Stout, Pieter Cornelisz (ca. 1550-1628/30)

Pieter Cornelisz Stout, kerkmeester te Alblasserdam, zoon van (?) Cornelis Dircksz Stout en Lijntje Gorisse, geboren ca. 1550, overleden 1628-1630

Gehuwd met

Ariaentge Cornelis, overleden > 1638

Gehuwd met

Wouter Spruijt

Uit dit huwelijk:

Cornelis Woutersz Spruijt, Heilige Geestmeester te Alblasserdam (1646), armmeester van de Heilige Geest (1650), overleden > 11 november 1650. Gehuwd met Adriaentge Willems, overleden 1620-1624

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Alblasserdam, gezinnen 1610-1699, H. de Bruin, 3) 500e penning van de Alblasserwaard over 1627, W. van Wijngaarden. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), 4) 200e penning van de Alblasserwaard over 1638, W. van Wijngaarden. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 51 (1996), 5) geneaknowhow.net, 6) Regesten weeskamerarchief Alblasserdam 1611-1805, Geert Ouweneel. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 665, inv. nrs. 1-11, 7) Verpondingen en heffingen Alblasserdam 1543-1733, Geert Ouweneel. Regionaal archief Dordrecht, toegang 3, 8) Oud rechterlijk archief Alblasserdam 1639-1811, Geert Ouweneel. Regionaal archief Dordrecht, toegang 661

Op 14 mei 1623 compareren Pieter Cornelisz Crijger als ten echten gehadt hebbende Adriaentge Pietersdr, ter eenre, en Pieter Cornelisz Stout, grootvader en voogd van de 7 nagelaten weeskinderen van Adriaentge Pietersdr zaliger, ter andere zijde. De vader neemt aan de kinderen tot hun 18e jaar te alimenteren. De kinderen: Cors Pietersz, ca. 19 jaar, Jacob Pietersz, ca. 17 jaar, Berber Pietersdr, ca. 13 jaar, Bastiaen Pietersz, ca. 12 jaar, Henderick Pietersz, ca. 9 jaar, Lenaert Pietersz, ca. 4 jaar, Geerit Pietersz, ca. 3/4 jaar.

Op 16 oktober 1624 compareren Cornelis Woutersz, vader van de 5 onmondige weeskinderen in echte geprocureert bij Adriaentge Willemsdr, geassisteert met Pieter Cornelisz Stout, zijn stiefvader, ter eenre, en Aechge Cornelisdr, grootmoeder van de voornoemde kinderen, geassisteert met Cornelis Lenaertsz, haar swager, en met schout en heemraden als oppervoogden, ter andere zijde. Boedelscheiding. De weeskinderen Adriaentge Cornelisdr, ca. 12 jaar, Willemken Cornelisdr, ca. 10 jaar, Wouter Cornelisz, ca. 8 jaar, Cornelis Cornelisz, ca. 6 jaar, Willem Cornelisz, ca. 4 jaar.

In het ‘Qouyer van den duysentsten penning over de stad Dordrecht ende quartieren van dien over den jare 1626‘ is opgenomen: Pieter Cornelisz Stout, 2£. In het kohier van de 500e penning uit 1627 is onder Alblasserdam opgenomen: Pieter Cornelis Stout, 4£.

Op 29 juli 1628 compareren Neeltge Crijnendr, weduwe van Cornelis Pietersz Stout, geassisteerd met Crijn Adriaensz, haren vader, ter eenre, en Pieter Cornelisz Stout, grootvader, voogd van de vier nagelaten weeskinderen van de voornoemde Cornelis Pietersz Stout; Jacob Cornelisz Stout; Dirck Jacobsz, getrouwd hebbende Berber Cornelis Stout; elk voor zichzelf, en medevoogden van de voorsz. weeskinderen; Jan Cleyssen, oom; alle geassisteerd met ons schout en heemraad als oppervoogden, ter andere sijde. Boedelscheiding. De onmondige weeskinderen: Ningen Cornelis Stout, ca. 15 jaar; Anneken Cornelisdr, ca. 10 jaar; Pieter Cornelissen Stout, ca. 8 jaar; Cornelis Cornelissen Stout, ca. 4 jaar.

Op 12 december 1630 compareren Adriaentgen Cornelisdr, weduwe van wijlen Pieter Cornelissen Stout, geassisteert met Cornelis Wouterssen haar zoon en Cornelis Adriaenssen Crijcher, haar neef, ter eenre, en Jan Pietersz Stout, voor hemzelf en voogd van de nagelaten weeskinderen van Aeriaentgen Pietersdr zaliger; Jan Claessen, man en voogd van Mareke Pietersdr; Jacob Cornelissen Stout, voor hemzelf en medevoogd van zijne verdere susters en broer, minderjarig zijnde; Dirck Jacobsz, man en voogd van Berbera Cornelisdr Stout; Cornelis Pietersz Crijger en Jacob Pietersz Crijger. Alle erfgenamen, kinderen en kindskinderen van de voornoemde Pieter Cornelissen Stout zaliger. Boedelscheiding:

  • Aeriaentgen Cornelisdr (weduwe) zal hebben de gerechte helft van de huysinge met den erve gelegen in de Kerckstraet met nog een gerechte helft van een kennipwerf, gelegen onder Alblas en nog wat grienden,
  • Jan Pietersz Stout zal hebben de huijsinge met den erve gelegen aan de Kinderdijk tegen Rijsewael, daer Pieter Cornelissen Stout in zijn leven gewoond heeft. Jan Stout voornoemd is bedeeld een mergen een hont een vierendeel hont seven schaft en sesthien voet,
  • Jan Claessen zal hebben een half hont en een vierendeel hont en een achtendeel hont vier schaft en een voet met de dijkage annex, gelegen in Blokweer in een kamp land groot elf hont, genaamd ’t Vlietland aan de westzijde van de Vliet over aande voorste wetering. En nog wat grienden.
  • Jan Pietersz Stout zal betalen aan Aeriaentgen Cornelisdr, weduwe voornoemd 800 carolus gulden. Etc.

In het kohier van de 200e penning uit 1638 is opgenomen: Cornelis Woutersz in plaets van sijn moeder, de weduwe van Pieter Cornelisz Stout 5£.

 

Uit dit huwelijk:

Ariaantje Pieters Stout, overleden 1622-1623. Gehuwd met Pieter Cornelisz Crijger, overleden > 1638

Cornelis Pietersz Stout, overleden 1624-1628. Gehuwd met Neeltje Crijnen, overleden 1631-1636

Jan Pietersz Stout

Maijke Pieters Stout, overleden > 12 december 1630. Gehuwd met Jan Claessen, overleden > 12 december 1630