Jansz, Peter (ca. 1585-1626/29)

Peter Jansz, zoon van Jan Roelofsz en Anna Peters, geboren ca. 1585, overleden 1626-1629

Gehuwd ca. 1610 met

Marrigje Willems van Ommeren, dochter van Willem Jans van Ommeren en Beatrix Jans van Bemmel, geboren ca. 1585, overleden september-oktober 1635 (aan de pest)

Ondertrouwd 2 augustus 1629 en gehuwd 23 augustus 1629 te Zijderveld met

Aert Jansz, zoon van Johan Peelen en Gerrichgen Jaspers, geboren te Zijderveld, overleden september-oktober 1635 (aan de pest)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1646-1654. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 19 mei 1621 lijftochten Jan Roeloffsz x Anna Petersz, wonende op Bolgrij, elkaar in 3 morgen op Bolgrij met huis en berg. Na hun overlijden zullen deze 3 morgen hun oudste dochter Aelken Jansd toekomen, vanwege haar trouwe diensten. Na hun overlijden erven hun oudste en enige zoon Peter Jansz 1/3e, hun jongste dochter Digna Jansd en Marij Petersd dochter van haar oudste zoon Peter Jansz. Op 27 mei 1621 disponeren Jan Roeloffsz x Anna Jansd (ziek) uit kracht van een octrooi, hun leengoederen. Zij herroepen alle andere testamenten behoudens de stipulering van lijftocht. Verder willen zij dat:

 • hun dochter Digna Jansdr krijgt 200 gl, te betalen door hun dochter Aelken Jansd,
 • hun zoon Peter Jansz krijgt 2½ morgen leengoed op Boeicoop, genaamd ‘de lange grient’; nog 4 morgen leengoed, liggende naast de voornoemde 2½ morgen, mitsgaders 1/3e part van het huisraat, en dit alles boven wat hij reeds ten huwelijk gehad heeft,
 • hun dochter Aelken Jans krijgt 3 morgen op Bolgrije met huis en berg; nog 2 morgen leengoet op Boeijcoop aan de ka; nog 1 morgen leengoet genaamd ‘den L(?)ichaert’ (leenroerig aan het huis van Buuren); nog 5 morgen leengoet op Over Heicoop; nog 2/3e part van de inboedel; nog de hofstede genaamd ‘Jan van Delft hofstede’ groot ca 14 hont; nog 2 morgen genaamd ‘de calvercamp’ op Boeijcoop; nog een hofstedeke op Over Heicoop, etc.

Op 12 januari 1626 lijftochten Peter Jansz (ziek in bed) x Maria Willems elkaar in hun huis en hofstede op Bolgrije, waarin zij wonen, groot 4 morgen.

Op 30 oktober 1629 testeert Anna Peters weduwe van Johan Roeloffsz (ziek), van hoge ouderdom. Erfgenamen zijn:

 • mijn dochter Aeltken Jans de helft van huis en berg groot 3 morgen, waarin comparante woont. Aeltken Jans moet binnen 1 jaar uitreiken aan de 6 (?) kinderen van mijn zoon Peter Jansz x Maria Willems 25 gl elk,
 • Aelken Roeloffd van mijn zalige dochter Digna Jans x Roeloff Jansz 150 gl,
 • mijn nicht Maria Peters, die bij mij woont, 100 gl. 

Op 12 februari 1630 testeert Aelken Jans. Erfgenamen zijn:

 • Willem Petersz en Teunken Peters kinderen van haar broer zaliger Peter Jansz 4 morgen leengoed op Over Boeicoop, strekkende van de keelspit van Over Heicoop tot de middelwetering,
 • Teunken Peters nog 2 morgen op Over Heicoop, strekkende van de ½e dwarssloot van de 8 morgen, ‘die tegenwoordich toecoemende zijn de voornoemde comparantes 6 morgen en de andere 2 morgen het dochterke van Roeloff Willemsz genaamd Aelken Roeloffsz’, ‘t eijnde de ½e dwarsslot van Peter Stevensz. Teunken Peters moet binnen 1 jaar uit de voornoemde 2 morgen uitreiken aan haar zuster Ingen Peters 250 gl,
 • de comparantes broers zoon Roeloff Petersz 2½ morgen leengoed op Over Boeicoop, genaamd ‘de lange grient’ met schuur en berg, strekkende van de kijlspit van Over Heicoop tot de ½e dwarssloot van de weduwe ofte erfgenamen van Gerrit Berntsz,
 • de comparantes broers dochter Marijken Peters 2 morgen leengoed op Over Boeicoop naast de kade, gemeen voor liggende in 4 morgen met de erfgenamen van Jan Peelen; nog 1 morgen op Over Boeicoop genaamd ‘den Kickert’,
 • de comparantes broers dochter Zeeleken Peters 6 morgen leengoed op Over Heicoop, waarvan 4 morgen naast de Boeicoper dijk en de andere 2 morgen ‘t eijnde naast de benedenste zijde,
 • de comparantes broers jongste dochter Ingen Peters 2 morgen leengoed op Over Boeicoop, strekkende van de ½e dwarssloot van Aelken Roelofsd dochter van zaliger Dingna Jans x Roeloff Willems tot over de Boeicoper kade,
 • Aelken Roeloffs dochter van comparantes zalige zuster Dinga Jans x Roeloff Willemsz 14 hont leengoed op Over Boeicoop genaamd ‘Jan van Delft werff’, strekkende van de keelspit van Over Heicoop tot de ½ dwarssloot van de erfgenamen van Thoenis IJsbrantsz.

