NN, Jacob

Jacob NN

Gehuwd met

Jannitgen Pieters, overleden < 13 mei 1577

Gehuwd met

Cornelis Touwen, overleden < 1543

Uit dit huwelijk:

Cornelis Cornelisz Touwen

Jacob Cornelisz

 

Bronnen: 1) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), 2) hogenda.nl, 3) 10e Penning De Lier 1543. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 279, Krijn van Dijk en Pieter van der Hoeven, 4) 10e Penning De Lier 1557. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1015, Krijn van Dijk en Pieter van der Hoeven, 5) 10e Penning De Lier 1561. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1334, Krijn van Dijk en Pieter van der Hoeven, 6) Kohier van de 10e Penning van Maasland 1543 . NA, Staten van Holland voor 1572 (toegang 3.01.03) inv.nr. 289, Ary Dijkshoorn, Frieda Koppert, Piet uit Beijerse, 7) Kohier van de 10e Penning van Maasland 1557-1559 . NA, Staten van Holland voor 1572 (toegang 3.01.03) inv.nr. 1025, Ary Dijkshoorn, Frieda Koppert, Piet uit Beijerse, 8) Kohier van de 10e Penning van Maasland 1561, Ary Dijkshoorn, Frieda Koppert, Piet uit Beijerse

In het kohier van de 10e penning van De Lier uit 1543 is opgenomen:

 • Jannighen Neel Touwen veeu V margen gheft daer of te huer acht achtendeel taru den taru gut int jaer XLIII de sack XXXVI st.,
 • De selve noch II margen VI kals. g.,
 • De selve noch XI hont eijghen ghetackseert de margen voer III½ kals. g.,
 • De selve noch XXII margen eijghen ghetackseert de margen voer IIII kals. g. V g.,
 • De selve noch V margen eijghen ghetackseert de margen voer III kals. g.

In het kohier van de 10e penning van Maasland uit 1543 is opgenomen:

 • Janetgen Neel Touwe bruyct III mergen om IX £. Hollants,
 • Noch ses mergen om XXX £. Hollants,
 • Noch een mergen om IIII £. Hollants,
 • Noch anderhalf mergen om acht £. Hollants,
 • Noch vijf mergen ende een hont om XXIII rins gulden,
 • Noch IX½ mergen om XLV rins gulden,
 • Noch vijf mergen ende II hont. De mergen IIII £.

In het kohier van de 10e penning van De Lier uit 1557 is opgenomen:

 • Jannetgen Pieters huijs up XI £, compt den Xen p. I £ II sch.,
 • Item Jannetgen Pietersdr bruijct van Sint Aechten susterhuijs binnen Delft II marghen lants den hoep sonder maet geleegen in de Hoeff in de Wippolder om VI £ XV st. siaers, navolgende de huijerceel daervan vertoent, compt den Xen pen. XIII st. VI d.,
 • Noch bruijckt Jannetgen voers. van mr. Jan van Almonden wonende tAltana buiten Delft vijf marghen lants in de Hoef ende polder voers. geleegen om acht achtendeel tarus siaers de marghen geschat up II £ V st., compt den Xen pen. III £,
 • Noch heeft Jannetgen voers. XXII marghen eijghen tarupacht lants geschat de marghen up II £, compt den Xen pen. IIII £ VIII st.,
 • Noch heeft Jannetgen voers. vijff marghen geltpacht lants beijde perselen geleegen in de Hondert Marghen navolgende thofboeck geschat de marghen up IIII £ X st., compt den Xen pen. II £ V st.,
 • Noch heeft die selfde XI hont eijghen lants geleegen oeck in de Hoeff ende polder voers. geschat de marghen up V £ V st., compt den Xen pen. XIX st. IIII d. voorts bij ede verclaert,
 • Facit compt voer den Xen pen. XI £ V st. X d.

In het kohier van de 10e penning van Maasland uit 1557-1559 is opgenomen:

 • Jannitgen Touwe, weduwe in de Lijer, bruyct van ’t Convent van Sinte Barbara binnen Delft VI margen landts. Den hoop voer XXX £. ende een coppel vette capuenen, ’t sjaers gescadt ’t coppel voer XV st., blijckende bij de huijrcedulle.
  Compt voer den Xen penn……………………………………………………………………… III £. I st. VIII p.,
 • eadem bruijct noch van Geertruijt de Heijter, weduwe wijlen Mr. Wm Pijnsz., IIII margen V hondt landts. Den hoop ’t sjaers voor XXIX £. ende noch een coppel capuene, gescadt voer X st. Facit ’t samen XXIX £. X st.
  Compt voer den Xen penninck…………………………II £. XIX st.,
 • eadem bruijct noch van Joachim Cornelisz, wonende op ’t Hof in den Hage, X½ margen landts. Den hoop om LIII £. ’t sjaers ende noch IIII guede capuenen, gescadt den hoop voer XXIIII £. Facit LIIII £. IIII st.
  Compt voer den Xen penninck……………………V £. VIII st. VI p.,
 • Dese voerseyte III articulen zijn geweecken elcx bij de huyrcedulle.
 • eadem bruijct noch van de Heijlige Geest tot Delft I½ margen landts. Den hoop voer X £. X st. ’t sjaers.
  Compt voer den derde paert van de Xen penninck  ………………………………….. VII st.,
 • eadem bruijct noch van Heer Roelant tot Delft III margen landts capelrij landt. Den hoop om XVI £. ’t sjaers ende een ham, gescadt voer XV st. Facit XVI £. XV st.
  Compt voer den Xen penninck………………………………………………………………I £. XIII st. VIII p.,
 • eadem bruijct vijer margen ende vijer hondt landts haer eijgen thuebehorende ende es gescadt den hoop voer XXVI £. ’t sjaers.
  Compt voer den Xen penn. …………………………….. II £. XII st.,
 • Dese III articulen verclaert bij eede.

