Lucel, Aelbrecht Lammens van (-<1469)

Aelbrecht Lammens van Lucel, zoon van Lambrecht Everaerts van Lucel en Margriet NN, overleden < 18 januari 1469

 

Bronnen: 1) bhic.nl, 2) heemkundeboxtel.nl, 3) RA Boxtel, inventarisnumer 55, periode 1465 tot en met 1485, 4) Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1482-1493, Jan Toirkens, 5) RA Boxtel, inventarisnummer 57, periode mei 1494 – 24 april 1504, 6) geneaknowhow.net, 7) Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510. Bron: Collectie Schaduwarchieven BHIC, inv.nr. 360-314. Bewerking F. Smulders. Samenstelling Jan Toirkens en Cees van de Ven

Op 18 november 1427 verkoopt Henrick Claess van Luijssel verkoopt aan Aelbrecht Lambrechtss:

  • een huis, erf, hof en aangelag, Bucstel, Luussel, tussen de gemeijnt van Kempen enerzijds en Margriet, weduwe van Lambrecht van Luijssel, Jan van Luijssel en diens broer Henrick, en Jan van der Schueren anderzijds, strekkende van een erf van de St. Joriskapel te Den Bosch tot Jan Claess van Lussel;
  • 2/3 deel in de beemt “dat Tilborchse Broec” aldaar aan die Aa,
  • ½ buunder hei aan de gemeijnt van Kempen,
  • 1 buunder hei bij dat Langhevenne,
  • bouwland “thaverlant”,
  • akker “die Mijdecker”,
  • een deel in die Nuwenbeempt,
  • 3 cotersrechten in de gemeijnt van Kempen,
  • en ’t gebruiksrecht van een vuerstat in de gemeijnte van Oesterwijck.

Lasten: een grondcijns, 20 lopen rog aan Mechtelt uter Oesterwijc; 1 ½ mud rog aan Henrick van Laerhoven; 2 mud rog aan de erfgenamen van Heilwich, weduwe van Claes van Luijssel; overweg geven en onderhouden. Zebrecht Claess van Luijssel ziet af van vernadering.

Op 5 juli 1428 verkoopt Herman Janss Scoenvoet, man van Mechtelt Willem Goeswijns van Hoelt, diverse stukken land aan Jan Wouters Wall. Lasten: 2 oude groten en tiendhooi; 1 mud rog aan Willem Clinkart alias Coelen; ½ mud rog aan Aelbrecht Lambrechts van Luijssel; ½ mud rog aan de Vrouwe van Valkenvoirt; 4 lopen rog aan Jan vanden Loer.

Op 18 januari 1469 Jan en Merten, wettige zoons van Aelbrecht Lammenssoen, Erbrecht Loij Erbrechts als man van Jutta wettige dochter van genoemde Aelbrecht, Jan Aert Groijs als man van Koenen de oudste dochter van genoemde Aelbrecht, Jan de Momboir als man van Koenen de jongste dochter van genoemde Aelbrecht, geven kwijting aan Herman voor de som van 70 peters van elk 18 stuivers.
Op 7 juni 1469 verkoopt Willem Jans van Weert aan Jan en Marten, wettige kinderen van Aelbrecht Lambrechts van Lucel een stuk heide, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd in de Lucelse hoeve. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve een deel van de grave (sloot) die men schuldig was te omheinen en dat komt voor rekening van de koper. 

In 1470 verkopen Jan en Marten, wettige kinderen van Aelbrecht Lammens, aan Gheefaert wettige zoon van Gerit Ghefaaerts een stuk land gelegen te Boxtel onder Tongeren. Nog een stuk land ter zelfder plaatse gelegen. Nog een stuk land aldaar. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een zester rogge per jaar aan de kapelaan van Boxtel en de chijns die er op drukt.

In 1474 verkoopt Jan Lucas Momboirs aan Jan en Merten, broers en wettige kinderen van Aelbrecht Lambrechts van Lucel, een schepenbrief van Boxtel, waarin Jan en Merten beloven aan genoemde Jan Lucas Momboirs een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge te betalen, maat van Boxtel binnen de bruggen te leveren op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd ´t Fierendeel in de Koeweijde, gelegen te Boxtel onder Luijcel, alles volgens de schepenbrief. De verkoper belooft deze overdracht gestand te doen.
Op 1 april 1474 hebben de zusters van Orten in Den Bosch ( o.a. Elisabeth dochter van wijlen Aelbrecht van Luijssel) opgedragen aan Jan en Marten, zonen van wijlen Aelbrecht van Luijssel het deel van Elisabeth in die aude tijende van Luijssel in Luijssel, Bucstel. Jan en Marten beloven aan de zusters van Orten gedurende 4 jaar jaarlijks 3 ½ mud rog op Lichtmis, 40 peters op Lichtmis over 3 jaar en gedurende 3 jaar daarna 2 ½ mud rog op Lichtmis en 100 peters op Lichtmis over 6 jaar.
Op 15 november 1474 verkoopt Jan de Momboir als man van Conegonden wettige dochter van Aelbrecht Lambrechts van Lucel aan Jan en aan Marten (van Lucel) de helft van anderhalve bunder heide waarvan Erbrecht Loijen de andere helft heeft gelegen onder Lucel. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. behalve een oude grote als grondchijns aan de heer van Boxtel. Verder moet de koper een hek onderhouden. 

