Minnes, Eijnte (-1641/42)

Eijnte Minnes, rechter en ontvanger van het Nieuwland, zoon van (?) Minne Eijntes, overleden 1641-1642

Gehuwd met

Aelcke Claes, overleden 1622-1624

Gehuwd met

Eetske Alckes, dochter van Alcke Reins en Aueck Jans, overleden < 16 juni 1641

 

Bron: allefriezen.nl

Op 24 maart 1620 treedt Einte Minnes op als curator.

Op 8 juni 1624 is in het recesboek van het nedergerecht van Kollumerland ingeschreven Lijuwe Claes, woonachtig op de Uijterdijken, curator, wijlen Aelcke Claesdr, moeder, en Einte Minnes. Op 28 maart 1626 is in Einte Minnes genoemd in het recesboek van Kollumerland, in relatie tot de weeskinderen Albert Alckes, oud 18 jaar, Jan Alckes en Lijwe Alckes.

Op 30 januari 1627 is Einte Minnes genoemd als voormomber (voogd) over de weeskinderen Jan Dircx en Freu Dircx. Bestemoeder is Aeff Minnedr (zijn zuster ?). Op 21 april 1631 wordt melding gemaakt van een rekening hiervoor van Einte Minnes. 

Op 10 februari 1629 zijn Einte Minnes en Jan Alckes genoemd als curator over het kind van Alcke Sapes, vader, en wijlen Foolsck Alckedr. Op 19 februari 1631 zijn Einte Minnes en Pieter Jacobs genoemd als curator over de weeskinderen Albert Romckes, Jan Romckes en hun zusters.

Op 28 februari 1637 is Einte Minnes, op verzoek van Focke Tijercx, aangesteld als curator over het weeskind Fritien Tijercxdr. Er zijn zusters en broers. Op 6 november 1638 worden Eijnte Minnes en Lijuwe Minnes benoemd als voormombers van de minderjarige kinderen van wijlen Rinthie Olpherts, houtkoper te Kollum, en Aeuck Lijuwedr.

Op 16 juni 1641 zijn Jan Alckes en Albert Alckes curator over de vier kinderen van Eijnte Minnes, rechter en ontvanger van het Nieuland, vader, en wijlen Eetske Alckedr, moeder. Op 18 januari 1642 zijn genoemd Lieuwe Minnes, Jan Alckes en Albert Alckes, voormombers en naaste bloedverwanten, over de weeskinderen Minne Eijntes, oud 24 jaar, Aucke Eijntedr, oud 19 jaar, en hun broer en zusters. Moeder is Eets Alckesdr.

Op 25 februari 1645 is Eijnte Rienix, woonachtig te Dokkum, benoemd als curator over het kind van wijlen Jelle Upckes, woonachtig op de Triemen. Wijlen Eijnte Minnes, is oud curator.

Op 6 december 1648 zijn in het recesboek van het nedergerecht Kollumerland ingeschreven de weeskinderen Aeltie Eijntedr, oud 18 jaar, Itie Eijntedr en Alcke Eijntedr. Genoemd zijn Anne Fockes, curator, de rekening van Lieuwe Minnes, voormomber, Jan Alckes, voormomber, en Albert Alckes, voormomber. Op 7 juli 1653 zijn in het recesboek van het nedergerecht Kollumerland ingeschreven de weeskinderen Itte Eijntes, oud 19 jaar, en Aecke Eijntes, oud 16 jaar. Genoemd zijn de curator en voormomber Wijbren Offes, woonachtig te Marum, en wijlen Lieuue Minnes, oud-voogd, rekening van zijn weduwe over vaderlijk goed.

 

Uit het 1e huwelijk:

Minne Eijntes, geboren 1617-1618, overleden > 18 januari 1642

Auck Eijntes, geboren 1622-1623, overleden > 18 januari 1642

Uit het 2e huwelijk:

Aeltie Eijntes, geboren 1629-1630, overleden > 6 december 1648

4  Ietje Eijntes

5 Alcke Eijntes, geboren 1636-1637, gedoopt 11 november 1659 op belijdenis te Marrum en Westernijkerk, overleden > 14 april 1675