Worff, Claes Willemsz (-1651/52)

Claes Willemsz Worff, zoon van Willem Gerritsz Worff, overleden 1651-1652

Gehuwd met

Neeltgen Jans

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In het register van Oudschildgeld van Jutphaas Nedereijnd is in 1600 opgenomen: Claes Willemsz als gebruiker van 3 morgen van Peter Foeijt, 8 morgen van de erfgenamen van Gijsbert van Matenes, 2 morgen van Jacob van Lent vicaris Oudmunster en 12 morgen van het St Bartholomeusgasthuis.

Op 6 december 1628 Claes Willemsz Worff wonend Jutfaas Nedereind, testeert over 4 morgen leengoed van Holland, bestemd voor zijn kinderen.

Op 21 juni 1632 mogen Claes Willemsz Worff te Jutfaas x Neeltgen Jansdr, testeren.

Op 6 september 1634 is Claes Willemsz Wurff, samen met zijn zonen Antonis Claesz Worff, Lambert Claesz en Gerrit Claesz en neef Jan Lenertsz, bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van zijn dochter Annichgen Claes met Cornelis Lambertsz. Cornelis wordt bijgestaand door zijn broer Gerrit Lambertsz en vriend Cornelis Willemsz Montfoort. Ingna Dirx, moeder van de bruidegrom, ondertekent mede. In de marge: kwitantie dd 26-3-1636 voor ontvangst van fl 1000-0-0 en notitie dat op 26-3-1636 door de vader van de bruid akte is gepasseerd ten behoeve van de bruidegom.

Op 23 januari 1636 ontslaat Jannegen Jan Dirck Verhouffsdr 23 jr, uit voogdij Claes Willemsz Worff haar oom wonend Jutphaas Nedereijnd, gen. rentebrief van Lambert Claesz Worff principael en de voorschreven oom als borg ten behoeve van haar comparante d.d. 26 mei 1632.
Op 26 maart 1636 verklaart Claes Willemsz Worff, wonende te Jutphaas, dat al zijn kinderen na zijn overlijden gelijk bedeeld zullen worden, inclusief datgene dat zij reeds ten huwelijk of anderszins hebben ontvangen.

Op 8 december 1638 benoemen de erven Gerrit van Reumpst en Anna Dircx Verheull, in leven echtelieden, Lambert Claess om een hofstedeke en boomgaardje met geboomte in het Nedereind van Jutphaas te transporteren aan Claes Willemss Worff.

Op 6 juli 1639 Maeijchgen Aelbertsdr weduwe Ernst Anthonisz [sic, moet zijn Anthonis Ernsten] te Heijcop, testeert. Aelbert Anthonisz, Cornelis Anthonisz, Rijck Anthonisz en Marrichgen Anthonisdr haar kinderen elk 800 gulden, universeel erfgenamen Neeltgen x Lambert Claesz Worff haar dochter en de voorschreven Aelbert, Cornelis, Rijck en Marrichgen plus – i.p.v. de affgestorven ouders: de kinderen van Aelbertgen Anthonisdr huisvrouw van Cornelis Gerritsz en die van Jannitgen Anthonisdr huisvrouw van Peter Frederickx Otterspoor, haar dochters.

Op 16 juli 1642 Claes Willemsz Worff wonend Jutphaas Nedereijnd constitueert.

Op 14 december 1643 transporteert St Pieter een halve hoeve in Jutphaas Nedereijnd, strekkend van Isselwetering aen Jufaeserdijck, en 2 morgen aldaar, aan Claes Willemsz wonend Jutfaas.

Op 29 maart 1645 constitueert de weduwe van Maerten Aert Berentsz wonend ten huijse van Claes Willemsz Worff in Jutfaas.

Op 9 april 1646 mag Claes Willemsz Wurff testamentair beschikken over de erfpacht van 8 morgen in Jutphaas Nedereijnd die hij 11 april 1644 ontving.
Op 24 oktober 1646 heeft Claes Willemsz Worff te Jutphaas Nedereijnd een halve hoeve erfpacht van St Pieter. Hij benoemt kinderen tot erfgenaam.

Op 4 september 1650 stelt Claes Willems Worff, wonend op het Nedereijnt van Jutphaas, zijn testament op. Hierbij wordt verwezen naar een eerder testament van 25 augustus 1642. Hij benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen Lambert Claes Worff, Gerrit Claes Worff, Anthonis Claes Worff en Cornelis Lambertss, gehuwd met Annegen Claesdr Worff. Mochten Cornelis Lambertss en Annegen zich tegen de akte van overdracht d.d. 23-4-1645 verzetten, dan zullen zij slechts de legitieme portie ontvangen. Van de verkoop van onroerend goed hebben de andere erfgenamen recht van voor- of nakoop. Nalatenschap is op last van lijftocht ten behoeve van zijn overleden echtgenote. Op 4 juni 1651 wordt een codicil opgesteld met aanvullende bepalingen bij het testament en toewijzing van prelegaat.

Op 22 oktober 1651 wordt er beslag gelegd op nagelaten goederen van wijlen Claes Willemsz Worff.

Op 3 juli 1680 Rijck en Antonis Lammerts Worff, Roel Jansz x Beertie Lammerts Worff (met kinderen), Cornelis Claesz Stekelenburch x Marrichie Lammerts Worff (met kinderen) elk voor 1/7e part erfg. van Annigie Claes Worff gewoond hebbend te Papenderp hun tante, nog zich sterk makend voor Lammert en Jannichje Lammerts Worff hun onmondige broer en zus ook elk voor 1/7e part, constitueren Willem Anthonisz Worff in Jutphaas Nedereijnd eveneens erfg. voor 1/7e part om te comareren. voor gerecht Papenderp lant van Montfoort om te transporteren aan de erfg. van Teunis Jansz Holl wonend aen Tappenheul een huis c.a. op land van de Dom in Papenderp.

 

Uit dit huwelijk:

Anthonis Claesz Worff

Lambert Claes Worff, overleden > 1 november 1651. Gehuwd 17 november 1621 voor het gerecht te Utrecht met Trijntgen Dirck Willems, geboren te Reijerscop. Gehuwd met Neeltgen Anthonis Eersten, dochter van Anthonis Eersten en MaeijchgenAelberts

Gerrit Claesz Worff, overleden > 26 juli 1657. Gehuwd met Elsje Huijberts de Roij, dochter van Huijbert Jansz de Roij en Gerrichgen Dirx van Bemmel

Annichgen Claes, overleden < 17 december 1674. Gehuwd op 30 september 1634 voor het gerecht te Utrecht met Cornelis Lambertsz