Nes, Gerrit Huijchensz van (ca. 1600-<1656)

Gerrit Huijchensz van Nes, zoon van Huijch Jansz van Nesch en Cornelia Marcelis van Schaijck, geboren ca. 1600, overleden < 19 juli 1656

Gehuwd ca. 1625 met

Ariaentie Cornelis, geboren ca. 1600, overleden 1656-1666

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 15 januari 1631 compareren Cornelia Marcelidr van Schaijck, lest weduwe Huijch Jansz van Nesch, wonend Tul en Waell, haar zoon Marcel Adriaensz Wttewaell bij eerste man Adriaen Jansz, Adriaen Gerritsz en Huijbert Gerritsz twee zoons bij Gerrit Gerritsz haar tweede man, en Gerrit Huijgensz van Nesch en Jan Huijgensz van Nesch twee zoons bij laatste man. Cornelia draagt goederen en land over. Zo is er sprake van land in Schalkwijk op de Trijp. Op 1 oktober 1631 en 22 maart 1632 wordt eenkwitantie voor ontvangst opgesteld.

Op 30 september 1631 wordt de inventaris opgemaakt van de goederen, schulden en lasten die Adriaen Gerritss, weduwenaer van Aeltgen Huijbert Gijsbertsdochter, in sijn leven gewoont hebbende alhier binnen Vianen en gestorven op den achtsten Augusti ao. sestien hondert een ende dartich, noch ongescheijden ende ongedeijlt met sijn vier overgebleven kinderen bij hem verweckt aen sijn voors. overleden huijsvrouw. De vier kinderen zijn Antonis, Huijbert ende Marcelis Adriaen Gerritssonen mitsgaders Anthonia Adriaen Gerritsdochter. Mitsgaders dat den voors. Antonia Andriaens ende Antonia Adriaensdochter ten tijde vant voorschreven overlijden haers vaders waren mundich. Ende de voornoemde Huijbert ende Marcelis Adriaen Gerritssonen minderjarich. In de 82 bladzijden van de inventaris is onder andere beschreven:

  • Een transport voor den Gerechte van Schalckwijck gepasseert op den 25en Januarij 1631 waerbij Cornelis Marcelisdochter van Schaijck, lest weduwe van Huijch Janss van Nesch, ten behoeve van den overleden Adriaen Gerritss als gifte getransporteert ende gecedeert heeft de bovenste helfte van acht margen boulants,
  • Een uitkoopbrief waarbij Huijch Jansz van Nesch ende Cornelis Marcelisdochter sijn huijsvrouw, tevorens weduwe ende boedelharster van Gerrit Gerritss, Jan Beerntss ende Splinter Janss als naeste vrinden ende voochden van Adriaen, Huijbert, Gerrit ende Anthonia, alle naegelaten kijnderen van den voors. Gerrit Gerritss, d’selve vier kijnderen uijtgecoft hebben van haers voors. vaders erfenis ende besterfenis voor de somme van drie duijsent twee hondert gulden vrij van lasten ende schulden, gedateert den 5en October 1591,
  • Een eijcke opstaende tafel staende int Wael ten huijse van Gerrit Huijgenss van Nesch. Item een vuijre kannebort (?) mit ijsere haeckgens staende ten huijse voors.,
  • Noch een (aerdekanne) tot Gerrit Huijchenss

De inventaris is opgesteld door aenwijsinge van Anthonis ende Anthonia Adriaen Gerritss soon ende dochter sonder ijets ter quadertrouwe verswegen ofte achterhouden te hebben … neffens Cornelia Marcelisdochter van Schaijck, lest weduwe van Huijch Jansz van Nesch, haer grootmoeder van svaders sijde.

Op 23 maart 1632 is Gerrit Huijchensz van Nesch aanwezig bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van Jacob Willemsz de Montenegro en Anthonia Adriaen Gerritss (dochter van zijn halfbroer Adrian Gerritsz). Hij is tevens aanwezig op 2 mei 1632 bij de overdracht van goederen aan Jacob Willemsz de Montenegro (bruidsschat).