Op 29 mei 1630 transporteren Aeltien Jans en Roeloff Willemss als vader van zijn dochter Aeltien Roeloffs, Arien Jansen x Mari Willems als mede voogdesse van haar 6 kinderen van Mari Willems x Peter Janssen zaliger met name Marike, Willemke, Celike, Theuntien, Roeloff en Ingen Peters, al tesamen erfgenamen van Roeloff Roeloffssen zaliger, aan Willem Thoniss de helft van 6 morgen 3 hont op Cortgerecht.

Op 21 april 1631 transporteren Aeltien Jansz, Heijmen Cornelisz als voogd van de onmondige kinderen van zaliger Peter Jansz x Maeijken Willems en Roelof Willemsz x Dingen Jans als vader van hun dochter Aeltien Roelofs, aan Jacob Cruijff de helft van 2 morgen op Bolgrij, strekkende van de dwarssloot van de kinderen van Peter Meijersz tot Cornelis Heijmensz.

Op 26 maart 1632 verklaart Aeltgen Jans schuldig te zijn aan de 6 nagelaten kinderen van Peter Jan Roelofsz x Marijcken Willems 30 gl 10 st en 8 penn jaarlijks, te nemen uit 3 gedeelten van haar huis en hofstad met 3 morgen daaraan, waarin zij tegenwoordig woont, en dat ter voldoening van een contract tussen voornoemde Marijcken Willems als moeder van de voornoemde kinderen en comparante dd 29-9-1630.

Op 27 november 1633 testeert Aentgen Jans, ziek te bedde, geassisteerd met Isaack de Bruyn secretaris alhier, vermaeckt aen Willem Peters, haar comparantes broeders soon, 3/4e part van een huijs ende hof etc. groot omtrent 3 morgen gelegen op Bolgerij, waarvan ’t ander 1/4e part toekomt Aeltgen Roelofs dochter van Roelof Willemsz, het land is
beswaert met 2 rentebrieven, één ten behoeve van Aeltgen Roelofs, en één ten behoeve van de kinderen van Peter Jansz, haar broer. De rentebrieven moeten uit de boedel gelost worden. De kinderen van Peter Jansz krijgen voorts nog een ½ morgen gelegen in Overheycoop, gemeen met de voorschreven kinderen en het kint van Roelof Willemsz.
Op dito testeert Aeltgen Jans, ziek te bedde, geassisteerd met Isaac de Bruyn. Maria Peters haar broeders dochter krijgt een huijs ende hofstat etc., groot omtrent 4 morgen, gelegen op Bolgerij jegenover de Zijderveltse Kerkstege, belast met erfpacht.
Op dito Maria Peters en verclaerde, dat Aentgen Jans haar meuye etc. en beloeft dat na haar overlijden dit legaat zal komen aan Roelof Petersen, Gerrichien Peters, Teuntgen Peters en Ingen Peters, haer broers en susters, en aan Aeltge Roelofs, haar nichte.
Op dito Aeltgen Jans, wonende op Bolgerij te Zijdervelt, geassisteerd met Isaac de Bruyn secretaris alhier, disponeert over heer heerlijcke goederen volgens octrooi d.d. 30-3-1632 leenkamer Leerdam, dat Willem Peters en Teuntgen Peters, haar broeders soon ende dochter, hebben sullen na haar overlijden 4 morgen lants sijnde heerlick goet, leenroerig aen de Graeffelijkheyt van Leerdam, gelegen op Overboeijcoop. En noch aan Teuntgen Peters seeckere 2 morgen heerlick goets leggende op Overheijcoop, gemeen in 8 morgen, de andere 6 morgen competeert Aeltgen Roelofsdr, mitsdat Teuntgen Peters aan Ingen Peters 250 gld moet betalen, Roelof Peters krijgt 2 morgen heerlick goet op Overboeijcoop, en aen Marijken Peters 2 morgen heerlick goet op Overboeijcoop, gemeen in 4 morgen met de erfgenamen van Jan Peelen, die de andere 2 morgen daervan toecomende sijn, en voorts 1 morgen heerlich goet op Overboeijcoop, genaemt ‘de Kickert’, en Zeelchen Peters 6 morgen heerlick goet op Overboeicoop, daarvan 4 morgen leggende aan de Boeijcopse dijck en de ander 2 morgen aan de benedenste zijde, en Ingen Peters 2 morgen heerlick goet op Overboeicop, streckende van de dwarssloot van ’t land van Aelken Roelofs, dochter van Digna Jans. En aan Aeltken Roelofs, dochter van zaliger Digna Jans en Roelof Willemsz, 14 hont heerlich goet op Overboeicop genaemt ‘Jan van Delffswerf ofte hofstede’.

