Groot, Aert Jacobsz de (ca. 1585-1630)

Aert Jacobsz de Groot, bakker, zoon van Jacob Aertsz de Groot en Aeltgen Jan Marsch van Millingen, geboren ca. 1585, begraven 27 september 1630 in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 27 april 1611 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Annichgen Gijsberts van Haeften, dochter van Gijsbert van Haeften en Agnita Jans van Billet, geboren ca. 1590, overleden < 27 september 1630

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 21 maart 1626 verklaart Agnita Jansdr, weduwe van Gijsbert van Haeften, schuldich te weesen Aert Jacobsz de Groot, bakker ende mede borger tUtrecht en swager, de somme van vierhondert drie en tachtich ca(rolus) gulden vijff stuijvers tot twijntich stuijvers de gulden voor gelevert weijten broot en weggen als roggenbroot ende geleent gelt.

Op 12 september 1630 legt Aert Jacobsz de Groot over een object aan de westsijde oude grafte over de Backerbrugh te Uijtregt. Hij ondertekent (zie links).

Op 14 september 1634 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Aert Jacobsz de Groot die weduwenaer en boedelhouder gebleven was van Anna Gijsberts dochter van Haeften. Soo heeft Anna Aerts dochter de Groot getrouwt met Egbert Woutersz van Heerden haer hereditaire portie ten vollen genoten, gelijc zij Anna de Groot met haer voors. man als waerheijt bij desen oock verclaeren. Adriaen Joachims van Lambalch ende Jan Claesz van Horst treden op als mombaers over Jacob Aertsz de Groot en Cornelia Aerts dochter de Groot, broeder en suster van de voornoemde Anna de Groot ten behoeve en proffijte van de selve Jacob en Cornelia de Groot tot voldoeninge van elc haere hereditaire portie. Daaronder een plegte van hondert vijftich ca(rolus) gulden capitaelen bij de voors. kijnderen zalige grootvader Jacob Aertsz de Groot voor hemselve ende als boedelharder van hem ende Aeltgen Jan Marsch van Millingens dochter sijn verleden huijsvrouw.

 

Uit dit huwelijk:

Lijsbetgen de Groot, overleden november 1625 (aangetekend 21 november 1625), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Annichgen Aerts de Groot

Jacob Aertsz de Groot, overleden > 3 januari 1643

Cornelia Aerts de Groot, overleden 1 juli 1696, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 6 juli 1644 voor het gerecht te Utrecht met Aert Crijnen van der Horst, wijnkoper, zoon van Crijn Claesz van der Horst en Niesje Cornelisse Bos, overleden 14 juni 1686, begraven in de Jacobikerk te Utrecht