 10 augustus 1658 te Utrecht. Gehuwd 22 november 1600 te Vianen met Johanna van Ommen, dochter van Lubbert Hessels van Ommen en Johanna Blom, geboren 5 mei 1574 te Vreeswijk, overleden 21 oktober 1630 en begraven 27 oktober 1630 te Vreeswijk

Gehuwd met

Gerrit Gerritsz Wttewael (de jonge), zoon van Gerrit Gerritsz Wttewael

Uit dit huwelijk:

Huijbert Gerritsz, overleden < 15 januari 1631

Adriaen Gerritsz, overleden 8 augustus 1631 te Vianen. Gehuwd (?) april 1604 (huwelijkse voorwaarden 1 april 1604) met Aeltgen Huijbert Gijsberts

Anthonia Gerrits

Gerrit Gerritsz Wttewael, schepen van Schalkwijk (1623, 1626, 1628-1631), overleden 1631, begraven in de kerk te Schalkwijk (zie foto links). Gehuwd met Trijntje Jans van Ravenswaaij, dochter van Jan Gerritsz en Grietgen Willems van Oostrum, overleden > 22 september 1656

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_33. Nadere Toegang op inv. nr 33 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_38. Nadere Toegang op inv. nr 38 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_39. Nadere Toegang op inv. nr 39 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_43. Nadere Toegang op inv. nr 39 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_44. Nadere Toegang op inv. nr 44 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) Tussen Rijn en Lek. Tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, 3e jaargang, nr. 4, december 1969, 11) Wttewaell. Protestant – Vianen. In: Nederland’s Patriciaat, 20e jaargang, 1931/32, blz. 366-371, 12) Genealogie Jan Wttewael, www.genea.hommelberg.nl, 

Op 5 maart 1577 huurt Cornelia Marcelis van Schaijckxdr wedue Adriaen Jansz int Wael, van Bethlehem ½ hoeve int Wael gerecht Schalkwijk, gemengde voren met Jan Gerritsz, in Schalkwijkervelt die Adriaen Jansz zaliger (zoon van Jan Gerritsz vrsz!) lest had; Jan Gerritsz vrsz is borg.

Op 30 juli 1579 verklaren Jan Herbertsz x Elisabeth schuldig te wezen aan Cornelia Mercelis Jansdr als moeder van Mercelis Adriaensz haer zoon bij zaliger Adriaen Jansz, met Jan Gerritsz als petevader van huisvrouwsz kint, een jaarlijkse losrente van 30 go.gu verzekerd op 4 morgen eigen goed in Odijk, strekkend van Vlowijkerwetering aen Costeryenlant van Odijk, met huijs. Compareren mede Jan Egbertsz en Dirck van Oostrum tot Houten als borgen gesteld t.b.v. Marcelis Adriaensz.

In 1586 t/m 1591 pacht Gerrit Gerritsz ½ hoeve van 13 m int Waell van het Convent van Bethlehem. In 1592/1593 Cornelia Marcelis[dr] weduwe Gerrit Gerritsz 13 m. In 1594 Huijch Jansz als x Cornelia Marcelisdr 13 m alsvoren, tot 1600.

Op 9 oktober 1591 de kinderen van zaliger Gerrit Gerritsz x Cornelia Marcelisdr van Schaijck, nu gehuwd met Huijch Jansz van Nes zijn: Adriaen Gerritsz, Huijbert Gerritsz, Gerrit Gerritsz en Anthonia Gerritsdr – met Jan Berntss en Splinter Jansz als naeste vrunden en voogden. Uitkoop voor 3200 gu (aan deze acte wordt gerefereerd in de scheiding van Adriaen Gerritsz, weduwenaar van Aeltgen Huijbert Gijsbertsdr, overleden 8/8 1631).

In 1592 Huijch Jansz int Waell x Neeltgen Marcelis Jansdr van Schayc geven over aan Lambert Jacobsz x Gerrichgen Adriaen Eelgisdr 1/4e deel van een hoeve in Werckhoven.
Op 22 mei 1592 en in 1602 is Huijch Jansz van (N)esch meerdere malen genoemd in het register van opmetingen van de Lekdijk als eigenaar of gebruiker van land langs de Lekdijk.

