Verstegen, Peter (-1552/55)

Peter Verstegen, overleden 1552-1555

Gehuwd met

IJtgen NN, overleden april-september 1557

 

Bronnen: 1) geldersarchief.nl, 2) regionaalarchiefnijmegen.nl

Op 3 mei 1552 missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van de tusschen de abdis en het convent van Nieuwklooster en Peter Verstegen als man van Berndt de Kort gewisselde stukken en de van wege Verstegen geschiede inleiding en daarop gevolgde uitleiding van wege de abdis wordt hem gelast deze te handhaven in het bezit van de 5 morgen in questie.

Op 2 juni 1552 tot verzoek van Jan van Dijlsenals gemachtigde der weerdige vrouw Sophia van Wachtendock, abdisse des godshuis Grevendaill genaamd Nyencloister,

  • tuigt Sander van Ghent dat hij hierbevoren in het jaar 1545 op Sente Gregoriusavond gepacht heeft 5 morgen lands, te Valborch gelegen, geheten Spairmekers landt, van Gertgen Spairmekers 6 jaar lang gedurende inhoud een pachtcedul, daarvan wezende. En Gertgen voorzegd is in de zomer Ao. 1545 gestorven en alzo heeft hij na dode van Gertgen voorzegd de penningen, zoals verschenen waren binnen den leven van Gertgen, aan haar erfgenamen betaald en na dode van Gertgen Spaermekers heeft Sander de eerste pacht van de voorzegde 6 jaren aan de huismeesters van Nijencloister betaald en beloofd voorts aan diezelve de andere pachten te zullen betalen. Dan is hem door de ambtman Derick van Welij zal. bevolen de pachten in te houden bis dat het recht, zo Peter Verstegen als gemachtigde van Bernt de Kort, Gertgen Spaermekers broeder, vermogen inleiding op het land aangevangen had, geeindigd was en, zo Peter Verstegen dat aangevangen recht had laten vallen, heeft Sander de ambtman Berndt Hackfort gevraagd aan wiens handen hij of Clais, zijn zoon, de onbetaalde pacht leveren zou, waarop de ambtman geantwoord heeft dat zij deze penningen betalen zouden aan de personen zo zij belofte gedaan hadden na dode van Gertgen Spaermekerss. En alzo is Clais, zijn zoon, met de abdisse van Nijencloister verdragen en heeft haar weerdige daarna tevreden gesteld,
  • tuigt Clais van Ghent dat hem kondig en wittig is dat zijn vader Sander van Ghent dat voorzegde land gepacht heeft van Gertgen voorzegd inhoud der pachtcedul, waarin Clais mede begrepen is, en dat zij de eerste pacht van de 6 jaren voorzegd aan de huismeesters van Nijencloister betaald en voor de andere pachten beloofd hebben te zullen betalen; dan zo de ambtman Derick van Welij zal. bevolen had de pachten in te houden bis dat recht gesloten waar inhoud de kondschap.

Op 27 juli 1552 missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaan request van Peter Verstegen moet hij den gemachtigde der abdis van Nieuwklooster gelasten den suppliant het ploegrecht toe te staan en hem de brieven en het bescheid van het contentieuse goed op te geven.
Op 16 september 1552 missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Hierbij gaat het antwoord der abdis van Nieuw Klooster op een request van Peter Verstegen. Deze moet zich daarnaar richten en met behoorlijk landrecht procedeeren.

Op 29 november 1555 verkoopt Idtgen, weduwe Peter Verstegen, een erfjaarrente van 18 Keizer Karel guldens uit een stuk lands op de Nijhevelt en een huis, oliemolen enz. in de Molenstrait, aan Wilhem Ruest, Claes Pels en Gerit Noet, als provissen van het Heilige Kruis. Gegeven in den jair ons Heren duijsent vijffhundert vijff ende vijfftich op vridach nae sunt Catharijnen dach jonffrouwen ende martelersche.

Op 27 maart 1557 erkent Ietgen, weduwe Peter Verstegen, 21 hertog Philips guldens, 9,5 Brabantse stuiver, te betalen voor Misericordia Domini e.k. op poene van pantvellicheid, schuldig te zijn aan Peter Huest, rentmeester van Momfort. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert soeven ende vijfftich op satersdach na den sonnendach Oculi. Op 2 juni 1557 biedt Peter Huest, rentmeester van Monpfort, aan aan Johan van Boitdbergen, richter van Nijmegen, ten behoeve van den landheer, een pandveijlichbrief waarin Idtgen, weduwe Peter Verstegen, erkent 21 hertog Philips gulden, 9,5 Brabants stuiver schuldig te zijn aan Peter Huest, waarop Johan van Boitdbergen zegt dien brief niet te willen hebben qq. Gegeven in den jair ons Heren duijsent vijffhundert ende soeven ende vijftich op guedesdach post Exaudi. Op 25 september 1557 biedt Peter Heust, rentmeester van Monphort, aan aan Sweder van Rijngenberch, als tinsheer, ten behoeve van St. Nicolaas Gasthuis te Nijmegen, een pantvellichbrief, waarin Idtgen weduwe Peter Verstegen, erkent schuldig te zijn 21 hertog Philips guldens, 9,5 Brabantse stuiver, aan Peter Heust, waarop Sweder van Rijngenberch zegt dien niet te willen hebben. Gegeven in den jair onss Heren duijsent vijffhundert ende soeven ende vijfftich op satersdach post Matthei evangeliste.

Op 1 april 1557 verkoopt Ida, weduwe Peter Verstegen, een erftins van 3 Gelre Rijd. guldens uit een stuk lands op ’t hoegen Velt, en alle goederen van Ida in ’t Schependom van Nijmegen aan Johannes Schult de Kempen. A.D. M. quingentesimo quinquagesimo septimo feria quinta post dominicam Letare.

Op 25 september 1557 Bartholomeus die Claer, onderrichter van Nijmegen, aangesteld door Johan van Boidtbergen, richter van Nijmegen, leidt Peter Heust, rentmeester van Montfort, in tot alle recht op een stuk lands op ’t Nijevelt tusschen de Lantweer en de Gruenstege, en op alle ander onroerend goed door IJtgen, weduwe Peter Verstegen, nagelaten binnen ’t schependom van Nijmegen. Gegeven int jair ons Heren dusent viffhundert ende sieven ende vifftich up saterssdach post Matthei apostoli et evangeliste.

Op 19 juni 1561 verkoopen Derisken Verstegen Petersz, Wilhem van Steijnbergen en Wolter Stevens, als provissen der arme verlatene weeskinderen te Nijmegen, en als voogden van Cornelisken Verstegen Petersz, een huis in de Moelenstraeten en een stuk lands op ’t Nijevelt, strekkende tot de Groenstege en de Lantweer, aan Gaerdt Gaijmans en Derick Canis Johannesz, als provis van het Heilige Kruis. Gegeven int jair ons Heren duisent vijffhundert eijn ende sestich op donresdach na sunt Vitus dach martelerss.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Hendrick Verstegen

Derisken Verstegen. Gehuwd met Bartholomeus Brants, overleden < 3 mei 1584

Cornelisken Verstegen