Dijck, Anthonis Dircksz van (ca. 1500-1553/54)

Anthonis Dircksz van Dijck, schepen van Hodenpijl (1543), leenman te Hontshol, zoon van Dirck Jacobsz van Dijck en Margriete NN, geboren ca. 1500, overleden 1553-1554

Gehuwd met

Aelken Corssen van Vliet, dochter van Kerstant Jacobsz en Machtelt Meesen van Dorp, overleden 1555-1560

 

Bronnen: 1) Oorsprong en genealogie van de Haagse familie van Adrichem, M. Thierry de Bye Dólleman en Jhr. Mr. R.C.C. de Savornin Lohman. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en Iconografisch Bureau, deel 27, 1973, 2) Van Adrichem. Een generatieopvoering en een nog bloeiende tak, E. van Adrichem en R. C. C. de Savornin Lohman. In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Jaargang XLIII, no. 2, februari 1988, 3) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), 4) hogenda.nl, 5) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 6) 10e penning Naaldwijk 1544, F.J.A.M. van der Helm, 7) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1555-1565) inv. 1, Pieter van der Hoeven. Historisch Archief Westland, Naaldwijk, 8) Kohier van de 10e Penning van Maasland 1543, Ary Dijkshoorn, Frieda Koppert, Piet uit Beijerse, 9) Kohier van de 10e Penning van het Hof van Delft 1543, Pieter van der Hoeven, 10) Kohier van de 10e Penning van het Hof van Delft 1553, Pieter van der Hoeven, 11) Kohier van de 10e Penning van het Hof van Delft 1557, Pieter van der Hoeven, 12) Nationaal Archief ‘s-Gravenhage, aanvraagnummer 3.01.27.02, inventarisnummer 4486. Rekening van Nicolaes Janszoon Persijn ontvanger van de exploten beroerende het abuis verzwijgen en kwalijk aanbrengen van de eerste tiende penning, geaccordeerd aan de koning in maart 1543 ende dat navolgende de informatie bij de commissarissen daarop geordonneert ende dat in den quartier van Delflant ende Schielant overgegeven 1563, Anthonius van der Tuijn te Rhoon, 13) 10e Penning Hodenpijl 1543. Nationaal Archief, toegang 3.01.03 inv. 244 (film no 1302), Pieter van der Hoeven, 14) 10e Penning Hodenpijl 1553, Nationaal Archief, toegang 3.01.03 inv. 644 (film no 1310), Pieter van der Hoeven, 15) stadsarchiefdelft.nl

Op 2 mei 1528 is Thonis Dircxz van Dijck, zwager van en na overdracht door Willem Corsten, beleend met een vierde deel van 4½ morgen land in den Broeck onder Naaldwijk.
Op dito doet Willem Korstijnsz zelf hulde en draagt het leen van een vierendeel van 4½ morgen land in de Broeck onder Naaldwijk over aan zijn zwager Thoenis Dircxz van Dijck. Op 10 december 1554 Dirck Anthonisz van Dijck, wonende op ‘t Woudt, bij dode van zijn vader Anthonis Dircxz.

In de rekeningen van ‘Niclaes Jans soen Persijn ontfanger vander exploicten vanden ontfanck bij hem gehad beroerende tabuijs, verzwijgen ende quaelick anbrengen vanden eersten thienden penninck’ uit maart 1542 is opgenomen: 

  • Hodempijl ende int voern quaeijer beginnende folio 61: Anthonis Dircxs zoon achtien morgen om acht ende twintich ponden. Ende is bevonden inde pacht te cort aengebracht te hebben negen ponden elff schellingen 6 penningen. Compt den thienden penning quadruple £ 3-16-06. 10e somme £ 24-16-06,
  • Hoff van Delft ende int eerste quoijer beginnende folio 64: Thonis van Dijck drije morgen om zes ponden ende bij zijne anderde anbrengen bevonden verswegen drije pondt. Compt den thienden penning quadruple 24 sc.,
  • Hooghe Harnas ende int voern. quoijer beginnende folio 76: Anthonis van Dijck 5½ morgen om £ 24. Ende bij zijn anderde anbrengen bevonden versweegen vijftien schellingen. Compt den thienden penninck quadruple 6 sc. 

