Thonisz, Gijsbrecht (-<1603)

Gijsbrecht Thonisz, snijder, overleden < 2 december 1603

Gehuwd met

Maritge Jans, dochter van Jan de Wielmaeker en Lijsbeth Sijmons, overleden > 29 mei 1611

Gehuwd met

Dirck Gerritsz, zoon van Gerrit Willemsz Bronsgeest

Uit dit huwelijk:

Dirck Dircksz de Soth, lijndraaier, overleden 1618-1625. Gehuwd met Aechgen Cornelis, dochter van Cornelis Claesz en Grietgen Centen, overleden > 10 juni 1625

Aeltgen Dircks, overleden > 29 mei 1611. Gehuwd met Sijmon Cornelisz Boot, wonende te Mijdrecht, overleden > 29 mei 1611

Lijsbeth Dircks, overleden < 18 mei 1609. Gehuwd met Gijsbert Jacobsz

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) 10e penning Noordwijk 1561, H.A. Schelvis, 3) Rechterlijk-Archief van Noordwijk no. 164, H.J. v.d. Waag. Spijkenisse, juni 1997, 4) Rechterlijk-Archief van Noordwijk no. 165, H.J. v.d. Waag. Spijkenisse, juni 1997, 5) Rechterlijk-Archief van Noordwijk no. 166, H.J. v.d. Waag. Spijkenisse, juni 1997, 5) Gereformeerde dopen Noordwijk-Binnen 1621-1750. Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inventarisnummer 1 (ged.), Frans Angevaare, 6) C1. Overige Noordwijkse en Noordwijkerhoutse gezinnen (versie 10/2022), Frans Angevaare

In het register van de 10e penning van Noordwijk uit 1561 is opgenomen:

  • Dese polderlandts is leggende tusschen die duijn ende Boeve sloot begonnen vant duijn off voort gaende nae Vincent Stalpaerts wooningh toe als hier nae volcht: Ghijsbrecht Tonis bruijckt een out cleijn eijgen huijsgen met I ½ h licht landt getaxeert voor IIII lb compt den Xen penn VIII st,
  • Dit landt leijt tusschen de Brelofterwech ende die heerwech van t’dorp off voortgaende nae de duijnen: Ghijsbrecht Tonisz bruijckt van Maertijn Cornelisz tot Voorhoudt II m IIII ½ h weijlandt voor XXIII ½ lb compt den Xen penn II lb VII st,
  • Hier naer zullen volgen de huijsen staende binnen Noordtwijck daer gheen landt aen ghebruijct en wert dan tuijntgens ofte erfgens ghelijck inde belenden steden ende zijn beginnende van dat oosteijnde volgende dat westeijnde: Ghijsbrecht Tonisz zijn eijgen huijsken ghetaxeert voor II ½ lb compt den Xen penn V st.

Op 21 november 1577 is Gijsbert Anthoniszn, snijder, belendend aan een erf met steenwerf genaamd het Schoolerff te Noordwijk.

Op 24 april 1585 verkopen Jan Janszn poorter van Leiden en Gijsbert Anthoniszn man en voogd van Marijtje Jansdr, vervangende en hen sterk makende voor Pouwels Janszn, aan Jan Huijgenzn bakker een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belast met 4 of 5 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst.

Op 2 december 1603 en 12 juni 1605 is Maritje Jansdr weduwe van Gijsbrecht Thoniszn snijder belendend aan een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk.

Op 18 mei 1609 Dirck Dirckszn voor hem zelve en vervangende Sijmon Corneliszn Boot wonende Mijdrecht in de provincie Utrecht man en voogd van Aeltje Dircksdr, Jan Gijsbertszn voor hem zelve en Dirck Dirckszn en nog tezamen als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Lijsbeth Dircksdr bij Gijsbert Jacobszn n.l. Dirck Gijsbertszn en Jacob Gijsbertszn, Eeuwout Jacobszn man en voogd van Neeltje Gijsbertsdr en Dirck Dirckszn voorsz. voogd van Hendrick Gijsbrechtszn allen kinderen en kleinkinderen van Maria Jansdr weduwe van Gijsbert Thoniszn. snijder ter eenre en Jan Willemszn wonende Leiden gehuwd met Lijsbeth Jansdr dochter van Jan Janszn Saly voor de andere helft ter andere zijde gaan ruilen. Jan Willemszn eerst zodanige goederen als de voorsz. comparanten kinderen van Maritje Jansdr aanbestorven zijn bij dode en overlijden van Neeltje Sijmonsdr in haar leven huisvrouw van Theus Janszn wonende Utrecht in lijftocht bezittende was, waarvoor zij geruild hebben en gebruiken zeker leeg erf gelegen achter de Kerk te Noordwijk binnen terzijde van haar huis. 

Op 29 mei 1611 verkopen Dirck Dirckszn voor hem zelve en vervangende en hem sterk makende voor Sijmon Corneliszn Boot wonende Mijdrecht in de provincie Utrecht man en voogd van Aeltje Dircksdr, Jan Gijsbertszn voor hem zelve en met de voorsz. Dirck Dirckszn tezamen voogden over de 2 nagelaten kinderen van Lijsbeth Dircksdr bij Gijsbert Jacobszn n.l. Dirck Gijsbertszn en Jacob Gijsbertszn, Eeuwout Jacobszn man en voogd van Neeltje Gijsbertsdr en Hendrick Gijsbertszn voor hen zelve tezamen kinderen en kleinkinderen van Maritje Jansdr weduwe van Gijsbert Thoniszn, aan Jan Claeszn kleermaker haar zwager 6/7e van een huis en erf gelegen achter de toren, Voldaan met een schuldbrief.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Gijsbertsz, spinder, overleden > 4 december 1622. Gehuwd met Trijntgen Pieters, overleden > 2 juli 1628

Neeltgen Gijsberts, overleden > 24 mei 1649. Gehuwd Eewout Jacobsz Pronck, zoon van Jacob Eeuwoutsz Pronck en Maritgen Jans. Gehuwd met Jan Teunisz, overleden > 23 augustus 1627

Maertien Gijsberts

Hendrick Gijsbertsz de Soth, lijndraaier, overleden > 8 december 1655. Gehuwd met Geertgen Ariens, overleden 1631-1636. Ondertrouwd 28 december 1636 en gehuwd 11 januari 1637 te Noordwijk met Jannetge Jans, dochter van Jan Jansz den oude en Trijntge Jans, overleden < 8 december 1655