Craijermaat, Claes Cornelisz (ca. 1650-1715)

Claes Cornelisz Craijermaat, molenaar op “De Kroon” en “De Sprokkel” in Utrecht, zoon van (?) Cornelis Claesz en Aeltgen Lubberts, geboren ca. 1650 te Amersfoort, overleden 17 juli 1715, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 7 mei 1675 te Amersfoort (#) en gehuwd op 29 mei 1675 voor het gerecht (#) te Utrecht met

Aeltje Adriaents van Dijck, dochter van Adrianus Gijsbertsz van Dijck (de jongste) en Margareta Weijers, geboren 27 maart 1647 te Jutphaas, gedoopt RK te IJsselstein (get: Guilhelma Guilhelmi) (#), overleden 13 december 1701, begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 23 oktober 1669 voor het gerecht te Utrecht met

Meerten Eersten van Lambalch, molenaar, zoon van Eerst Meerten Aelten van Lambalgens en Neeltgen Splinter Peters Baers, geboren ca. 1645 te Utrecht, begraven 2 maart 1674 in de Jacobikerk te Utrecht (overleden als gevolg van een val van zijn kar, heeft verwondingen aan hoofd en ogen)

Uit dit huwelijk:

NN van Lambalch, begraven 17 juli 1671 in de Jacobikerk te Utrecht

NN van Lambalch, begraven 5 augustus 1672 in de Jacobikerk te Utrecht

NN van Lambalch, geboren 1673-1674, begraven 14 januari 1678 in de Jacobikerk te Utrecht

Ondertrouwd op 13 mei 1703 en gehuwd op 28 mei 1703 in de Jacobikerk te Utrecht (get: Gerrijt van Alpen, goede kennis van de bruidegom, moeder van de bruid) met

Jannigje Jelis Bisschop, dochter van Jelis Bisschop en Catharijn Gerrits, gedoopt 15 augustus 1669 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 27 mei 1745 in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd 21 oktober 1725 en gehuwd 8 november 1725 in de Domkerk te Utrecht met Gerrit Jansz Wijnbron

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Claas Cornelisz Craijermaat is molenaar in “De Kroon” en “De Sprokkel”, beide staande op de stadswal van Utrecht. Molen “De Kroon” staat oorspronkelijk langs de Biltse Steenstraat, maar moet daar in de 16e eeuw op stadsbevel verdwijnen. De molen wordt herbouwd op de stadswal ten noorden van het Wittenvrouwenconvent. De helft van de molen wordt in 1667 voor f 1800 gekocht door Peter Willemsz van Bijlevelt, optredend als momber over Meerten Lambalch. Na diens overlijden, komt de molen via erven in 1675 in bezit van Claas Craijermaat, de nieuwe echtgenoot van Meerten’s vrouw. De andere helft van de molen is in bezit van Jelis Reijniersz van Marcella. Claes verkoopt op 10 maart 1686 ‘½ windkoornmolen met toebehoren’ liggende op de ‘stadswalle omtrent de Wittevrouwenpoort, achter ’t Wittevrouweconvent tegenover de Molenstege’ tezamen met een ‘kamere’ aan Jacob van Scherpenzeel. Op de molen rust dan een plecht van f 800. De molen verdwijnt uiteindelijk in of na 1762.

Op 15 augustus 1685 koopt Claas Craijermaat voor f 3000 van Gerard Post de helft van de korenmolen “De Sprokkel” (zie afbeelding links) ‘met helfte van seijlen, touwen c.a.’ gelegen op de stadtswalle aen de Tollesteechpoorte, alsmede een woninge of camere aan de wall bij de Tollesteechpoort. De andere helft behoort aan de weduwe van Geurt Jacobss Post, de moeder van de verkoper. De molen is in rond 1570 gebouwd ‘op de stadswalle voor het Bolwerk genaamt Sterckenburgh bij de Tollesteeghpoort’. In 1695 staat de vroedschap aan Claes Cornelisz en Maes Willemsz toe om de oude vervallen toren op de wal bij de molen in gebruik te nemen als stalling van hun paard, op voorwaarde dat zij de toren op hun kosten zullen dekken en droog houden met hard dak.