Op 19 juli 1656 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Huijch Gerritss van Nesch, bruidegom, en Annichgen Dirckxdochter de Kock, bruid. Huijch Gerritss wordt geassisteerd door Adriana Cornelisdochter moeder weduwe van Gerrit Huijgenss van Nesch wonende ’t Wael, Cornelis Gerritss van Nesch broer, Willem Adriaanss Hol zwager, en Gijsbert Wttewael, neef. Op 29 januari 1664 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Huijch Gerritss van Nesch, bruidegom wonende Cothen, en Cornelis Jelis van Werchoven, bruid. Huijch wordt geassisteerd door Cornelis Gerritss van Nesch, broer, Willem Adriaanss Holl, zwager, en Gerrit Stevenss van Roijen, zwager. Op 19 oktober 1667 worden de huwelijkse voorwaarden opgsteld van Cornelis Gerritss van Nesch, bruidegom wonende ’t Waal, en Anna de Ridder. Cornelis wordt geassisteerd door Huijch van Nesch, broer, Willem Adriaanss Holl, zwager, en Gerrit Stevenss van Roijen, zwager.

Op 21 april 1666 verklaren Huijgh Gerrits van Nesch te Cothen, Willem Ariss Hol te Vianen, Gerrit Stevenss van Roijen int Wael, zoon en zwagers van zaliger Adriaentgen Cornelis weduwe Gerrit Huijgen van Esch cst hun moeder, nog niet te weten of zij zich als erfgenaam zullen gedragen zolang Cornelis Gerritsz van Esch geen inventaris heeft overgeleverd. Ze stellen Johan Boschman, procureur ’s hooffs van Utrecht, aan tot precederen.

Op 9 maart 1687 sluiten Cornelis Gerritss van Nes, zoon, wonende ’t Wael, en de erven Annichie Gerrits van Nes, in leven weduwe van Willem Arissen Hol, een akkoord over de nadere voldoening van resterende goederen uit de boedel van Ariaentie Cornelis. Als erven van Annichie Gerrits van Nes zijn genoemd Gerrit Reijerss, gehuwd met Henrickie Willems dochter, Jan Reijerss, gehuwd met Aeltie Willems dochter, en Neeltie Willems, dochter 20 jaar oud. Naar de erven van Annichie Gerrits van Nes gaat 4 mergen lants in het gerecht Rietvelt, belendend de Waelsekerck. Tevens wordt Cornelis Gerritss van Nes ontslagen uit de voogdij, met kwitantie dd 12-10-1689.

 

Uit dit huwelijk:

Huijch Gerritsz van Nes, schepen van Cothen, geboren ca. 1625, overleden 1684-1685. Gehuwd in 1656 (huwelijkse voorwaarden 19 juli 1656) met Annichgen Dirckx de Kock, dochter van Dirck Cornelisz de Kock en Gerrichgen Jans van Schaijck, geboren ca. 1625, overleden 1656-1664. Gehuwd in 1664 (huwelijkse voorwaarden 29 januari 1664) met Cornelia Jelis van Werchoven, dochter van Jelis Aertsz van Werchoven, overleden > 20 april 1704

Annigje Gerrits van Nes

Neeltgen Gerrits van Nesch, geboren ca. 1635, overleden < 3 april 1679. Gehuwd < 3 september 1663 met Gerrit Stevensz van Roijen, zoon van Steven Thijmensz van Roijen en Dirkje Splinters van Velpen, overleden > 29 september 1704

Cornelis Gerritsz van Nes, schepen in ’t Wael, geboren ca. 1640, overleden > 25 februari 1713. Gehuwd in 1667 (huwelijkse voorwaarden 19 oktober 1667) met Anna Cornelis de Ridder, dochter van Cornelis Antonisz de Ridder en Anna Adriaens van Dalenoort, overleden < 20 april 1700