Op 16 maart 1594 had Gerrit Adriaensz Keijser wonend Jutfaas Nedereijnt met Huijch Jansz kwestie met de weduwe van Peter Ernstensz van Roijen. Cornelia Gerrit Gerrits’ weduwe, nu huisvrouw van Huijch Jansz van Nes, kende Anna, weduwe Adriaen Gerritsz die een zoon had, Jan Adriaensz welke 6 jaar geleden stierf. Op 6 juli 1594 getuigt nog Aert Stevensz van Zijll te Oudwulven oud 48 jaar en meldt dat de moeder van eijsserse een zuster was van de huisvrouw van Frans Gerritsz.

Op 19 november 1603 compareert Cornelia Marcelisdr huisvrouw van Huijch Jansz van Nes wonend Waell, oud ca 50 jr, in verband met een kwestie tussen Marcelis Adriaensz eiser, en Huijch Jansz van Nes. Eertijts leefde Jan Gerritsz, eisers petevader. Toen deze stierf liet hij na Gerrit Jansz en Alit Jansdr en nog twee kinderen van Jan Jansz zijn zoon alsmede impetrant alhier zijn jonckste soonssoon – alsulckx 4 erfgenamen. Er was 4 morgen heerlijk goed te Honswijck en dat kwam op Gerrit zijn enige zoon en leenvolger. Cornelia is de moeder van de gedaagde en hield op 1 juni 1591 afrekening.
Op 26 januari 1604 meldt Jan Berentss wonend Waell 33 jr dat Gerrit Jansz de impetrants oem is van vaderswegen; genoemd de 4 erfgenamen van Jan Gerritsz zijn getuijgens outoem.
Op 21 april 1604 meldt Geerloff Gijsbertss wonend aan de Vaert, 60 jr, dat gedaagde met zijn huisvrouw die de moeder is van Marcelis Adriaensz alhier, een rentebrief affgetogen hebben, gepasseerd bij Gerrit Gerritsz, des gedaagdes huijsvrouwen tweede man.
Op 26 april 1604 meldt Peter Dirrickx wonend tWaell 50 jr dat Marcelis lang buitenslands was; Huijch van Nes is gehuwd met de Marcelis’ moeder. Gerrit Gerritsz was des  gedaagdes huisvrouwen tweede man.

Op 19 december 1608 wordt Huijch Jansz van Nes wonend tWaell de straf kwijtgescholden voor ‘de nederslach’ (doodslag door messentrekkerij) bij hem gedaan aan zaliger Gerrit Jacobsz, predikant te Honswijk. September 1606 ging Huijch met zijn huisvrouw naar Steven van Roijen wonend op de Croen, waar ook Gerrit Jacobsz was etc. Magen: Cornelis Gerritsz te Houten, Egbert Henrickx opte Heemstede, Anthonis Egbertsz te Werkhoven, Cornelis Dirckx te Schalkwijk en Jacob Dirckx te Werkhoven. De straf die hem was opgelegd was een geldboete en het betalen van de proceskosten.

Op 14 november 1616 transporteert Huijch Jansz van Es wonend int Waell (procuratie Wttewaell 28/9 1616, gemachtigd door deze Jan Teuniss Wttewaell zelf) als gemachtigde vrsz, aan Jan Beerntsz in Schalkwijk op Rietvelt 4½ morgen aldaar, die Marten Jansz Wttewaell zijn oom eertijts vercoft aan de vrsz Jan Beerntss op 27/3 1595 (beheltelik een rente van 3 gu 2 st t.b.v. kerck int Waell).

Op 17 juni 1622 Jan Willemsz van Zuijlen constitueert Huijch Jansz van Nes wonend Waell.

Op 13 september 1627 heeft Jan Sweerss borger tUtrecht 6 weken terug met Anthonis Jansz ten huize van Huijch Jansz van Nes int Wael 2 ossen gekocht voor 102 gu.

Op 17 december 1630 octrooi voor Cornelia van Schaijck, weduwe Huijch Jansz van Nesch, int Wael. Op dito mag Cornelia van Schaijck, weduwe Huijch Jansz van Nesch
int Wael, testeren bij Otto van Vijffhuijsen.

