Leeuw, Claes Jansz de (-1621)

Claes Jansz de Leeuw, zoon van Jan Claesz de Leeuw, overleden april-mei 1621 (overluid 1 mei 1621 te Utrecht)

Gehuwd met

Maria Beernts van Bochoven, dochter van Beernt Hermans van Bochoven en Joesgen Henrick Gerrits, overleden oktober 1639 (overluid 21 oktober 1639 en aangetekend 28 oktober 1639), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651, 3) archiefeemland.nl

Op 24 november 1603 stellen Claes Jansz en Maria Beernts van Boechoven hun testament op met lijftocht voor de langstlevende totdat deze hertrouwt.

Op 12 augustus 1617 kopen Claes Jansz de Leuw en zijn vrouw Maria Berents van Bockhoven een huis, plaats en hofstede op het Spui te Amersfoort van Ghijsbert Jansz Vlugh voor zichzelf en voor zijn vrouw Sara Adams van Haeren, vrij zonder lasten en “voorcommer”. De verkoper belooft de kopers hiervan te vrijwaren, evenals van erfkoop. De kopers en hun nakomelingen zullen echter de voorwaarden moeten volgen van het transport bij de verkoop destijds van het voornoemde huis van het Convent van St. Agatha aan Cornelis Gabrielszn op 27 juni 1595. Tevens is overeengekomen dat dit verkochte huis en het huis van Cornelis Martenszn tezamen de geul moeten onderhouden die grachtwaarts strekt. Voor voldoening en koop van het voornoemde huis, en wat daarbij hoort, hebben de kopers aan de verkopers de som van 400 carolus gulden betaald, die de verkoper bij de ondertekening van deze overeenkomst verklaarde te hebben ontvangen. Er zal behoorlijk transport worden gedaan. De 40e penning zal de koper betalen. Er is nog overeengekomen dat de kopers of hun nakomelingen nooit mogen nemen of betimmeren de lichtinval van het huis van Gabriel Cornelis, dat hij in zijn huis krijgt door de lege plaats van het verkochte huis.

Op 1 juni 1621 wordt de klok van de Dom geluid voor het overlijden of begraven van Nicolaes Jansz de Leeuw (bron: Overluidingen te Utrecht 1614-1651).

Op 14 december 1626 verkoopt Maria van Bockhoven, weduwe van za: Claes Jansz de Leeuw, geassisteert met Mr. Thomas Both haer swager, alinge huijsinge ende hoff … staende alhier binnen Uijtrecht aende Voorstraet bij St. Catharijnepoort alwaer de gulden vijsel uithangt. Op 6 januari 1627 verkoopt ze nog een tweede huis aende Voorstraet.

Op 14 december 1637 stelt Maria Berntsdr van Bockhoven weduwe van Claes Janss de Leeuw, haar testament op. Zij legateert aan Claesgen Both, eenige dochter van Mr. Thomas Both, in sijn leven, advocaat ’s hooffs van Utrecht en Josina de Leeuw, haar dochter saliger.

Op 4 december 1639 benoemt Rutger van Bockhoven, Jan Willemsz Holl om in het sterfhuis van Maria Beernts van Bockhoven, in leven weduwe van Claes Jansz de Leeuw, zijn tante, mede in zijn naam haar boedel te laten inventariseren. Jan Willemsz Holl en Rutger van Bockhoven zijn beiden executeur van het testament van Maria Beernts van Bockhoven. Jan Willemsz Holl is vanwege een verwonding aan zijn been niet in staat zijn werk als executeur uit te voeren.

Op 12 april 1641 verkoopt Rutger van Bockhoven, executeur testamentair van Maria van Bochoven, weduwe Claes Jansz de Leeuw, aan Thijman Henrixsz Roos een huijsinge ende hoffstede aan het Spuy bij de Coppelpoort te Amersfoort. Het huis is gekocht huis gekocht ten behoeve van Marten Codden en Roeloff Codden, broers en van Willem Fransz de Leeuw.

Op 4 juli 1642 verkoopt de gemachtigde van Rutger van Bockhoven, burger te Utrecht en Maria van Bockhoven, weduwe van Claes Jansz de Leuw, die momber is over haar onmondige erfgenamen, aan Marten en Roeloff Codde, gebroeders en Willem Franss de Leuw, zijn vrouw en hun erven, een huis, hof en hofstede op het Spui te Amersfoort.

 

Uit dit huwelijk:

Josina de Leeuw