Heerden, Egbert Woutersz van (ca. 1608-1674)

Egbert Woutersz van Heerden, zoon van Wouter Egbertsz en Roeckgen Bernts, geboren ca. 1608, overleden september 1674 (aangetekend 28 september 1674), begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 23 april 1631 te Utrecht (#) met

Annichgen Aerts de Groot, dochter van Aert Jacobsz de Groot en Annichgen Gijsberts van Haeften, geboren ca. 1612, overleden 2 april 1687 te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 2 maart 1631 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Egbert Woutersz van Heerde en Annichgen Aerts dochter de Groot. Egbert wordt bijgestaan door zijn vader Wouter Egbertsz van Heerde en Gerrit de Vosch, procureur, en Cozijn van de Elze. Annichgen wordt bijgestaan door Jacob Aertsz de Groot, grootvader, Agniese Jansdr van Biliet weduwe van za: Gijsbert van Haeften als grootmoeder, Lambert Jacobsz de Groot, oom, Adriaen Joachimsz van Lambalch en Jan Claesz van der Horst, behuwd ooms en mombaers, en Salomon Bartholomeusz van Caster, mede behuwd oom.

Op 14 september 1634 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Aert Jacobsz de Groot die weduwenaer en boedelhouder gebleven was van Anna Gijsberts dochter van Haeften. Soo heeft Anna Aerts dochter de Groot getrouwt met Egbert Woutersz van Heerden haer hereditaire portie ten vollen genoten, gelijc zij Anna de Groot met haer voors. man als waerheijt bij desen oock verclaeren. Adriaen Joachims van Lambalch ende Jan Claesz van Horst treden op als mombaers over Jacob Aertsz de Groot en Cornelia Aerts dochter de Groot, broeder en suster van de voornoemde Anna de Groot ten behoeve en proffijte van de selve Jacob en Cornelia de Groot tot voldoeninge van elc haere hereditaire portie. Daaronder een plegte van hondert vijftich ca(rolus) gulden capitaelen bij de voors. kijnderen zalige grootvader Jacob Aertsz de Groot voor hemselve ende als boedelharder van hem ende Aeltgen Jan Marsch van Millingens dochter sijn verleden huijsvrouw.
Op dito bekennen Egbert Woutersz van Heerden en Anna Aerts dochter de Groot een schuld te hebben aan Johan Claesz van der Horst en Marichgen van Haeften. Zij ondertekenen beiden (zie links). Op 14 november 1634 verklaart hij de schuld ten volle voldaen en betaelt te hebben.

Op 30 april 1637 compareerde Egbert Wouters van Heerden, burger der Stadt Uijtrecht, als man ende voocht van Annichgen Aerts dochter de Groot zijn huijsvrouw. mitsgaders oock de selve Annichgen Aerts dochter de Groot een derde kijnt van Aert Jacobsz de Groot ende Annichgen Gijsbertsen van Haeften in haeren leven echtel. ende beijden za. gedachten, als voor een derdepa… van de helfte erffgen. van Gijsbert van Haeften ende Niesgen Jansdr van Bikel in haer leven echtel. beijde za. gedachten. Hij procureert Seger van Achtervelt en Cornelis van Clarenborch.

Op 8 augustus 1665 benoemen Egbert Woutersz van Heerden en Annichgen Aerts de Groot de langstlevende, hun zoon Wouter van Heerden en hun zwager Aert van der Horst, wijnkoper, tot voogd over hun na te laten onmondige erfgenamen. Op 20 juni 1666 leent Egbert Woutersz van Heerden f 400 van Aert van der Horst vanwege de aankoop van een huis, gekocht van domheer Gillis Manard. Met belofte desgewenst een plecht te vestigen op goed te Utrecht en als onderpand te stellen het erfdeel dat Adriana de Groot aanbestorven is door overlijden van haar tante Catarina Jacobs de Groot, waaraan haar weduwenaar lijftocht heeft. Op 7 juli 1680 sluiten Annichgen Aerts de Groot en Joost van de Graft enerzijds en Gillis Manert en Jannichgen Boumeester anderzijds een akkoord waarbij de tweede partij de eerste partij schadeloos zal houden wat betreft aanspraken van Ipen Wopkens van Wommel inzake een plecht, gevestigd op een huis op het Vreeburg en door Annichgen Aerts de Groot gekocht van Gillis Manert.

Op 2 september 1680 stelt Annichgen Aerts de Groot, weduwe van Egbert van Herden, wonende aan de Vreeburch onder aen de Stadtswalle, haar testament op. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen Wouter van Heerden, Arien van Heerden, Henrick van Heerden, Roeckgen van Heerden gehuwd met Huijbert van Overdam, Annichgen van Heerden en Luijtgen van Heerden en de kinderen van Aertgen van Heerden. Haar huijsinge onder aen de Stadswalle gaat naar haar dochter Annichgen Egberts van Heerden. Met benoeming van Wouter van Heerden en Huijbert van Overdam tot voogden.

Op 30 december 1691 verkopen de kinderen en mede-erven van Egbert Wouterss van Heerden en Annighen d’Groot, in leven echtelieden, zijnde Wouter van Heerden, Adrianus van Heerden, Aertje van Heerden, Huijbert van Overdam weduwenaar Roeckje Egberts van Heerden, aan broer en mede-erfgenaam Henrick van Heerden, een erff ende grond mette huijsinge aan het pleijn van Vredenburch onder de stadtswalle. Het huis is bewoond geweest door Egbert Wouterss van Heerden met procuratie op Wouter van Heerden om betreffende erf en huis te transporteren naar koper.

 

Uit dit huwelijk:

Wouter van Heerden

NN van Heerden, overleden mei 1636 (aangetekend 30 mei 1636), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Arnoldus van Heerden

Annichgen van Heerden, geboren ca. 1640, overleden 8 april 1686, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Aertgen van Heerden, geboren ca. 1642, overleden > 29 september 1696. Gehuwd op 22 augustus 1668 voor het gerecht te Utrecht met Bastiaan Werners de Groot, zoon van Wernaert de Groot en Merrichjen Bastiaens, gedoopt 16 maart 1645 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden september 1674 (aangetekend 28 september 1674), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Arien van Heerden

Roeckgen van Heerden, geboren ca. 1644, overleden 3 oktober 1690, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 29 april 1671 voor het gerecht te Utrecht met Huijbert Janssen van Overdam, bakker, geboren te Vechten, overleden 8 april 1691, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Hendrick van Heerden

Luijtgen van Heerden, geboren ca. 1650, overledenen 1 januari 1684 te Utrecht. Gehuwd op 8 maart 1679 voor het gerecht te Utrecht met Alphert Janssen van Abbeville, overleden > 14 november 1699

10  NN van Heerden, overleden mei 1652 (aangetekend 31 mei 1652), begraven in de Buurkerk te Utrecht