Loijen, Erbrecht (-1497/1504)

Erbrecht Loijen, zoon van Loij Erbrechts en Engelen NN, overleden 1497-1504

Gehuwd met

Jutta Aelbrechts, dochter van Aelbrecht Lammens van Lucel, overleden > 1500

 

Bronnen: 1) bhic.nl, 2) heemkundeboxtel.nl, 3) RA Boxtel, inventarisnumer 55, periode 1465 tot en met 1485, 4) Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1482-1493, Jan Toirkens, 5) RA Boxtel, inventarisnummer 57, periode mei 1494 – 24 april 1504

Op 18 januari 1469 Jan en Merten, wettige zoons van Aelbrecht Lammenssoen, Erbrecht Loij Erbrechts als man van Jutta wettige dochter van genoemde Aelbrecht, Jan Aert Groijs als man van Koenen de oudste, dochter van genoemde Aelbrecht, Jan de Momboir als man van Koenen de jongste dochter van genoemde Aelbrecht, geven kwijting aan Herman voor de som van 70 peters van elk 18 stuivers.

Op 15 november 1474 Jan de Momboir als man van Conegonden wettige dochter van Aelbrecht Lambrechts van Lucel verkoopt aan Jan en aan Marten (van Lucel) de helft van anderhalve bunder heide waarvan Erbrecht Loijen de andere helft heeft gelegen onder Lucel, belendend de gemeijnte van Kempen, Gerit van de Loo. de erfgenamen van Henrick Appels. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. behalve een oude grote als grondchijns aan de heer van Boxtel. Verder moet de koper een hek onderhouden.

In 1481 belooft Erbrecht Loijwijch Erbrechts aan Embrecht Embrechts van de Berselaer die 24 peters en 3 en een halve stuivers te betalen.

Op 14 februari 1484 op St. Valentijnsdag belooft Erbrecht Loij Erbrechts aan Lisbeth en Jacop, wettige dochters van Pauwels zoon van Willem natuurlijke zoon van Jan Pauwels en aan Lisbeth Henrick Scuermans een bedrag van 36 peters van elk 18 stuivers met een rente van 12 lopen rogge per jaar, binnen de komende 12 jaar te betalen, de eerste termijn van de rente vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Voorwaarde is dat deze brief onder schepenen zal blijven berusten voor die 12 jaar om daarmee rechten te kunnen opeisen. Genoemde Erbrecht belooft genoemde Peter Henrick Hubrechts per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 36 peters tegen de zelfde koers als hiervoor. 

Op 7 juni 1487 beloven Dirck Jan Pauwels en Dirck Lambrecht van de Horrick hoofdelijk en samen aan Erbrecht Loijen die per a.s. St. Maartensdag 37 rijnsguldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers of andere goed zilvergeld.
In 1487 op de dag na St. Paulus verkopen Mechteld weduwe van Jan Engbrechts met haar voogd en Jan en Engbrecht broers en wettige kinderen van wijlen Jan Engbrechts, aan Jan Wouters en aan Engbrecht Merten Vuchs een stuk land gelegen achter de hoeve in de parochie van Gemonde jurisdictie Boxtel, b.p. Dirck van Heeke (?), Erbrecht Loijen. Nog een stuk land genoemd ´t Hoevelstuck aldaar gelegen, b.p. Henrick Rijckaerts, de erfgenamen van Schalck Gheens. Nog een stuk land genoemd de Lange Streep aldaar gelegen, b.p. de heer van Boxtel, de erfgenamen van Scalk Gheens. Nog een stuk land genoemd de Cromme Wijel aldaar gelegen, b.p. Aert Beeckmans, ´t water genoemd de Dommel. Nog een stuk land gelegen voor Hoelt, b.p. Henrick Rijckaerts, Erbrecht Loijen. Nog een stuk land gelegen over de Rijt, b.p. Erbrecht Loijen, Aert Beeckmans. Nog verkopen ze hem een stuk erf met de houtopstand, gelegen voor´t Hoelt genoemd ´dBusselken, b.p. Gerit Vrancken, Jan Wouters. Nog een stuk beemd aldaar gelegen, genoemd op ´t Voertken dat gewisseld wordt met Erbrecht Loijen, b.p. Lambrecht die Roever, Dierick Pauwels en meer anderen. Nog een stuk land gelegen in de Hoelt aan het erf dat eerder van Jan Wolfs was, dat wordt gewisseld met genoemde Engbrecht. Nog een stuk beemd gelegen in de Gemondse beemden, dat gewisseld wodrt met de erfgenamen van Willem Rijckaerts en met Erbrecht Loijen, gelegen aan het erf van het gasthuis van Den Bosch. Nog een stuk beemd genoemd de Cule dat gewisseld wordt met Jan van Munsel, gelegen aan het gasthuis van Den Bosch. Nog een stuk beemd genoemd de Strepen gelegen in ´t Otenschol dat wordt gewisseld met de erfgenamen van Willem Rijckaerts en met Erbrecht Loijen, b.p. Jan van den Gasthuijs, de erfgenamen van Jan Aerts. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 1 mud en 5 lopen rogge per jaar.

Op 12 februari 1494 is Erbrecht Loijen belender aan een beemd, genoemd dat Bruijcksken gelegenonder Lucel te Boxtel.

Op 21 november 1497 (of 1498 ?) verkoopt Heijlwig wettige dochter van Erbrecht van Lucell aan Henrick Janssen van den Zande onze medeschepen een rente van 3 pond paijment, elk van 7 stuivers, steeds te betalen op St. Katarinadag op onderpand van een huis, tuin, hofstad en een akker gelegen te Lucel, belendend de koper, de gemeenschappelijke straat, Dierck Loijen. De schuldenaresse belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente.

In 1500 stemmen Wouter Erbrecht Loijen, verder Jut dochter van Aelbrecht van Lucel, Covegont weduwe van Jan Groijs wettige dochter van Aelbrecht van Lucel, Covegont weduwe van Jan Momberts en haar wettige zoon Aelbrecht en diens broer Meeus, verder Roelof Coens (?) als man van Heijlwig dochter van Jan Mombers, stemmen er samem mee in dat Lisbeth weduwe van Jan Aelbrechts als dochter van Henrick van Weerd, na de dood van Marten Aelbrechts als ze nog leeft, dan alle roerend bezit mag hebben dat eigendom was van haar man Jan Aelbrechts en ook krijgt ze het ploegrecht. Als Marten eerder komt te overlijden dan Lisbeth mag ze het huis met een eeuwsel etc. blijven gebruiken zoals ze nu doen. Daarvoor zullen de erfgenamen van Marten dan de Haselbeemd krijgen. Marten belooft verder dat als er enig verzet is tegen hetgeen hier wordt afgesproken en beloofd, dat diegene die verzet plegen worden uitgesloten van alle roerend en onroerend bezit en dat bezit gaat dan voor de helft naar de erfgenamen die deze belofte wel nakomen en de andere helft gaat naar de H. Geest van Boxtel. Verder als Lisbeth enige lasten zou moeten betalen, dan verbindt Marten hiervoor al zijn bezit. Nog is afspraak dat Marten aan Lisbeth verder voortaan geen ander bezit meer zal vermaken. 

 

Kinderen:

Elisabeth Erbert Loijen

Heijlwig Erbrechts

Wouter Erbert Loijen, overleden < 24 oktober 1560

Lodewijk Erbert Loijen

Aelbrecht Erbert Loijen

Willem Erbert Loijen

Peter Erbert Loijen