Dijck, Adriaen Corsz van (ca. 1542-1569/77)

Adriaen Corsz van Dijck, zoon van Corstiaen Anthonisz van Dijck en NN, geboren ca. 1542, overleden 1569-1577

Gehuwd < 29 december 1563 met

Hilleken Jacobs, dochter van Jacob NN en Jannitgen Pieters, geboren ca. 1525, overleden < 13 mei 1577

Gehuwd met

Pouwels Jansz Vos, overleden 1559-1561

Uit dit huwelijk:

Jan Pouwelsz Vos de Hoochwerf, geboren ca. 1540, begraven 10 februari-14 juli 1604 te Naaldwijk. Gehuwd 1563-1564 met Machtelt Philips, dochter van Philip Aertsz en Anna IJsbrandts, geboren ca. 1548, overleden 31 maart-30 oktober 1583. Gehuwd met Maritgen Pieters, overleden > 29 oktober 1627

Joost Pouwelsz Vos. Gehuwd met Claesken Joesten

Jacob Pouwelsz Vos

Jannetgen Pouwels

Adriaentgen Pouwels

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1555-1565) inv. 1. Historisch Archief Westland, Naaldwijk. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 3) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1566-1574) inv. 2. Historisch Archief Westland, Naaldwijk. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 4) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1581-1587) inv. 4. Historisch Archief Westland, Naaldwijk. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 5) Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700, J.H. Brakke. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 28 (1973), 6) 10e Penning De Lier 1561. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1334, Krijn van Dijk, 7) rechterlijk archief Honselersdijk (1561-1594) inv.2. Historisch Archief Westland, Naaldwijk. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 8) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016)

Op 6 november 1562 IJsbrant Philipsz onsen buijrman en(de) bekende ingenomen te hebben van Jan Pauwelsz en(de) Gerrit Willemsz woenen(de) inden Duertocht als voechden van(de) drie onmondighe kinderen die Pauwels Jansz Vos s:me: inder echte geprocreeert heeft bij Hilletgen Jacopsdr te weeten Jacop Pauwelsz, Jannetgen Pauwelsdr, en(de) Adriaentgen Pauwelsdr, een jaerlicxe losrente van neghen en(de) twintich gul(den) en(de) een braspenn(ing) tsiaers den gul(den) gerekent tot XX Brabantse st(uvers) bedraecht die
hoofftsomme vierhondert en(de) vijff en(de) tsestich gul(den). Compareerde mede Sijmon Henricxz, en(de) Anna IJsbrantsdr moeder van IJsbrant Philipsz, beijde woenen(de) in Naeldwijckerbroeck en(de) hebben hemluijden als principael borghe gestelt.

Op 26 december 1563 Jan Pouwelsz wonen(de) binnenden baelijuschappe van Naeldwijck out ontrent XXIII jaren en(de) Machtelt Ph(ilip)sdr. zijn huijsfr(ouw) oudt ontrent XV jaren (sic) rechtel(icken) daer toe geroepen zijn(de) omme getugenis des waerheijts te geven ter instantie van Maertijn Gerritsz. wonen(de) tot Naeldwijck soe hebben die voors. comparanten ten heiligen verclaert hoe dat zij deposanten opten eersten julij laestleeden vergadert zijn geweest binnen der stede van Delff ten huse van Jan Jansz. inde Wolsack mitten voers. requirant inne tgeselschap van Sijmon Gerritsz. Storm, Jan Jansz. inde Ruijt, Augustijn Adriaensz. alle poerters der stede van Delff, Joest Pouwelsz. Vos mede wonen(de) tot Delff sonder ijemant anders daer bij te wesen ofte geroepen te zijn omme aldaer te veraccorderen van een huijs twelck de voers. Jan Pouwelsz. en(de) Joest Pouwelsz. gebroeders binnen der stede van Delff staen(de) hadden en(de) heml(uijden) bij testamente gemaect was van Adriaen Gerrit Vossen z:me: omme te weten wat den eenen broeder die thuijs soude behouden den anderen soude vuijtreijcken. Verclaerde noch Jan Pouwelsz. alleen nadien hij vuijt dit voers. geselschap gegaen was en(de) daer nae wederomme inne gecomen was, dat hij aldaer gevonden heeft eenen Cornel(is) Cornel(is)z. Caescoeper de welcke aldaer den voers. requirant presenteren(de) was hondert gulden in diversche parceelen van ghelde welcke penn(ingen) desen requirant nijet en begeerde tontfangen seggen(de): Ick begeer te hebben Heinricus nobelen in specie zulcx ick ben bevoerwaert. Daer Caescoeper op seijde: Off ghij Heinricus nobelen hebt off die waerden van dien en es u dat nijet alleens. Daer Maertijn Gerritsz. op antwoerde: Neen ten es mij nijet alleens ick en begeer anders geen ghelt dan Henricus nobelen in specie zulcx ick bedongen hebbe. 

