Calveen, Jan Claesz van (ca. 1610-1665/68)

Jan Claesz van Calveen, vleeshouwer, zoon van (?) Claes Thijsz, geboren ca. 1610, overleden 1665-1668

Gehuwd < 4 februari 1639 met

Nellitgen Everts, overleden > 7 maart 1665

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 4 februari 1639 kopen Jan Claessen, vleeshouwer, en zijn vrouw Neeltgen Everts, zekere hof, hofhuisje en plantsoenen daarin, staande en gelegen buiten de Triesgenspoort van Maria Willems, weduwe van Jan Jacobsz Craen. Op 17 augustus 1650 sluiten Jan Claesz Vleijschouwer, zijn vrouw en erven en lening af van 250 gulden aan Geertgen Lourens met Tonis Lamberts, deurwaarder en haar voogd, met een losrente van 12 gulden en 10 stuivers. Als onderpand dient een huis aan ’t St Joriskerk. In 1683 verklaren Evert Jansz van Calveen, Arien Jansz van Calveen en Aert Henricx, man van Aeltie Jans van Calveen, erfgenamen en kinderen van Jan Claess, uit handen van Jan Willemsz van Raelt de schuldsom ontvangen en voldaan. Op 16 oktober 1653 transporteert Aert Janss Backer een achtste deel van een huis, hof en hofstede gelegen onder Hoogland en gebruikt bij Willem Ghijsbertss, aan Jan Claesz Calveen, vleeshouwer, en Nellitgen Everts, echtelieden.

Op 12 februari 1660 verkoopt Evert Graeff een stuk grond gelegen aan de Teutstraat te Amersfoort aan Jan Claess Calveen en Nellitgen Evertsdr, echtelieden. Op 10 maart 1660 kopen Jan Claesen van Calveen en zijn vrouw Nellitgen Everts van Meus Evertsen Graeff en zijn vrouw Aertgen Geurtsdr, grond waarop een ‘berch’, gelegen in de Teutstraet, strekkende voor van de straat tot aan de hof van de transportanten lijnrecht van het einde van den hof van Geurt Gisbertsen Breethorst, naar den hof van Roelof Gerritsen van Groot Blanckelaer. Op 25 maart 1661 is Jan Claesz van Calveen belender gelegen naast een huijsken, staande aan de Bloemendalsestraat. Op 15 oktober 1661 koopt Jan Claess van Calveen, vleeshouwer, een huis, hof, schuur en toebehoren gelegen in de Godschalckstraat te Amersfoort, genaamd de Oudemunt, van Hendrick de Bruijn.

In april 1662 verkoopt Claes Janss van Calveen, mede als momber over zijn innocente broer Thijs Janss, twee achtste delen van het goed genaamd Calveen, met huis, schuur, hof, bepoting en beplanting, aan Jan Claess van Calveen. Op 28 juni 1662 vindt een estimatie plaats van het erf en goed genaamd Cleijn Calveen behorende aan Jan Claesz van Calveen. Op het goed woont Willem Gijsbertss met Anna Jansdr, echtelieden. Op 17 augustus 1662 vindt  Jan Claesz van Calveen een huis, hof en hofstede met de schuur en aancleven staande en gelegen in de Goodschalckstraet, vanoud genaamd De Oude Munt, strekkende voor van de straat tot in den Stooffstraet (zelfde als 15 oktober 1661 ?). Op 22 augustus 1662 vindt het transport plaats van De Oude Munt, door de voogden van de vier onmondige kinderen van zaliger Henricus de Bruijn. Op 7 december 1662 verkopen Jan Claess van Calveen en Nellitgen Everts, echtelieden, het huis De Oudemunt aan de Godschalckstraat, aan Steven Huijgen Drapijer.

Op 31 maart 1663 is Jan Claess van Calveen, vleeshouwer, belender aan de zuidzijde van een hof, huisje, bomen en struiken buiten de St Andriespoort (Triesgenspoort). Op 7 november 1664 is Jan Claesz van Calveen belender in de Stovestraat. Op 7 maart 1665 vindt de boedelscheiding plaats van wijlen Claes Janss van Calveen, tussen zijn weduwe Maria van der Eem en zijn vader en moeder Jan Claess van Calveen en Nellitgen Everts.

Op 2 maart 1675 lenen Evert Jansz van Calveen en zijn vrouw Cornelia Jans van Raalt, burgers, van Steven Albertsz Versteegh 300 Carolus gulden tot 20 stuijvers het stuck van Steven Albertsz Versteegh. Als onderpand dient een huis in de Langestraat op de hoeck van de Stovestraat en een schuijr staende in de Stovestraat. Anthonia van Bemmel, weduwe van Anthonij Brickensteijn, die het recht van de erfgenamen van Jannitgen Jans, in haar leven huijsvrouw van Steven Versteegh, tot nevenstaende plegte van drie hondert gulden ende bekende de comparanten door handen van Arnoldus van de Weteringh en Paulus Hovert, als in huwelijk hebbende Petronella van de Weteringh, van Henrick RIjcksz van Stuijvenbergh, als in huwelijk hebbende Elberta van de Weteringh, mitsgaders van de mombers overige kinderen van Jan van de Weteingh. Welcke Arnoldus, Petronella, Elberta en Jan van de Weteringh, nagelaten kinderen en erfgenamen zijn van Aaltje Jans van Calveen, vrouw van Aert Hendricksen, grutter. Voldaan 3 november 1712.

 

Uit dit huwelijk:

Claes Jansz van Calveen, overleden < 6 augustus 1664. Gehuwd met Maria (Merritje) Goorts van der Eem

Evert Jansz van Calveen

Adriaan Jansz van Calveen, beenhakker, vleeshouwer, overleden < 21 februari 1710. Gehuwd op 30 april 1667 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Gerrit Jacobs Visscher) met Stephenia Visscher, dochter van Gerrit Jacobsz Visscher en Aeltgen Meijnders, geboren ca. 1645 te Utrecht, overleden > 27 mei 1729

Aleijda Jans van Calveen, overleden < 13 december 1709. Gehuwd in 1661 (huwelijkse voorwaarden 10 april 1661) met Huijbert Aertz van de Wetering, grutter, overleden 1671-1674. Ondertrouwd op 14 april 1674 en gehuwd op 28 april 1674 voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Enneke Jordens, weduwe Henrick Rijxz, broer Evert Jans van Calveen) met Aart Hendriksz, grutter, zoon van Hendrik Rijxz en Enneke Jordens, geboren ca. 1650, overleden 1696

Thijs Jansz van Calveen