Jacobsz, Huijch (ca. 1500-1557/59)

Huijch Jacobsz, zoon van Jacob Huijgensz van de Weijde en Cornelia NN, geboren ca. 1500, overleden 1557-1559

Gehuwd met

Wendelmoet NN, geboren ca. 1505, overleden > 19 mei 1572

 

Bronnen: 1) W. Wijnaendts van Resandt – Verweij (Amerongen, Rhenen). Centraal Bureau voor Genealogie – Jaarboek 1966, blz. 243 t/m 263, 2) razu.nl, 3) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr. 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00066_387. Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Juli 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00066_391. Nadere Toegang op inv. nr 391 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Mei 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In het register van huisgeld van Amerongen uit 1525 is opgenomen: Huijch Jacobss – 2 huizen.
Op 23 juni 1525 worden Huijch Jacobsz en Weijndelmoet, zijn echte huisvrouw, beleend met een tijnsgoed te Amerongen, genaamd de Steenburch, groot 6 morgen, gelegen tussen de Lekdijk en de Ameronger wetering, en met 4 morgen aldaar, bij opdracht door Huijch Ruijsch, en met nog 4 morgen aldaar, bij opdracht door Jan Evertsz en Cornelis Jacobsz, kerkmeesteren.
Op dezelfde datum worden Goossen Evertsz en zijn huisvrouw Cornelia beleend met de Rijngenpool, in opdracht van Huijch Jacobsz.

In de ‘opmetinge van den Leckendijck van Amerongen tot den nijewen dam. Begonnen te meten van de Steenstraet bij die Rijnsteech’ is onder opgenomen:

7 juli 1533 29 juni 1544 29 mei 1553 8 juni 1562 19 mei 1572
3 (= Am12) Huijch Jacobsz voor hemzelf, ½ x 1 Huijch Jacobsz b en Gijsbert Jacobsz m ½ x 1 geheel als voren Brant Cornelisz te Leersum voor Huijch Jacobsz’wedue m, ½ x 1 Rutger Willemsz b van Huych Jacobsz’ wedue ½ x 1
6 (= Am12) Huijch Jacobsz nu van hemzelf 1.4 ½ x 1 Huijch Jacobsz, m Gijsbert Jacobsz 1. 3 ½ x 1 geheel als voren Weijn Huijgen met haer kinderen, m Brant Cornelisz 1.3 ½ x 1 Weijn Huijgen met haer kinderen, m Rutger Willemsz 1.3 ½ x 1
24 (= AM 40+41) Jonge Melis Wteneng, m Huijch Jacobsz
32 Huijch Jacobsz m, Jacob Hermansz b van Jonge Melis Wteneng
42 Huijch Jacobsz sijn selffs dijck Huijch Jacobsz, b en m Gijsbert Jacobsz Huijch Jacobsz, b en m Gijsbert Jacobsz de wedue van Huijch Jacobsz, b en m Brant Cornelisz de wedue van Huijch Jacobsz, b en m Rutger Willemsz
44
Huijch Jacobsz sijn selffs dijck Huijch Jacobsz van hemzelf 12m, m Ghijsbert Jacobsz Huijch Jacobsz van hemzelf 12m, b en m Ghijsbert Jacobsz de wedue van Huijch Jacobsz, b en m Brant Cornelisz 12m de wedue van Huijch Jacobsz, b en m Rutger Willemsz 12m
89 Huijch Jacobss 1 acker in 2 strijpen van hemzelf Huijch Jacobss, b Gijsbert Jacobss en m 1 acker Huijch Jacobss b en m Gijsbert Jacobss 1 acker 2 stryp weduwe van Huijch Jacobss 1 acker van 2 strijp, b en m Brant Cornelisz weduwe van Huijch Jacobss 1 acker 2 strijp, b en m Rutger Willemss
91 Huijch Jacobss 3 ackers van hemzelf Huijch Jacobss, b Gijsbert Jacobss en m 3 ackers Huijch Jacobss b en m Gijsbert Jacobss vrsz 3 ackers weduwe van Huijch Jacobss 3 ackers, m Brant Cornelisz weduwe van Huijch Janss (sic) 3 ackers, m Rutger Willemss

In het register van oudschildgeld van Amerongen uit 1536 is opgenomen: Huijch Jacobss, eigenaar van 14 morgen binnendijckx.

