Does, Hendrik Jansz van der (-1688)

Hendrik Jansz van der Does, begraven 26 oktober 1688 te Veenendaal

Gehuwd met

Stijntje Wijnen

 

Bronnen: 1) rhczuidoostutrecht.nl, 2) hetutrechtsarchief.nl, 3) Morgentalen 1681. Uitgave van Historische Vereniging Oud Veenendaal, nr. 4, oktober 2003, 4) Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812. Uitgave van Historische Vereniging Oud Veenendaal, nr. 3, juni 1998

In 1665 ontvangt Hendrik Jansen van der Does het burgerschap van Rhenen. In het kohier van haardenstedengeld 1665 van Rhenen is vermeld: Henrick Jansz van der Does eygenaar, bruiker en aenwijzer, 1 haardstede, facit.2-0-0.

Op 9 januari 1672 transporteren jonker Gerard van Reede en Christina Heurnius aan Hendrick Jansz van der Does en Stijntje Wijnen, een huis en hof daaraan behorende in de Visscherstraat te Rhenen. Het huis bezwaard met 150 gulden ten behoeve van het weeshuis.

In de periode 1675-1686 transporteert Thomas Bercheijck, procureur, namens het gerecht, aan Hendrick van der Does een huis in Veenendaal, gekomen uit de nagelaten boedel van Mattheus Adriaensz van Langelaar, strekkende van de weg tot achter aan het erf van Reiniet van Huessem. In dezelfde periode transporteert Frederick Klerck als gestelde curator over de nagelaten boedel van Dirck Dircksz van Borcken aan Hendrick Jansz van der Does x Stijntje Wijnen 1 morgen bouwland aan de Galgenberg te Rhenen.

In het kohier van familiegeld van Rhenen uit 1679 is vermeld: Henrick van der Does 6-5-0.

Morgentalen Veenendaal 1681: Hendrick van der Does in plaetse van Jan van Schadijck ende Harman Fransz Laeckenius, vijftehalve mergen.

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1688-1689: Den 26 dito is begraven de vader van Hendrick van der Does op het kerckhoff met de grote klock daervoor, f 1-12-8.

Op 12 januari 1702 stellen Hendrick van der Does en zijn vrouw Metge van Schaijck, wonende te Stichts Veenendaal, 16-04-1679 octrooi verleend door het Hof van Utrecht, een nieuw testament op. Ten eerste lijftochten ze de langstlevende van hen beiden. Ten tweede wijst Hendrick tot zijn erfgenamen aan zijn zusters Hillichje van der Does gehuwd met Jurrien Dabraack, en Maeijghje van der Does gehuwd met Jan van Benthum en zijn broer Jan van der Does elk voor een derde deel. Een legaat van 100 gulden gaat naar de diaconie van de Vlaamse Mennonieten te Veenendaal, binnen zes weken na overlijden te voldoen. Ten derde legateert Metge aan haar neef Hendrick Hendricksen van Blauwhuijsen, zoon van haar overleden zuster Maria van Schaijck en Hendrick van Blauwhuijsen 200 gulden, en aan haar nicht Geultje Jaspers van Schadijck oudste dochter van haar broer Jasper van Schadijck, gehuwd met Beernt Jansen al haar kleren en aan Anthonij Jansen van der Does, zoon van eerdergenoemde Jan van der Does, wonende te Rhenen, 350 gulden, of bij vooroverlijden naar de erfgenamen van haar man, en nog 100 gulden aan de eerdergenoemde diaconie. Verder wijst zij als haar erfgenamen aan haar zuster Willemijntje van Schadijck, gehuwd met Jan Aerts van Delwijnen, te voren getrouwd geweest met Hermen Fransen voor een derde deel, en haar neef Hendrick van Blauwhuijsen voor een derde deel, en de vier kinderen van haar broer Jasper van Schadijck en zijn vrouw Agnietje van Braa, met name Geultje, Aeltje, Willemijntje en Judith, tesamen voor een derde deel. In alle gevallen zal bij vooroverlijden van een van de erfgenamen hun deel vervallen aan de naaste erfgnamen, met uitzondering van Jasper van Schadijck, die niets mag erven. Tot voogden over hun eventuele onmondige kinderen wijzen zij aan Ruward Dircksen en Hermannus Maersseveen en ze sluiten de weeskamer uit. Metge tekent met de naam Schadijck. 

 

Kinderen:

1  Hillichje van der Does. Gehuwd met Jurrien Dabraack

Maijgje Hendricks van der Does. Ondertrouwd op 19 november 1665 te Rhenen met Jan Jansz van Benthem

Jan Hendriksz van der Does

Hendrik Hendriksz van der Does, overleden 1716-1718. Gehuwd op 28 juni 1674 voor het gerecht te Rhenen met Metjen van Schadick, dochter van Jan Jaspersz van Schadick en Grietje Jans, overleden > 11 februari 1718