Op 9 november 1702 lenen Claes Cornelisz Kreijemaet en zijn zoon Arijen Claesz Creijemaet f 200 van Cornelis de Coole, notaris ’s hooffs van Utrecht. Op 9 januari 1703 leent Claes Cornelisse Creijermaet f 560 vanwege een schuld van Gregorius Versteegh, schoenmaecker te Utrecht. Op 8 februari 1703 verkopen Claes Corneliss Creijermaet, zijn zoon Arien Claessen Crijermaet en zijn onmondige kinderen Barbara Claes Crijermaet 23 jaar en Johanna Claes Crijermaet 21 jaar, de helft van een koornwindtmolen c.a. met de wooninge gelegen op de Stadtswalle aan Jacob Joosten de Cruijff, molenaer te Werckhoven, gehuwd met Annichie Cornelis Pijsels. De wederhelft is in bezit van Johannes van Cleef, molenaar, met belofte van de koper de plecht van f 1000 ten behoeve van Gerrit Post, grutter, te zullen passeren. Als voogd voor de onmondige kinderen van Claes Cornelisz Creijermaet treedt op Jan Janss Blocklander, wonende te Jutphaas, oom van de omnodige kinderen. In 1704 is Claas Craijermaat nog f 1000 schuldig aan Gerard Post, vanwege de aankoop van de ‘halve koornmolen en helft seijlen touwen, karrepaert en schuerberg, annex woning of kamer tegen de wal aan’. De andere helft is dan eigendom van Jan van Cleef. Op 3 december 1714 doet Annichje Peijsel, weduwe van Jacobus de Cruijf, afstand van de koop van de helft van de windkoornmolen, vanwege het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen. Als in 1716 de erfgenamen van Claas de halve molen aan Jacobus van Montfoort overdragen, is deze nog steeds met de schuld van f 1000 belast. De molen wordt in 1749 afgebroken.

Bij zijn huwelijk met Jannigje Jelis Bisschop is vermeld ‘de bruidegom rooms en bevestigt gereformeerde religie’. Op 6 mei 1714 is een procuratie opgesteld waarbij Claas Cornelisse Craijermaat, molenaar, Jacob Vreem, procureur hove van Utrecht, machtigt tot het voeren van een proces. De lastgever is voor de helft eigenaar van de Sprokkelmolen te Utrecht.

Op 25 juli 1718 attesteren Jacob van Basel, meester kleermaker wonende te Utregt, en Jannigje Jelis Bisschop, weduwe Claas Creijermaat, geburen van Stijntje Paddenburg, weduwe van Philip Croes. Zij verklaren dat Jan Croes voor soldaat naar Indien sijnde gevaren, omtrent seven jaren geleden is getroud geweest met Annitje Merre, dat deselve Annitje Merre omtrent agt dagen naar dat zij met den voorschreven Jan Croes getroud was haren man heefft verlaten en niet langer met hem heefft willen huijshouden.

 

Uit het 1e huwelijk:

Arien Clasen Kraijermaat

Barbara Clasen Kraijermaat, geboren ca. 1679 te Utrecht, overleden > 2 december 1744. Gehuwd in 1713 te ’s Gravenhage met Peter Maffrei. Gehuwd op 14 april 1727 in de Buurkerk te Utrecht met Gijsbert Blom, zoon van Peter Simonsz Blom en Maria van Schaijck, gedoopt 31 mei 1658 te Utrecht, overleden 23 oktober 1734, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Johanna Clasen Kraijermaat, dienstmeid bij Francoisa Sandelandes (1711), geboren ca. 1681 te Utrecht. Ondertrouwd 30 maart 1717 voor het gerecht te Haarzuilens met Johannes van Meteren, zoon van (?) Arien Jacobse van Meteren en Annichgen Walraven, geboren ca. 1680 te Utrecht, overleden > 23 oktober 1721

NN Craijermaat, overleden 2 april 1689, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht