Fontain, Jacob IJsbrantsz (ca. 1585->1664)

Jacob IJsbrantsz Fontain, brouwer, collecteur van zout (1624), potmeester van Wijk bij Duurstede (1643), zoon van IJsbrant Jacobsz en Anna van Beijnum, geboren ca. 1585, overleden > 28 september 1664

Gehuwd in juli 1609 te Wijk bij Duurstede (#) met

Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Jansz Cortlant en Catharina Herman Hendricks, overleden > 25 december 1643

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_1. Nadere Toegang op inv. nr. 1 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). A.A.B. van Bemmel, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_51E. Nadere Toegang op inv. nr. 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1). P. Heijmans, z.j.. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr. 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811

Op 11 september 1610 testeert Anna van Beijnhem huisvrouw van Wouter Hermansz wonend Wijk bij Duurstede, op haar vijf kinderen Gerrit IJsbrants, Mathijs IJsbrants, Jacob IJsbrants, Adrijaentge IJsbrants en Margriet IJsbrants, 3 morgen op de Oudewetering, strekkende van de Cotherwech totte Trechtwech.

Op 22 augustus 1611 verkopen Jan en Steven Corneliss en Jacob IJsbrants, man van Neeltge Cornelisdr, 10 hont land in Cortlant aan Willem Cornelis van de Smach. Jan en Steven Corneliss en Jacob IJsbrants, man van Neeltge Cornelisdr zijn erfgenamen van Cornelis Jans Cortlant.
Op dito dragen Steven Corneliss en Jacob IJsbrants over aan Jan Corneliss, broer en zwager, een huis aan de Plaets te Wijk bij Duurstede.

Op 3 augustus 1624 in Gedeputeerde Staten een missive van de stad Wijk inzake Jacob IJsbrantsz, collecteur van het zout.

Op 11 februari 1625 in Gedeputeerde een verzoek van Jacob Isbrantsz, collecteur van de impost van zout tot Wijk c.s. jegens Joostgen Lambrechts, weduwe van Cornelis Dircksz van Spithoven, wonende aan de Noort.

Op 16 september 1626 verkoopt Jacob Isbrandtsz 3 morgen land op de Oude Wetering aan Mathijs Isbrandsz. Het land is belast met 400 gulden ten behoeve van de erfgenamen van Jan Gerritsz van der Lith c.s. Adriaentge Isbrants en Jan Jacobs Knijff, als man van Grietgen Isbrants, allen erfgenamen van Anna van Beijnhem. Mathijs Isbrantsz c.s. verkoopt daarnaast weer aan Jacob Isbrantsz een huis in de Oeverstraat waar de “Pellekaen” uithangt. Het huis is belast met 500 gulden ten behoeve van Gerrit van Ommeren, gelost 4 december 1628. Ook op dezelfde dag verkoopt Jacob Isbrantss aan Adriaentgen Isbrants, weduwe van Cappiteijn Wijborch, erf en besterf.

Op 12 september 1628 legateert Willemtgen Jacobsdr, huijsvrouw van Cornelis Cornelisz den Roijen molenaer te Lauwenrecht, Mathijs IJsbrantsz haar neef, Jacob IJsbrantsz, Adriaentgen IJsbrants weduwe capiteijn Wijborch, Margaretha IJsbrants huijsvrouw van Jan Jacobsz Knijff, Jacob Jansz wonend Amsterdam, Elisabeth Jansdr te Utrecht, alle haar neven en nichten.

Op 1 februari 1642 in Gedeputeerde Staten een verzoek van Jacob IJsbrantsz, pachter tot Wijk.

Den 12e junii 1643 die van den gerechte der stede Wijck interdiceren de geciteerde persoonen voor commissaris van den Hove in der 25 saecke van den procureur Generaell contra den schout deser stede geen verclaringe voor denselven op morgen te doen op poene van vijftich gulden te verbeuren, welcke poene realiter sall worden geëxcecuteert, ende waren dese naervolgende persoonen: 1 …, 8 Jacob Isbrandtsoon, etc.
Den 9e october 1643 is voorts getreden tot nominatie ende genomineert als volcht Sebastiaen de Kemp en Jacob Isbrandtsoon Potmeesters.
Op 25 december 1643 stellen Jacob Isbrantss, brouwer, en Neeltgen Cornelis van Cortlandtsdr hun testament op.

Op 28 september 1664 in Gedeputeerde Staten een verzoek van Jacob van Bijler, borger tot Wijk, inzake zijn schoonvader Jacob IJsbrantsz. inzake pacht impost.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelia Jacobs Fonteijn, geboren ca. 1615, overleden < 30 oktober 1673. Ondertrouwd op 9 juni 1639 te Wijk bij Duurstede en gehuwd op 30 juni 1639 te Langbroek met Jacob Gervais van Bijller, notaris te Wijk bij Duurstede, overleden > 15 november 1677

Mechteldje Jacobs Fontain

Annechen Fonteijn, geboren ca. 1625, overleden > 8 juni 1659. Ondertrouwd op 18 juli 1647 en gehuwd op 1 augustus 1647 te Wijk bij Duurstede met Berndt Polter, zoon van Robbert Polter en Anna de Kemp, overleden 1653-1654

Geertruijt Jacobs Fonteijn, geboren ca. 1630, begraven 16 november 1706 in de Janskerk te Utrecht. Ondertrouwd op 5 oktober 1656 en gehuwd op 4 november 1656 te Utrecht met Jacob Jansz Strack, kleermaker te Utrecht, bode des capittels van St Johan te Utrecht (1688), overleden > 1 mei 1689