Jaersvelt, Cornelis Cornelisz (->1675)

Cornelis Cornelisz Jaersvelt, daghuurder, zoon van Cornelis Cornelisz Jaersvelt, overleden > 23 juli 1675

Gehuwd met

NN, overleden september 1668 te Hagestein

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Protocol van de judiciële akten van de Hoge Heerlijkheid Hagestein, 1669-1688. RHC Zuidoost Utrecht, toegangsnr. 64, inv.nr. 142. Bewerkt door
F.W. van Toor en C. de Leeuw, november 2020, 3) Hagestein, oud-rechterarchief 1657-1664. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Enkele bijzonderheden uit het Oud Rechterlijk Archief van Hagestein. H.J. Tukker. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 56 (2001)

Op de rechtdag 13 mei 1658 Arnout Drakenborgh, gewezene secretaris alhier, als de collecte hebbende van de erfhuiscedulle van de weduwe van Cornelis Cornelisz Jaersvelt de Oude, eiser contra Cornelis Cornelisz Jaersvelt de Jonge, gedaagde.

In de lijst met weerbare mannen met hun wapens te Hagestein anno 1665 is vermeld bij arbeiders en knechts boven de achtien jaeren out: ‘Cornelis Cornelisz. Jaersvelt’. In het overzicht van haarstedengeld uit hetzelfde jaar is vermeld ‘Cornelis Jaersvelt huerder vande huisinge daer hij woont, toebehorende Daniel Reijerts, wijst aen twe haer(t)steden’.

Op 23 mei 1672 is vermeld in het register van quotifatie tot laste van huizen of ingezetenen van Hagestein ter voldoening van de beloofde penningen gedaan aan de 11 gewapende manspersonen die in ’s lands dienst zijn gegaan, en dat boven de dagelijkse soldij: ‘Cornelis Cornelis Jaersvelt 0-5-0’.

Op 13/23 juli 1677 verklaren schepenen en gerechtsluiden van Hagestein op verzoek van Sander Cors Jaersvelt, jongeman, zoon van Cors Cors Jaersvelt, inwoner van Hagestein, geassisteerd door Jan Cors Jaersvelt, zijn oom, dat hij nu een jaar of drie geleden in Princeland of den Bommel in Zeeland is gaan wonen. Hij heeft altijd te goeder naam en faam bekend gestaan en heeft deugdelijke en eerlijke gezelschappen bezocht. Sander verzoekt het getuigenis omdat hij zich met het oog op zijn voorgenomen huwelijk in Zeeland wil vestigen.

 

Uit dit huwelijk:

Sander Cornelisz Jaersvelt, knecht. Ondertrouwd 20 juni 1677 te Den Bommel (Sprang-Capelle) met Marie Peters van den Velde

Jan Cornelissen Jaarsveld

NN Jaersvelt, overleden 1666