In 1539/1540 census van 14 morgen in Amerongen: transport van Hugo Jacobsz op Jfr Oborch, dochter van Henrick Kuijtenbrouwer (AM 12).

Op 29 juni 1544 vindt plaats de ‘opmetinge van den Leckendijck van Amerongen tot den nijewen dam. Begonnen te meten van de Steenstraet bij die Rijnsteech’: 3 (= Am12) Huijch Jacobsz voor hemzelf, ½ x 1.

Op 16 januari 1555 ontvangt Huijch Jacobsz 7 vierdels aen de Leechweijde, zijn zegel verloren.
Op 2 mei 1555 verklaart Huijch Jacobsz in de Leechweijde schuldig te zijn aan heer Eernst van Nijenroede in verband met pacht van landerijen die zijn zwager Jan Aelbertsz van heer Eerst gebruikt onder Renen.

Op 3 juli 1556 Heer Eerst van Nijenrode, ridder, constitueert Huijch Jacobsz en Jan van der Heijde en alle anderen.

Op 18 februari 1557 constitueert Huijch Jacobsz aen de Leechweijde, voogd van Cornelia Herman Jordensdr.
Op 30 mei 1557 usufructus aan 14 morgen te Amerongen voor Weijndelmoet huisvrouw van Hugo Jacobsz en de naehant van dit goet voor haar zonen.
Op 2 september 1557 Huijch Jacobsz aen de Hoichweijde als oom en voogd van Cornelia Herman Jordensdr onmondig, versus Dirck Jordensz te Amerongen.

Op 22 december 1560 is Hendrik van Zuijrbeek door de Heren van Vianen beleend met een viertel land in de Lage weide buiten de St. Katharijnepoort te Utrecht voor Wendelmoed, weduwe Hugo Jacobsz, bij overdracht door Willem van der Burch.

Op 12 december 1564 Weijndelmoet Huijch Jacobszwedue enerzijds, Henrick Gijsbertsz als x Adriana tevoren wedue van Cornelis Huijgensz, gedaagde Anderzijds. Weleer hadden Aelbert Huijgensz en Cornelis Huygensz de Oude voor henzelf en zich sterk makend voor de andere kinderen van zaliger Huijch Jacobsz, de voorschreven Weijndelmoet uitgekocht, en wel op 30 januari 1559: Aelbert, Cornelis de oude voor hemzelf en voor Cornelis de jonge, Harman, Marigen, Feijsgen en Elisabeth zaliger Huijch Jacobskinderen.
Cornelis Huijgen Sr maakte 8 juli 1559 huwelijkse voorwaarden met Adriana. Hij zou de hofstede krijgen en zijn broers en zusters 500,- geven. Cornelis Sr stierf nalatend een kind dat ook stierf. De voogden van de kinderen van Huijch Jacobsz waren: Cornelis Huijgen Sr, Willem Berntsz en Aelbert Huijgen.

In 1565 zijn de erven Hugo Jacobsz belendend aan een halve hoeve in het kerspel Amerongen op Colland. 

Op 19 december 1571 verklaren burgemeester en schepenen van Rhenen ontvangen te hebben van Weijndelmoet, Huijch Jacobsz weduwe, 450 gulden tegen een losrente van 28 gulden 1½ stuivers ’s jaars, welk bedrag zal worden aangewend om ten profijte van de burgerij een nieuwe windkorenmolen te laten timmeren, waartoe octrooi van Koning Philips is verkregen, te Brussel dd. 20 september 1571.
Op 24 december 1571 thins van 12 morgen aende Leckendijck. Aelbert Verweij Hugensz oudste zoon en leenvolger van Huijch Jansz (sic, = Jacobsz!) stelt tot onderpand de beterschap van dese thinsweer ingevolge sententie Hof van Utrecht van 2 oktober 1571 ten voordele van Weijndelmoet Huijch Jansz wedue en ten nadele van Henrick Gijsbertsz.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Huijgen de oude, overleden 1559-1564. Gehuwd met Adriana NN

Albert Huijgensz Verweij

Maria Huijch Jacobs, overleden > 4 januari 1576. Gehuwd met Rutger Willemsz, overleden 1572-1576

Feijsken Huijch Jacobs, overleden 1606. Gehuwd met Aert Jansz

Elisabeth Huijgen

Cornelis Huijgensz Verweij de jonge. Gehuwd met Barbara Jans

Herman Huijghensz van der Weijde, wonend op Sicilië (I)