Op 29 december 1563 Jan Pouwelsz voer hem selven en(de) mede als voocht vanden drie onmondige weeskinderen van Pouwelsz Jansz zijnen vader z:me: en(de) Hilleken Jacobsdr wed(uw)e eertijts vanden selven Pouwels Jansz mit Adriaen Korsz thans ter tijdt haren geechte man en(de) voocht ende bekenden te samen ijgel(ick) in zijnen qualite getransporteert te hebben Joest Pouwelsz Vos des voern. Jan Pouwelszs broeder zeeckere rentebrieff van twee en(de) vijftich karol(us) guld(ens) thien stuvers sijaers verschijnen(de) alle jare opten eersten dach van april.

Op 14 juni 1564 Betken Dircxdr out ontrent LXX jaren rechtel(icken) daer toe gedaecht zijn(de) ten versoucke van Jan Pouwelsz wonen(de) in Naeldijckerbroeck soe heeft die voors. comparante verclaert hoe dat haer wel gedenct dat hier voortijts inde stal ofte sitplaets staen an(de) zuijtzijde van(de) stal ofte plaets daer thans sitten(de) es Adriaen Claesdr strecken(de) achter die pilaer staen(de) ontrent die noortdeur van(de) kercke tot Naeldwijck soe lange haer voorstaet aldaer geseten heeft die moeder van Joest Vos mit Adriaen Gerritsdr haer dochter en(de) naer haer overlijden Joest Vossen huijsfr(ouw)e bij name Claesken Joesten, en(de) Joest Vossen dochter bij name Joesken Joestendr. en(de) nae
haer overlijden Hilleken Jacobsdr huijsvr(ouw) van eenen Pouwels Jansz vader desen requirant z:.

Op 19 maart 1568 stilo co(mmun)i Dirck Cornel(is)z out ontrent LVI jaren, Maertijn Gerritsz oudt ontrent XLV jaren, Antonis Cornel(is)z oudt ontrent XLIIII jaren, Adriaen Corn(elis)z Oesteijn(de) en(de) Cornel(is) Pouwelsz elcx oudt ontrent XL jaren, Gillis Jorisz oudt ontrent XXXVIII jaren, Jan W(ille)msz oudt ontrent XXXII jaren, Dirck Jansz Vercroft oudt ontrent XXXIII jare, en(de) Adriaen Korssen oudt ontrent XXVI jaren alle negens en(de) welboren mannen van Naeldwijck rechtel(icken) daer toe geroepen zijn(de) ter instantie van Kors Steffenz onsen buijerman soe hebben die voors. comparanten verclaert dat zij nijet en weten dat dvoors. Kors Steffenz eenich goet vuijten ambachte van Naeldwijck gevluchtet heeft dan heeft hem selven ontrent twee ofte drie weecken vuijten voors. ambachte gehouden en(de) wederomme thuijs gecomen zijn(de) heeft geseijt dat hij in Engelant was geweest maer en weten zij deposanten nijet dat hij vertrocken was om elders te gaen wonen ende doen hij vanden baeliju van Naeldwijck voor recht doen roepen was, es hij selfs in persoen gecompareert.

Op 6 november 1568 Gerrit W(ille)msz, Adr(iaen) Korssen en(de) Gillis Jorisz alle inwoenders vanden baelijuschappe van Naeltwijck hier inne vervangen(de) Maertijn Gerritsz mede buijerman van Naeltwijck ende Pieter Gerritsz als ambachtsbewaerder van Naeltwijck ende hebben geconstitueert en(de) machtich gemaect Jan Vos Claesz procureur postuleren(de) voorden hove van Holl(an)t omme in haren name en(de) van haren wegen te mogen recht spreecken en(de) plegen voor allen heeren en(de) wetten jegens een(en)
ijgel(icken) des noet zijn(de) en(de) bijsonder jegens eenen Gerrit Jansz de Paep als inner van(de) seven groo(te)n opte margen tot Monster.

Op 30 september 1569 Dirck Corn(elis)z oudt ontrent LVII jaren en(de) Maertijn Gerritsz out ontrent XLVIII jaren beijde negens en(de) welboren mannen van Naeldwijck rechtel(icken) daer toe gedaecht wesen(de) ter instantie van Adr(iaen) Corssen tot Naeldwijck cum sosijs, soe hebben die voors. comparanten verclaert tgene hier nae volcht. Eerst
verclaerde Maertijn Gerritsz hoe dat hij (als ambachtsbewaerder van tambacht achter den dijck) ontfanck gehat heeft inden jare vier ende veertich van II sts. en(de) een oert opde
mergen ommegeslagen over tvoors. ambacht groet sestalff hondert mergen dewelcke hij most.

Op 13 mei en 21 oktober 1577 procedeert Kors Thonisz, als voogd van de weeskinderen van zijn zoon Arien Korsz, samen met de kinderen van Adriaen Claes Gillisz (Trapper) en Maritgen Jacobsdr, voor het gerecht van De Lier tegen (hun halfbroer) Cornelis Cornelisz Touw betreffende de nalatenschap van Jannitgen Pietersdr, weduwe van Cornelis Touwen. Zowel Adriaens vrouw Hilletgen als Maritgen Jacobsdr waren dochters uit haar eerste huwelijk.