Op 28 september 1635 soo heeft Godt die heere mit synne sware hant die pest Aert Jansz. met sijn huijsvrouw Maria Willems soo hand behoedt, testerent geeft sij aan haere oudste dochter Maria Peters haer groten gouden ring, en Teuntgen Peters haer kleine gouden ring etc., Ingen Peters, Willem Peters; Aert Jansz heeft gelt te goed van Dirck Aertsz sijn swager en van Peel Jansz, en van sijn schoonmoeder, hij self is geld schuldig van wege de ongelden aan Andries Jansz, de kinderen van Peter Jansz zaliger hadden recht op 1/4e van de boedel van zaliger Roelof Roelofsz, verder heeft Aert Jansz noch 2 morgen heerlickgoet, de vooght, van de kinderen was Heijmen Cornelisz. 

Op 31 juli 1636 hebben Peel Jansz en Claes Jansz voor hun zelf en voor de verdere erfgenamen van hun zaliger ouders en broer geassigneert Aert Gijsbertsz de Keijser om van harentwege te ontvangen van de kinderen van Peter Jan Roelofsz 350 gl.

Op 28 juni 1638 transporteert Brienen Jansz won op Zijderveld aan Heijmen Cornelisz als bloedvoogd van Dingna Peters dochter van zaliger Peter Jansz x zaliger Maria Willemsz 1 morgen in 2 morgen op Lang Bolgrij. 

Op 18 oktober 1645 procureren de mede-erven van Willem Janss van Ommeren en Beatrix Jans van Bemmell, in leven echtelieden, zijnde Jutgen (Ingen ?) Peeters, onmondige dochter van Peeter Janss en Marichgen Willems, kleindochter, Heijman Corneliss wonende te Sijdervelt, de mondige kinderen van Peeter Janss en Marichgen Willems, Meerten Willemss x Maychgen Peeters, Reijer Jacobss x Anthonia Peeters, Willem Willemss x Celichgen Peeters, en Gerrit Willemss van Ommeren wonende te Coten, Cornelis van Coesfelt, procureur hove van Utrecht, tot transport en overdracht van hun aandeel in de nalatenschap van hun grootouders ten behoeve van Willem Corneliss van Ommeren en Cornelis Corneliss van Ommeren, broers.

 

Uit dit huwelijk:

Maijken Peters

Willem Petersz, geboren ca. 1612. Ondertrouwd 26 maart 1636 te Zijderveld en gehuwd met Jannegjen Willems, geboren te Culemborg

Seliken Peters, geboren ca. 1615 te Zijderveld. Ondertrouwd 28 juli 1639 te Zijderveld met Willem Willemsz, geboren te Boeikop

Teuntgen Peters, geboren ca. 1618, overleden 1645-1648. Ondertrouwd 9 december 1641 te Zijderveld en gehuwd te Leerdam met Reier Jacobsz, zoon van Jacob Reijersz Sterck en Jannigje Gerrits Scheer, geboren ca. 1615, overleden 1663-1664

Roeloff Petersz, overleden > 27 november 1633

Ingen Peters, geboren ca. 1622 te Zijderveld, overleden 1646-1651. Ondertrouwd 20 december 1646 te Zijderveld met Johan Jansz de Jongh