In februari 1482 machtigt Heijlwig weduwe van Loij Korstken wettige dochter van Jan Haijwigen, met haar voogd, Engbrecht onze schepen inzake een pacht van een half mud rogge met alle brieven, welke pacht Aelbrecht Lambrechts van Lucel in een schepenbrief van Boxtel had gekocht van Godevaert Henricks die Hoessche. Engbrecht mag daarvoor alle noodzakelijk rechterlijke stappen nemen zoals ze zelf gedaan zou hebben als ze er bij aanwezig was geweest. De machtiging geldt tot wederopzeggen.

Op 12 maart 1484 hebben Henrick Dirck Jannessoen en Henrick Goijart Bouwens, dekens van St. Katherina-broederschap in de kerk van Bucstel, opgedragen aan Willem Claes Hoernkens een pacht van ½ mud rog te betalen op Lichtmis, uit 1 ½ buunder broek in Otendonck. Danckolf Aert Michiels had die pacht verkregen van Aelbert Lamberts van Luijssel en daarna vermaakt aan die broederschap.

In 1497 geven Covegonden weduwe van Jan Mombers, dochter van Aelbert van Lucel, verder heer Gijsbrecht Roelofs als biechtvader, Margriet Mijs als moeder-overste van het klooster namens Marie dochter van Jan Mombers als kloosterlinge, verder Heijlwig, Katarina en Johanna wettige dochters van genoemde Jan Mombers, hierbij machtiging aan Lucas, Aelbrecht en Bartholomeus, wettige kinderen van genoemde Jan Mombers en Covegonden om hun erfdeel en rechten van hun bezit te beheren afkomstig van genoemde Jan en Covegonden, welk bezit mag worden verkocht, belast etc. Daarin verder alles te moeten doen hetgeen Jan en Covengonden als ze nog getrouwd waren zelf ook gedaan zouden hebben. Uit het bezit dienen alle schulden te worden betaald. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat daarin door hun gemachtigden zal worden gedaan, behalve dat de gemachtigden later wel verantwoording ervan moeten afleggen. Covegonden belooft verder voor de andere kinderen Everaert en Machteld zulks ook na te doen komen.
In 1497 verkoopt Marten wettige zoon van Aelbrecht van Lucel aan de H. Geest van Boxtel het vierde deel van zijn tiendes van Lucel met alle toebehoren en de brieven ervan, waarvan de H. Geest een ander deel al heeft en wijlen diens broer Jan in zijn testament aan hen had vermaakt. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en namens de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel behalve als er enige grondchijjns op zou drukken. Verder houdt hij het recht evenals zijn nakomeleingen voor nu en altijd, een jaarlijkse proven van de H. Geest te mogen ontvangen en wel diegene die Jan zal believen te geven uit een groep arme mensen. Voor de laatste clausule zal een aparte gezegelde brief worden gemaakt.

In 1500 stemmen Wouter Erbrecht Loijen, verder Jut dochter van Aelbrecht van Lucel, Covegont weduwe van Jan Groijs wettige dochter van Aelbrecht van Lucel, Covegont weduwe van Jan Momberts en haar wettige zoon Aelbrecht en diens broer Meeus, verder Roelof Coens (?) als man van Heijlwig dochter van Jan Mombers, stemmen er samen mee in dat Lisbeth weduwe van Jan Aelbrechts als dochter van Henrick van Weerd, na de dood van Marten Aelbrechts als ze nog leeft, dan alle roerend bezit mag hebben dat eigendom was van haar man Jan Aelbrechts en ook krijgt ze het ploegrecht. Als Marten eerder komt te overlijden dan Lisbeth mag ze het huis met een eeuwsel etc. blijven gebruiken zoals ze nu doen. Daarvoor zullen de erfgenamen van Marten dan de Haselbeemd krijgen. Marten belooft verder dat als er enig verzet is tegen hetgeen hier wordt afgesproken en beloofd, dat diegene die verzet plegen worden uitgesloten van alle roerend en onroerend bezit en dat bezit gaat dan voor de helft naar de erfgenamen die deze belofte wel nakomen en de andere helft gaat naar de H. Geest van Boxtel. Verder als Lisbeth enige lasten zou moeten betalen, dan verbindt Marten hiervoor al zijn bezit. Nog is afspraak dat Marten aan Lisbeth verder voortaan geen ander bezit meer zal vermaken. 

 

Kinderen:

Koenen Aelbrechts (de oudste), overleden > 1500. Gehuwd met Jan Aert Groijs, overleden < 1500

Jutta Aelbrechts

Koenen Aelbrechts (de jongste), overleden > 1500. Gehuwd met Jan Lucassen de Momboir, schepen van Boxtel (1482), overleden 1494-1497

Jan Aelbrechts, overleden < 1500. Gehuwd met Lisbeth Henricks van Weerd, overleden > 1500

Merten Aelbrechts, overleden > 1500