Op 10 oktober 1582 compareerde Dirck Pietersz wonende tot Naeldijck oudt ontrent LXII jaeren, mr. Gielis Pietersz wonende op Honsholredijck oudt ontrent LXVI jaeren ende
Adriaen Corn(elis)z Oosteijnde wonende tot Vlaerding oudt ontrent LVII jaeren ende hebben rechtelicken daer toe gedaecht zijnde om getuijchenis der waerheijt te geven ten versoucke van Jan Heijnrixz wonen(de) tot Wateringe en(de) Jan Timmer Dirxz wonen(de) tot Delff als voochdens vande weeskinderen van wijlen Sijmon Heijnrixz za:ge: verclaert warachtich te weesen dat zij deposanten geleeden ontrent XVIII off XIX jaeren vande juijste tijt onbehaelt, versocht en(de) geweest zijn upt huwelick van Jan Pouwelsz Vos en(de) wijlen de dochter van Anna IJsbrantsdr wed(uw)e wijlen Ph(ilip)s Aertsz, genaemt was Machtelt Ph(ilip)sdr, ten huijse van Jan Andriesz waerdt inde Swan tot Naeldijck ende dat de selve Jan Pouwelsz Vos aldaer versaemt zijnde met zijn vrijenden en(de) maegen ende dvoirs. Dirck Pietersz met mr. Gielis als arbijters aen zijn zijde, Anna IJsbrantsdr voirs. met haer vrijenden en(de) maegen geassisteert met Dirck Corn(elis)z scoudt tot Honsholredijck en(de) die voirn. Adriaen Corn(elis)z Oosteijnde als arbijters aen haer zijde, veraccordeert zijn upt voirs. huwelick onder expresse conditien (soe veel heurluijden deposanten memorie noch kan gedencken) dat de goederen altijt souden erven en(de) sterven nae scependoms recht …
Verclaerden voirts dvoirs. deposanten dat dvoirn. Jan Pouwelsz inden jaere ses en(de) tseventich geweest is ten huijse van(den) voirs. mr. Gielis P(iete)rsz ten tijde den selven mr.
Gielis als man ende voocht van Maergen Pietersdr wed(uw)e wijlen IJsbrant Ph(ilip)sz weeskinderen vader erffenisse alwaer den voirs. Jan Pouwelsz hem selven in den selven wtcoop meede voochde met de voirn. requirant als voocht der selver weeskinderen. Tuijcht dvoirs. mr. Gielis Pietersz deposant noch apart dat nijet langer geleeden dan ontrent twee maenden den voirs. Jan Pouwelsz. staende up aent heck met melcanderen spreeckende van verscheijden saecken ende onder andere woorden hadden van waerborch te stellen
van(de) coop vande woninge die den selven Jan Pouwelsz eertijts gecoft heeft van Anna IJsbrantsdr zijns eersten huijsvrouwen moeder voirnt. daer up hij deposant voir antwoordt
gevende: alst noot waere dat hij voir soe veele tselve de weeskinderen van IJsbrant Ph(ilip)sz mocht aengaen hem selven en(de) zijn huijs hoff en(de) geheele woninge tot waerborch
stellen woude, dvoirs. Jan Pouwelsz voir antwoordt gaff: ‘Neen tis mij daer om nijet te doen, ick hebbe met Jan Timmer wat anders te doen, de weeskinderen sall ick van haer grootemoers goet nijet een penn(ing) offtrecken.’

Op 28 april 1586 bekent Pieter Jansz Groenevelt wonen(de) in Naeldijckerbrouck en(de) dat hij int copen van(de) woninge en(de) eijgen landen metten aencleven van dijen bij hem gecoft van(de) wed(uw)e en(de) erffgen(amen) van Jan Dirkz. z:ge: in zijn leven woonachtich upte woninge voirn. aen hem genomen en(de) aende gereede penn(ingen) van dijen gecort heeft dese naevolgende parthijen van renten: …. noch een renthe van seven gulden thien strs. siaers ter losse mede den penn(ing) zestijen als voren toecomen(de) Jan Pouwelsz Vos en(de) tweeskint van Adriaen Corssen,

 

Uit dit huwelijk:

Pouwel Adriaensz van Dijck van Adrichem

Maritgen Adriaens, begraven 29 januari 1608 in de Nieuwe Kerk te Delft. Gehuwd 4 september 1588 te Delft met Claes Hendricksz Verburch, diaken (1590), ouderling (1598, 1602), opperbrouwer in ‘de Haen’ te Delft (1574), brouwer in ‘het Conduijt’ aan het Oosteinde WZ te Delft (1578, 1588) en in ‘de Drie Hamerkens’ aan de Brabantse Turfmarkt (1598, 1603) te Delft, regent van het Oude Gasthuis (1597), vroedschap (1599) en schepen van Delft (1606-1609), zoon van Henrick Dircxz Verburch en Trijntgen Eeuwouts, begraven 10 oktober 1609 in de Nieuwe Kerk te Delft