Meertensz, Willem (-1703/15)

Willem Meertensz, heemraad van Zijderveld, zoon van Meerten Willemsen en Maijken Peters, geboren ca. 1650, overleden 1703-1715

Gehuwd met

Adriaentje Laurens de Jongh, overleden < 19 maart 1715

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1698-1722. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 15 mei 1679 transporteert Arien Huijgen, gehuwd met Neeltje Paue, en Aart Aert Speijers, schepen, aan Willem Mertens, een huys met 4 morgen lant gelegen op Zijdervelt, boven de vrou Sasburgh en beneden Mr. Willem van Groenhout, volgt schuldacte. Op 15 mei 1682 transporteert Corstiaen Reijers van Zuijdam, aan Willem Mertens 7 hont land op Neder-Zijdervelt. Op 6 januari 1687 transporteert Ingentje Jans de Jongh, weduwe van zaliger Jan Reijertse van Zuijdam, wonende op Overheijcoop, en Corstiaen Reijerse van Suijdam, als oom en bloetvoogt over de nagelaeten onmondige kinderen, aan Willem Mertens, wonende op Sijdervelt, 2 morgen 1 hont lant op Bolgerij onder Sijdervelt. 

Op 14 april 1682 Maria Jans, weduwe van Peter Mertens, Willem Mertens en Pillijph Bastiaens, oomen en bloetvoogden van de onmondige kinderen, namelijk Merten, Jannichjen en Jan Peters, uijtcoop vaderlijke goederen. Op 28 juli 1682 testeren Maijken Peters, weduwe van Merten Willems, erfgenamen Geertien Mertens, huijsvrouw van Aert van Wijck, Maria Mertens, huijsvrouw van Jasper Teunisz, Willem Mertens, Jan Mertens ende 3 onmondige kinderen van haar overleden oudsten zoon Pieter Mertense met namen Merten, Jannigjen en Jan Peters, ieder voor 1/5e part, en nog de voorschreven Merten Peters als oudste soon van Peter Mertens ingevolge de erfpacht brieven voor een seckere hofstede, groot 4 morgen, gelegen op Bolgery onder Zijdervelt, tegen de kerck, sijnde erfpachtgoet een St. Pieter te Utrecht. Op 10 april 1684 Willem Mertens, als oom van de kinderen van Peter Mertens, verweckt aen Maria Jans Bronckhorst, saliger. 

Op 22 augustus 1684 is Willem Mertens, wonende op Zijdervelt, geld schuldig aan Jan Gerritsz Verhoef en Aeltje van Lent, echtelieden, wonende Utrecht.

Op 12 maart 1686 testeren Willem Mertense en Adriaentje de Jongh, echteluijden wonende op Zydervelt, voogden Jasper Teunisz en Jan Meertens, haeren broeder en zwager. Op 26 juli 1694 testeren Willem Mertense, heemraad van Zijdervelt, en Adriaentje de Jongh, echteluijden, wonende op Neder-Zijdervelt. Zij verwijzen naar testament d.d. 12-3-1686, octrooi 1-7-1694 van de leenkamer Leerdam, tot voogd was benoemd Jasper Teunisz., die nu is overleden, daarvoor in de plaats Merten Jaspersz.

Op 11 augustus 1691 testeert ten huijse van Willem Mertense, heemraat, wonende Zijdervelt, Maeycken Peters, weduwe van Meerten Willems, en verwijst naar testament d.d. 28-7-1682, hare neve Meerten Aertse van Wijck, Ariaentgen, Gerrichgen, Maria en Jan Aertsen van Wijck, kinderen van Geertien Meertens, haar zaliger dochter, geprocureert bij Aert van Wijck, stelt haer 2 soonen Willem- en Jan Meertens tot administraterende voogden aan over de goederen; legateert nog aan Maria Willems de jongste dochter van Willem Mertense.

Op 26 juli 1694 testeren Willem Mertense, heemraad van Zijdervelt, en Adriaentje de Jongh, echteluijden, wonende op Neder-Zijdervelt, en verwijsen naar testament d.d. 12-3-1686, octrooi 1-7-1694 van de leenkamer Leerdam, tot voogd was benoemd Jasper Teunisz., die nu is overleden, daarvoor in de plaats Merten Jaspersz.

Op 24 maart 1698 Willem Meertens, heemraad, ter eenre ende Jasper Hessels, nom ux. en Jan Peters, ter andere zijde, haar ouders Peter Mertens en Maria Jans van Bronckhorst, beijde overleden. 

Op 5 april 1700 benoemd Jan Mertens, wonende op Bolgerij onder Zijderveld, tot erfgenaam zijn broeder Willem Mertens, en oudste leenopvolger van de leengoederen, de overige goederen aan Willem Mertens, Maria Mertens, weduwe van Jasper Antonis Cool, de naergelaeten kinderen van Peter Mertens, verwekt aan Maria Jans van Bronkhorst, en de kinderen van Geertje Mertens, verwekt aan Aert van Wijck, ieder voor 1/4e part.

Op 22 mei 1703 transporteert Peter Jans Peel, voor hem selven, en als oom en bloetvoogd van de onmondige kinderen van Cornelis Jans Peel en Jan Jans Peel, Jan Tonisz, Geerit Lambertsz, Aart Chielen, nom ux., Gerrit Jans Peel, erfgenamen van Jan Peters Peel en Nelligje Jans zaliger, mitsgaders Cornelis Francken en Wynand Hendricks, aan Willem Mertens 4 hont bouland op Overzijderveld.

Op 19 maart 1715 vindt de boedelscheijding plaats tussen Laurens Willems, Govert Joosten, gehuwd met Ingen Willems, Claes Meijers, gehuwd met Maria Willems, Thonis Jaspers Cool, als voogd over de vier onmondige kinderen van Maarten Willems, kinderen en kintskinderen van Willem Meertens en Ariaentje Lauwerens. 

 

Uit dit huwelijk:

Meerten Willemsen

Laurens Willemsen, gedoopt 5 maart 1676 te Zijderveld, overleden 1676-1685

Joost Willemsen, gedoopt 22 december 1678 te Zijderveld

Ingen Willems

Gerrigje Willems, gedoopt 18 februari 1683 te Zijderveld

Laurens Willemsen de Koot, gedoopt 4 januari 1685 te Zijderveld, begraven 17 september 1728 te Zijderveld. Gehuwd op 23 april 1713 te Zijderveld met Neeltje Hendriksen Peiserman

Marijken Willems, gedoopt 1 december 1689 te Zijderveld, overleden > 26 april 1722. Gehuwd op 27 april 1710 te Zijderveld met Claas Meiersen, zoon van Meijer Claasz en Neeltje Jans de Kruijf, geboren te Hei- en Boeikop, gedoopt 16 september 1683 te Schoonrewoerd, overleden > 26 april 1722