Beer, Denis Jan Denis de (ca. 1610-1664)

Denis Jan Denis de Beer, zoon van Jan Denis Henrick Wouters en Marie Adriaen Reijnier de Groot, geboren ca. 1610, overleden 14 oktober 1664 te Tilburg

Ondertrouwd 1 januari 1634 en gehuwd 11 januari 1634 RK te Tilburg (get: Ariaen Gerart Brocken, Cornelis Gerart Brocken) met

Maria Reijnen Adriaen Jan Reijnen de Groot, dochter van Reijnier Adriaen Jan Reijnen en Marie Joost Wouter Jan Reijnen, geboren ca. 1610

 

Bron: regionaalarchieftilburg.nl

Op 5 februari 1642 “soo sijn voor ons schepenen ondergenoemde gestaen ende gecompareert Jan sone Hendrick Denis de Beer, ende Cornelis Gerit Adriaen Smolders als momboir ende toesiender over Adriana onmondige dochter wijlen Jan Denis de Beer, met consent van Jan Cornelis Wijtmans, ende Willem Jan Peters als momboir der onmondige kijnderen wijlen Sebastiaen Jan Denis de Beer, mitsgaders Jan Marten Janssen ende Gerit Gerit Brock de jonge als momboir ende toesiender over Geriden onmondige sone Cornelis Gerit Brock verweckt vuijt wijlen Digna dochter Jan Denis de Beer voors., de welcke alhier present sijnde in tgeen nabeschreven hebben geconsenteert ende consenteren mitsdesen, ende hebben met Denis sone Jan Denis de Beer voors. over het onderhout de voors. Adriana impotente dochter geaccordeert, gelijck oock de voors. Denis bekende bekent mitsdese metten voirs. momboirs dien aengaende te sijn geaccordeert, dat de voors. Denis de voors. Adriana sijne suster sal onderhouden in cost ende dranck, wassen ende …, sieck ende gesont, de tijt van …. ingegaen sijnde op nieuwe jaers dach 1639, alsoo …. drie jaren sij geexpireert, waervoor ende voor welcke drie vervallen jaren die vs. Denis sal ontfange naer doode ende afflijvicheijt der voors. Adriana de somme van … eens boven de pachten vande goederen de voors. Adriana ende voors. Denis Jans vervallen ende bij hem Denis genoten ende aengaende voor het onderhouden der toecomende seven jaren sal die vs. Denis daervoor gebruijcken … ende prouffeteren alle het jaerlijx incomen der goederen der vs. Adriana, ende daerenboven sal die vs. Denis ontfangen voor jder … seven jaren de somme van vijftich gulden die deselve oock … sal ontfangen naer doode ende afflivicheijt derselve Adriana inde verstande dat of de vs. Denis sijne huijsvrouwe of oock de vs Adriana voor d’expiratie vande leste seven jaren afflijvich worden, dat in sulcken gevallen dit accoordt maer sal strecken tot soo lang sij tsamen sullen leven, welcke conditien partijen condividenten alsoo beloven te voldoen, naer te gaen, ende te achtervolgen, onder verbintenisse van hunne respective personen, henne ende vs. onmondige goeden, hebbende ende vercrijgende, sonder argelist”

Op 10 februari 1655 Gerard Cornelis Brock, daer moeder aff was Digna Jan Denis, ende Huijbert Jan Huijben, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Sebastiaen Jan Denis de Beir, hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck opgedragen, ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Denis Jan Denis de Beir alle henne gerechticheijt contingent ende aenpart in alle ende ijegelijcke de goeden soo haeffelijcke als erffelijcke door wijlen Adriana Jan Denis de Beir metter doot eenichsints geruijmt ofte achtergelaten hoedanich die sijn, ofte genaemt connen werden waer tusschen wiens ofte wat plaetsen gelegen geene altoos vuijtgescheijden, ofte gereserveert, met vertijen ende affgaen daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit opdragen, overgeven, vertijen, ende affgaen, altoos te houden, ende in henne naemen te doen houden voor goet vast, stentich ende onverbrekelijck van waerden, ende allen commer, calangie, ofte aentael van hennen t wegen daerin comende, aff te doen, vuijtgenomen dat d’voorn. cooper den oude last die daerop soude mogen staen buijten cost vande vercoopers sal voldoen, sonder argelist.

 

Uit dit huwelijk:

Bastiaen Denis Jans, gedoopt 12 augustus 1635 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Adriaen Geraert Vrancken, Jenneken Antonis)

Joannes Denis Jans, gedoopt 25 juli 1637 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Handrick Le.., Lijntken Jan..), overleden 1637-1649

Adriana Denis de Beir

Maria Denis Jan Denis de Beer, gedoopt 8 oktober 1640 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Gerit Marten Jansen, Ariaentien Jan Denis). Ondertrouwd 15 december 1656 en gehuwd 31 december 1656 te Tilburg met Herman Peter Jan Hermans van Heijst, zoon van Peter Jan Hermans en Neeltken NN, gedoopt 9 februari 1631 RK St. Dionysius te Tilburg, begraven 8 december 1673 te Tilburg

Anna Denis Janssen de Beer, gedoopt 25 oktober 1644 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Heijlken Peeters), begraven 23 september 1676 te Tilburg. Ondertrouwd 14 oktober 1665 en gehuwd 3 november 1665 voor het gerecht te Tilburg met Adriaen Peter Jan Henricx, zoon van Peter Jan Handricx Damen en Heijltken Jan Joosten Wouters Jan Reijnen, begraven 25 januari 1717 te Tilburg

Helwigis Denis Janssen de Beer, gedoopt 30 december 1646 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Hesken Ariaansen), overleden 1683-1685. Ondertrouwd 30 mei 1668 en gehuwd 17 juni 1668 te Tilburg met Frans Michiel Adriaens, gedoopt 20 september 1645 RK St. Dionysius te Tilburg

Jenneke Denis Jan Denis de Beir, gedoopt 17 april 1648 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Lijsken Teunis). Ondertrouwd 28 december 1663 en gehuwd 13 januari 1664 te Tilburg met Willem Daniel Willem van Heijst, zoon van Daniel Willem Jan van Heijst en Anna Jan Niclaes Sijmons, gedoopt 12 oktober 1639 RK St. Dionysius te Tilburg, begraven 8 april 1687 te Tilburg

Jan Denis de Beir, gedoopt 27 juli 1649 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Maiken Jans, Maiken Reijns), begraven 5 maart 1694 te Tilburg. Gehuwd met Ariaentje Cornelis Langens

Reinerus Denis Jan Denis de Beer, gedoopt 24 oktober 1651 RK St. Dionysius te Tilburg (get: Anneken Janssen), begraven 13 mei 1685 te Tilburg. Ondertrouwd 10 februari 1680 en gehuwd 25 februari 1680 te Tilburg met Jenneken Willem Gijsbert Segers, dochter van Willem Gisbrecht Peters Jan Gijsbert Segers en Lijsken Gerardt Janssen Smolders, geboren ca. 1655