In het kohier van de 10e penning van Maasland uit 1543 is opgenomen: Antonis Dircksz bruijct XIII mergen om XXXIII gulden ende XVI stuijvers.
In het kohier van de 10e penning van het Hof van Delft uit 1543 is opgenomen: Item Thonis van Dijck III margen voir XV gl. XV st. Den selven geeft die graef XV st. I blanck.
In het kohier van de 10e penning van Hodenpijl uit 1543 is opgenomen: Item Anthonis Dirrickz. van Dijck IIII mergen voer XII k.g. XV st. Item de selve noch II½ mergen voer IX k.gl. Item noch XXII mergen voer LXVI k.gl

In het kohier van de 10e penning van Naaldwijk uit 1544 is opgenomen: Anthonis van Dijck die helft van vierdalff morgen ende geeft tsjaers vijff karol compt 5 karolus gld. Die selffve noch een helft van vierdalff morgen die morgen voir vier ₤ holl compt.
Op 16 juni 1544 staat Anthonis Dirricksz van Dijck te Delft borg voor zijn zoon Dirrick Anthonisz bij de verkoop van 3 morgen land en 1 morgen bruikwaar in Woudharnas.

Op 30 januari 1547 treedt hij op als peet van een neefje van zijn vrouw.

In het kohier van de 10e penning van het Hof van Delft uit 1553 is opgenomen:

  • Anthonis Dircxz van Dijck gebruijct van die weduwe ende erffgenamen van Gerrit scoemaecker tot Sciedam III margen voir XV gulden XV st. Den Xen penninck I £ XI st. VI p. 
  • Jan Pietersz van Dijck gebruijct van Anthonis Dircxz van Dijck tot Schipluij VII½ hont voir IIII gulden. Den Xen penninck VIII st,
  • Cornelis Cornelisz gebruijct van Anthonis van Dijck tot Schipluij III margen voir XII gulden Den Xen penninck I £ IIII st.

In het kohier van de 10e penning van Hodenpijl uit 1553 is opgenomen:

  • Item Thonis Dirckz van Dijck bruijct omtrent tusschen XXIII ofte XXIIII margen toebehorende die heijlige geestzusteren tot Delft jaerlicx den hoep om XX lb.gr. [eronder: ICXX £] [marge: op die groetheijt vande landen] [marge: bij eede verclaert],
  • Noch bruijct den selffden omtrent VII margen toebehorende den heijligen geest tot Delft ende Jan die Voecht zijn erffgenamen aldaer hij die heijligen geest off gevende is jaerlicx XX lb.holl(an)ts ende die erffgenamen voirs. XVIII lb.holl(an)ts ende X st. [eronder: XXIX £] [marge: III margen III hont vrij, III margen III hont huijr]

In het kohier van de 10e penning van het Hof van Delft uit 1557 is opgenomen:

  • Noch gebruijct d’selfde in huijerwaer van Anthonis van Dijck wonende in Hodenpijl die ander helft gemeen leggende mittet voorgaende sjrs. vrijs gelts om IIII k. gulden, facit den Xen penninck VIII st,
  • Noch gebruijct d’selfde in huijerwaer van de erfgenamen van Anthonis van Dijck wonende in Hodenpijl III margen lants gemeen leggende mittet voorgaende sjrs. vrijs gelts om XII k. gulden, facit den Xen penninck XXIIII st. 

