Haeften, Gijsbert van (1551/52-1598)

Gijsbert van Haeften, zoon van Alert Herbertsz van Haeften en Catrijn Henricks Vossen, geboren 1551-1552, begraven 25 september 1598 te Utrecht

Gehuwd met

Agnita Jans van Billet, geboren 1551-1552, overleden mei 1632 (aangetekend 28 mei 1632), begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl 2) Uit de Utrechtsche Begrafenis-boeken, I.H. Hofman. In: ANF, jaargang XIII, 1900, 3) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 4) razu.nl, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 6 november 1582 Herbert, Zeger, Cornelis en Gijsbert van Haeften, gebroeders, Adriaen van Zael met huijsvrouw, samen vervangende Henrick van Haeften hun broer, erfgenamen van Alert van Haeften, constitueren Willem Pels te Bommel in verband met erfenis van Marie Herberensz en IJchgen haer nichte.

Op 7 mei 1588 attesteren Ghijsbert van Haeften, 36 jaar, en Agnieta Jans, 36 jaar, op verzoek van Elijsabeth Dircks, dochter van Dirck Jansz van der Peth, om te verklaren over de geestelijke gezondheid van Ghijsbertgen Aerts, 74 jaar.

1598: Item XXVIa Septembris super obitu Gisberti de Haeften semel Martinus.

Op 21 maart 1626 verklaart Agnita Jansdr, weduwe van Gijsbert van Haeften, schuldich te weesen Aert Jacobsz de Groot, bakker ende mede borger tUtrecht en swager, de somme van vierhondert drie en tachtich ca(rolus) gulden vijff stuijvers tot twijntich stuijvers de gulden voor gelevert weijten broot en weggen als roggenbroot ende geleent gelt.

Op 2 maart 1631 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Egbert Woutersz van Heerde en Annichgen Aerts dochter de Groot. Egbert wordt bijgestaan door zijn vader Wouter Egbertsz van Heerde en Gerrit de Vosch, procureur, en Cozijn van de Elze. Annichgen wordt bijgestaan door Jacob Aertsz de Groot, grootvader, Agniese Jansdr van Biliet weduwe van za: Gijsbert van Haeften als grootmoeder, Lambert Jacobsz de Groot, oom, Adriaen Joachimsz van Lambalch en Jan Claesz van der Horst, behuwd ooms en mombaers, en Salomon Bartholomeusz van Caster, mede behuwd oom.

 

Uit dit huwelijk:

Alert Gijsbertsz van Haeften, overleden te ’s Gravenhage, begraven 15 december 1623 te Utrecht. Gehuwd op 15 november 1606 voor het gerecht te Utrecht met Anneken Joosten van Vleesswijck

Marichgen Ghijsberts van Haeften, overleden mei-juni 1647 (aangetekend 8 juni 1647), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd met Jacob van der Linden. Ondertrouwd op 29 april 1610 en gehuwd op 8 mei 1610 te Utrecht met Adolph van Marcke, overleden 1610-1614. Gehuwd 22 oktober 1614 voor het gerecht te Utrecht met Jan Claesz van der Horst, zoon van Claes Aelbertsz van der Horst en Margreta Pauwels, overleden januari-februari 1637 (aangetekend 6 februari 1637), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Annichgen Gijsberts van Haeften