Op 15 januari 1631 geeft Cornelia Marcelisdr van Schaijck lest weduwe van Huijch Jansz van Nesch, jegenwoordig wonende Tull ent Waell, aan Marcelis Adriaensz Wte Waell, haar zoon bij haar eerste man zaliger Adriaen Jansz, de helft van 8 morgen genaamd de Trijp, de andere helft gaat naar Jan Huijgensz van Nesch (te Everdingen wonend) ook haar zoon (notaris W.Brecht, zij met 5 zoons Marcelis Adriaensz Wtewaell, Adriaen Gerritsz (te Vianen) en Gerrit Gerritsz (te Schalkwijk) bij Gerrit Gerritsz haar 2e man en Gerrit Huijgensz en Jan Huijgensz van Nesch). Adriaen en Gerrit Gerritszonen krijgen ook elk 4 morgen, samen een halve hoeve. Gerrit Huijgens van Nesch in Tull ent Waell krijgt de helft van 8 morgen geheten de Trijp.

Op 23 maart 1632 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Jacob Willemsz de Montenegro en Anthonia Adriaen Gerritssdochter. Anthonia wordt hierin bijgestaan door haar grootmoeder Cornelia Marcelisdochter van Schaijck, lest weduwe van Huijch Jansz van Nesch, Marcel Wttewaell, Gerrit en Jan Huijgensz van Nesch, omen.

Op 16 april 1634 vindt ‘specificatie van soodanigen inboedel ende huijsraet als Cornelia van Schaijck, weduwe Huijch Jansz van Nesch, als momberse over Huijbert en Marcel Adriaen Gerritssoone, in de deijlinge tusschen Thonis Adriaensz ende Jacob de Montenegro, als man ende voocht van Anthonia Adriaensdochter sijn huijsvrouwe, ende haer Cornelia in haer voors qualite uijt de mobile goederen bij den voors Adriaen Gerritsz naegelaten, te looten en gevallen sijn voor de voors Marcelis Adriaensz’. Op 18 april 1634 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Adriaen Gerritsz en Aeltgen Huijberts.
Op 7 januari 1635 vindt de rekening en verantwoording plaats van de ontvangsten en uitgaven die ‘Cornelia van Schaijck, lest weduwe van Huijch Jansz van Nesch, als grootmoeder en wettige momberse van Huijbert ende Marcelis Adriaenss, onmondige nagelatene kijnderen van haer zaliger soon Adriaen Gerritss die hij mede verweckt bij Aeltgen Huijbert Gijsbertsdochter sijn overleden huijsvrouw, gehadt heeft aengaende der selver twee kijnds goederen’.
Op 26 mei 1636 wordt de ‘liquidatie gehouden tusschen Antonis en Huijbert Adriaens elcx voor haerselven ende Jacob de Montenegro als man ende voocht van Antonia Adriaensdochter sijn huijsvrouw.

Op 20 december 1645 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Bastiaen Cornelisz Bauwman en Maeijchen Gerrits Wttewael. De bruid brengt mede in het huwelijk vijftienhonderd gulden, haar aangekomen uit de erfenissen van haar overleden vader en van haar grootmoeder, wijlen Cornelia van Schaijck, laatst weduwe van Huijch Jansz van Nesch. Zij wordt bijgestaan door haar moeder Trijntje Jansdr, weduwe van Gerrit Gerritsz Wttewaell, haar broer Jan Gerritsz Wttewaell en haar neven Adriaen Wttewael en Gijsbert Wttewael, Johan van Baern en Jan Beerntsz.

Op 3 november 1649 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Jan Gerritss Wttewael, bruidegom wonende te Schalckwijck, en Jannichgen Hendricxdochter van Ochuijsen, bruid. Naast bouw- en weiland, brengt de bruidegom ’tevens vee, gereedschap van de bouwerij en melkerij op betreffende hofstede en inboedel in bruidegom neemt van zijn moeder het recht van voorkoop van 10 morgen bouwland, weiland en boomgaard met huis te Tull en ’t Waal over waarvan hij het bouwland ten halve mag gebruiken. Bovendien neemt hij land over die door zijn moeder gehuurd worden in hetgeen bruidegom meekrijgt zij begrepen de erfporties in de nalatenschappen van zijn vader en Cornelia van Schaijck, grootmoeder, in leven weduwe Huijch Janss van Nesch’.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Huijgensz van Nesch, overleden 1667-1668. Gehuwd < 21 maart 1624 met Peterken Otten Sterck, dochter van Oth Petersz Sterck en Jutgen Dircks, overleden < 16 mei 1661

Gerrit Huijchensz van Nes