Op 8 juli 1560 Kors Tonisz wonen(de) up tWout, Willem Tonisz wonen(de) in Maeslant, Cornel(is) Tonisz wonen(de) in Hodenpijl, Jan Tonisz wonen(de) tot Schipluij, Marijcken Tonisdr wonen(de) tot Delff wed(uw)e wijlen Dirck Jansz Verburch za: mitten voirs. Kors Tonisz haren gecoren voicht in dese saecke, Machtelt Tonisdr wed(uw)e wijlen Claes Claesz Tou z: mede wonen(de) tot Delff mitten selven Kors Tonisz als mede haren gecoren voicht in dese saecke, Jan Jansz Potter tot Delff als man en(de) voicht van Aefken Tonisdr en(de) Floris Jansz als man en(de) voicht van Grietge Tonisdr te samen kinderen wesende van Antonis Dircxz van Dijck ende Aelken Korssendr beijde z:me: ende bekenden gesamenderhant hoe dat die voirs. Aelken Korssen heurl(uijder) moeder z: na toverlijden van Antonis Dircxz heuren vader inden jare XVC en(de) vijftich ontrent meij verccoft heeft Dirck Antonisz heurl(uijder) broeder vijftalff hont lants leggen(de) binnen den ban van Naeldwijck.
Op 19 december 1560 Dirck Tonisz van Dijck wonen(de) inde Lier, Kors Tonisz van Dijck wonen(de) opt Wout, Willem Tonisz van Dijck wonen(de) in Maeslant, Cornel(is) Tonisz van Dijck wonen(de) in Hodenpijl, Jan Tonisz van Dijck wonen(de) tot Schipluij, Marijcken Tonisdr wonen(de) tot Delff wed(uw)e wijlen Dirck Jansz Verburch z: mitten voers. Dirck Tonisz als haren gecoren voecht in dese saecke, Machtelt Tonisdr wed(uw)e wijlen Claes Claesz. Tou z: mede wonen(de) tot Delff mitten selven Dirck Tonisz als mede haren gecoren voecht in dese saecke en(de) Jan Jansz Potter poerter der stede van Delff als man en(de) voecht van Aefken Tonisdr alle te samen kinderen van Antonis Dircxz van Dijck en(de) Aelken Korssendr zijn huijsvr(ouw) beijden z:me: ende bekenden te samen vercoft te hebben Floris Jansz van der Schuijer heurl(uijder) susterman wonen(de) tot Schipluij die gerechte helft van twintich hont lants den hoep sonder maet leggen(de) binnen den ban van Naeldwijck gemeen mit derffgen(amen) van Joris Dircxz de Bie tot Delff. 

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Betgen Thonis van Dijck, overleden > 26 september 1565. Gehuwd met Jacop Jan Marinusz, overleden > 1567

Corstiaen Anthonisz van Dijck

Dirck Anthonisz van Dijck, geboren ca. 1520-1525, overleden 1582-1589. Gehuwd met Trijntgen Jacobs, dochter van Jacob Heijman Boudijnsz en Aelken Dirx, overleden < 4 februari 1568. Gehuwd met Maritgen Jans, overleden > 5 januari 1590

Marijcken Anthonis van Dijck, brouwster in De Sleutel te Delft (1587), overleden 25 januari 1588, begraven in de Oude Kerk te Delft. Gehuwd met Dirck Jansz Verburch, olieslager, overleden < 7 oktober 1559

Aefken Anthonis van Dijck, overleden > 8 juli 1560. Gehuwd met Jan Jansz Potter, kartograaf, landmeter en notaris in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland, poorter van Delft, overleden > 18 september 1587

Cornelis Anthonisz van Dijck, overleden 1565-1574. Gehuwd met Ziertgen Cornelis

Jan Anthonisz van Dijck, overleden 1573-1574. Gehuwd met Dirckgen Jans, dochter van Jan Dirck Sijmonsz en Grietgen Claes, overleden < 27 april 1575

Machteld Anthonis van Dijck, ‘olijslaechster’ in de Vergulde Hoeijbarch aan het Noordeinde te Delft (1594), overleden 1594-1601. Gehuwd met Claes Claesz Touw, zoon van Claes Aerntsz Tou en Katrijn NN, overleden < 8 juli 1560

Grietge Anthonis van Dijck, overleden > 2 november 1590. Gehuwd met Florijs Jansz Verschuijer, overleden < 28 november 1582. Gehuwd met Dirck Barentsz, overleden > 8 januari 1609

10  Pieter Anthonisz van Dijck, overleden < 8 juli 1560

11  Willem Anthonisz van Dijck, overleden 1560-1564