In het kohier van de 10e penning van De Lier uit 1561 is opgenomen:

 • Item Jannetgen Pietersdr bruijckt XXII margen eijgen tarupacht lants de marghen getaxeert II £ V st, ffacit XLIX £ X st, compt den Xen penninck IIII £ XIX st,
 • Noch heeft ende bruijckt Jannetgen Pietersdr. voers vijff marghen geltpacht lants de marghen getaxeert V £ X st, ffacit XXVII £ X st, compt den Xen pen. II £ XV st. [marge: na vuijtwisinghe thoffboeck],
 • Item Jacob Cornelisz de soen van Jannetgen Pietersdr voers. bruijckt elff hont eijgen weijlants de marghen getaxeert VI £, facit XI £, compt den Xen pen. I £ II st. [marge: bij ede verclaert],
 • Item Jannetgen Pietersdr bruijckt van Sint Aechten susterhuijs binnen Delft twee marghen telants den hoep sonder maet siaers om IX £ vrijs gelts, compt den Xen penninck XVIII st. [marge: hier up gesien de huijerseel in date den XXen februarij a° XVC LVIII],
 • Noch bruijckt Jannetgen voers. van mr. Abraham van Almonden wonende up thuijs tAltana buijten Delft vijff marghen telants om acht achtendeel tarus de marghen siaers de sack van drie achtendeel getaxeert II £ XI st. vrijs gelts, ffacit XXXIIII £, compt den Xen penninck III £ VIII st. [marge: bij ede verclaert],
 • Jannetgen Pieterdrs huijs up XI £, compt den Xen penning I £ II st.

In het kohier van de 10e penning van Maaslan uit 1561 is opgenomen:

 • ’t XIIe weer
  Jannetgen Touwen bruijckt ’t voorseijde weer, groot elftalff marge, te weten VIII½ mergen weijlants ende twee mergen teelants van Joachim van Mierop Cornelisz. in den Haech. Streckende van de Maeslantsche wech tot die Schee. Den hoop sjaers voor LXXV £.
  Compt den Xen penninck………………………………………………………………………………………… VII £. X st. [Hierop gesien de huyrcedulle in date den XXe aprilis anno XVcLX.],
 • ’t XIIIe weer
  Eadem bruijckt in ’t voorseijde weer, groot zes margen, vijff hont. Streckende van den voorseijde wech tot die Schee, te weten……teelant ende die reste weijlant. Daervan toecompt d’erffgenamen van de weduwe van Mr. Willem Pijnsz., vijff margen, II hondt gemeen met dit navolgende. Den hoop zonder maet tsjaers voor XXXIII £. ende een paer capoenen, getauxeert voor X st. Facit XXXIII £. X st.
  Compt den Xen penninck ………………. III £. VII st,
 • Idem bruijckt in ’t vooseijde weer, gemeen als vooren van den Heijligeest binnen Delft, anderhalff margen lants. Den hoop sjaers voor X £. X st. Offgetogen d’exemptie blijft
  derde paert voor den huijrman………………………………………………………………………………. VII st,
 • ’t XIIIIe weer
  Jannetgen Touwen bruijckt daeran volgende in ’t zelffde weer, haer eijgen toebehoirende, ééne margen weijlants op hem zelven. Streckende tot die Schee toe, getauxeeert voor VI £. X st.
  Compt den Xen penninck ………………………………………………………………………………..XIII st.,
 • ’t XVIe weer
  Jannetgen Touwen bruijckt in ’t voorseijde weer aan de oestzijde van de voorseijde partijen van Sinte Barberen binnen Delft, VI margen weijlants gemeen met dese navolgende partijen, van den wech bij den Burgerwech heen tot die Schee commende ende responderende aldaer op ’t zuijteijnde, ’t eijnde aen die voorseijde Elias Vranckensz bruijckwaer. Den hoop tsjaers om veertich pondt ende een paer capoenen, getauxeert op X st. Facit XL £. X st.
  Compt den Xen penninck………………………………………………………………………………………………… IIII £. I st. 

Op 13 mei en 21 oktober 1577 procedeert Kors Thonisz, als voogd van de weeskinderen van zijn zoon Arien Korsz, samen met de kinderen van Adriaen Claes Gillisz (Trapper) en Maritgen Jacobsdr, voor het gerecht van De Lier tegen (hun halfbroer) Cornelis Cornelisz Touw betreffende de nalatenschap van Jannitgen Pietersdr, weduwe van Cornelis Touwen. Zowel Adriaens vrouw Hilletgen als Maritgen Jacobsdr waren dochters uit haar eerste huwelijk.

 

Uit dit huwelijk:

Hilleken Jacobs

Maritgen Jacobs. Gehuwd met Adriaen Claes Gillisz