Lucel, Lambrecht Everaerts van (-<1427)

Lambrecht Everaerts van Lucel, overleden < 18 november 1427

Gehuwd met

Margriet NN, overleden > 18 november 1427

 

Bronnen: 1) heemkundeboxtel.nl, 2) RA Boxtel, nummer 53, periode 1393-1400, 3) Boxtel 54, periode 1416-1417, 4) geneaknowhow.net, 5) Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510. Bron: Collectie Schaduwarchieven BHIC, inv.nr. 360-314. Bewerking F. Smulders. Samenstelling Jan Toirkens en Cees van de Ven

In 1382 tussen St Denijs en St Katharina verkoopt Willem van Hoelt aan Jan van Swalmen, schoenlapper, een pacht van 1 mud rog, welke Lambrecht Everarts van Luijcel aan Willem van Hoelt betalen moet en op Lichtmis in Den Bosch leveren uit alle erfenissen die Willem van Hoelt en zijn vrouw Aleijt geërfd hadden van de ouders van Aleijt, bij
Luijcel, Bucstel. 

In 1383 donderdag na Scolastica verkoopt Willem Jansz van Hoelt, man van Aleit Everearts van Luijssel aan Lambrecht Everearts van Luijssel al de erfenissen die hij en Aleit als huwelijksgift verkregen hebben tussen Bucstel en Haren, behalve hun recht in een stuk hei in Luijssel, alsmede al de erfenissen die Willem verkregen heeft van IJda Smedekens. Lasten: grondcijns en 1/7 deel van 2/3 mud rog en 1/3 mud gerst.

In 1394 hebben Roelof die men noemt Rover zoon van wijlen Ghiben Rovers en heer Lambert en Jan Coppelman zoons van Lambrecht van Huelt (Lucel ?), hebben een deling gemaakt van het gezamenlijke bezit. Rover zal een stuk land houden genoemd de Veltacker, gelegen te Tongeren en een beemd genoemd de Dolegge ter zelfder plaatse. Nog een stuk beemd genoemd de Tongercamp ter zelfder plaatse als voor. Als er iets van dat bezit van hem wordt afgenomen etc. zullen heer Lambert en Jan dat compenseren. Genoemde heer Lambert en Jan zullen alle bezit behouden gelegen onder Heult, met ook de zelfde voorwaarde als er bezit wordt ontnomen. Verder zal Rover nog 3 bunder broekland krijgen in het Wijchmansbroeck. Genoemde heer Lambert en zijn broer Jan doen daarvan afstand.
Op 6 april 1394 is Lambrecht van Luijssel belender aan een huis, erf en aangelag Bucstel, Luijssel.

In 1395 is Lambert van Lucel belender aan een beemd genoemd de Sluijsbeemd, gelegen te Lucel, en aan een akker genoemd de Benacker, gelegen onder Munsel.

In 1397 is Lambrecht van Lucel belender aan de Langhebeemd, gelegen te Tongeren, en aan een stuk land genoemd de Calfsbrake, gelegen onder Lucel.
In 1397 verkopen Jan Zanders en zijn wettige zuster Katerijn aan Jan Coppelmans, natuurlijke zoon van Lambrecht van Lucel, hun deel en rechten van een perceel dat Jan Zanders en diens zuster Katarina van wijlen Jan van Lucel hadden geerfd en waarin Jutten van den Nuwenhuijse haar vruchtgebruik had. Het perceel is gelegen te Boxtel. De verkopers beloven alle lasten af te handelen.

Op 3 januari 1399 geeft Jan nat. zoon van wijlen heer Willem heer van Bucstel, in erfpacht aan Willem van Dormalen een beemd in Groter Lijemde met de helft van de oude sloot of gracht, om ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis en 2 aude groten grondchijns. Lambrecht van Luijssel ziet af van vernadering.
In 1399 verkoopt Willem van Broechoven aan Lambrecht van Lucel een beemdje en eeuwsel dat Willem onder Lucel had liggen ter plaatse genoemd dat Calfsbraken. Nog een stukje land genoemd dat Roijland gelegen onder Lucel achter de hoeve van Jan van Weert. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.
In 1399 is Lambert van Lucel belender aan een stuk land genoemd de Beucken, gelegen in de Michielsecker.

Op 3 augustus 1416 is Margriet zijnde de vrouw van Lemmens van Lucel belendend aan de Tijlborgschen Broeck gelegen te Lucel. Lasten: 2 oude groten en tiendhooi; 1 mud rog aan Willem Clinkart alias Coelen; ½ mud rog aan Aelbrecht Lambrechts van Luijssel; ½ mud rog aan de Vrouwe van Valkenvoirt; 4 lopen rog aan Jan van den Loer.

Op 18 november 1427 zijn Margriet, weduwe van Lambrecht van Luijssel, Jan van Luijssel en diens broer Henrick, en Jan van der Schueren, belenders aan een huis, erf, hof en aangelag, Bucstel, Luussel.

 

Uit dit huwelijk:

Aelbrecht Lammens van Lucel

Gerrit Lambrechts van Lucel, overleden < 20 februari 1470. Gehuwd met Engel Jan Haijwigen