Stichter, Jan Aertsz (ca. 1535-1608/13)

Jan Aertsz Stichter, burgemeester van Vianen (1569, 1587), substituut dijkgraaf van het land van Vianen, zoon van Aert Jansz Stichter, geboren ca. 1535, overleden 1608-1613

Gehuwd met

Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Diercxz, overleden < 1 november 1583

Gehuwd met

Aechten Aerts. Gehuwd met Dirck Pijnssen, leenman, geboren ca. 1541, overleden 1583

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hoornaar. Gezinnen 1604-1695, H. de Bruin, 3) Meerkerk, oud-rechterlijk archief 1577-1593. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Meerkerk, oud-rechterlijk archief 1582-1608. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Meerkerk, oud-rechterlijk archief 1593-1621. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Kwartierstaat Nonhof-de Vos, A. Bothof. Oegstgeest, maart 2007, 7) Noordeloos, rechterlijk archief 1610-1615. Ir. A.I. Grabowsky, 8) Kwartierstaat de Keijzer – Eijkelenboom (generatie III tot en met XX), B. de Keijzer

Op 1 november 1583 Aerndt van Hondhorst met Ellert van Abcoude als zijn procureur, requirant contra Jan Aertsz Stichter als man van Agatha met 3 kinderen van voornoemde Agatha (ook wel Aechtgen) verwekt aan haar door za Dirck Pijnssen, gedaagde. 

Op 24 april 1587 Bernt Jansz en Gijsbert Adriaensz als Heilige Geestmeesters, panden Jan Aertsz Stichter x Aechtgen Aertsd, die huisvrouw was van Dirck Pijnssen en hun (of haere?) kinderen, voor 14 jaren landpacht.
Op 5 mei 1587 Jan Aertsz Stichter, burgemeester van Vianen, x Aechtgen Aertsd die weduwe was van Dirck Pijnssen, opposeert de panding van de Heilige Geestmeesters Berndt Jansz en Gijsbert Adriaensz.
Op 4 juni 1587 Berndt Jansz en Gijsbert Adriaensz Verduijn Heilige Geestmeesters contra Jan Aertsz Stichter als man en voogd van zijn huisvrouw wde (??) van Dirck Pijnssen, gedaagde.
Op 12 juli 1587 Berndt Jansz en Gijsbert Adriaen Laurensz als Heilige Geestmrs requiranten contra Jan Aertsz Stichter gedaagde.
Op 26 november 1587 Mr Johan de Montenegro chirurgijn schat Jan Aerdtsz Stichter als man van Agatha Dircksdr wde van Dirck Pijnssen.

Op 29 mei 1589 Aert Geritsz en Jan Geritsz kerkmeesters alhier, panden Jan Aertsz Stighter als man en voogd van de nagelaten weduwe van Dirck Pijnsz voor 3 cg 10 st landpacht.
Op 9 oktober 1589 eisen van Jan Aerdtsz Stichter.

Vermeld in Vianen in 1590. Hij is eigenaar van “een huijsinge ende hofstede met berch”, aldaar gelegen in de 1e Achterstraat aan de oostzijde.
Op 14 mei 1590 Ordinaris rechtsdag: Sijmon Adriaensz als man van Gerichgen Pijnssen, requirant contra Jan Aertz Stichter als man van Agatha Aertsd wde van Dirck Pijnssen en de kinderen van voornoemde Dirck Pijnssen, gedaagden. Schepenen ordonneren, dat partijen accorderen in de mangeling.

Op 29 november 1593 Sijmon Adriaensz als man van Gerichgen Henrick Pijnssendr tevoren weduwe van Henrick Aertsz, requirant contra Jan Aertsz Stichter als man van Aechtgen Aertsd weduwe van Dirck Pijnssen, Aert Pijnssen, Jan Rijcken als man van Aeltgen Pijnssen, Claes Rochusz als man van Lijsken Pijnssen en Sara Dirck Pijnssenszdr, tesamen erfgenamen van voornoemde Dirck Pijnssen, die geadministreerd heeft gedaan van de goederen van Willem Pijnssen, gedaagden. Abcoude voor requirant eist van gedaagden 106 schilden, etc en nog 42 gl 19 st, die za Henrick Aertsz ten achter was van za Willem Pijnssen.
Op 13 december 1593 Simon Adriaensz als voogd van Gericken Hendrick Pijnssendr, requirant contra Jan Aertsz Stichter als man van Aechtgen Aerts, die weduwe was geweest van za Dirck Pijnssen en de andere erfgenamen van voornoemde Pijnssen, gedaagde. Gedaagde eist copie van de eis en copie uit het schuldboek van za Henrick Aertsz achtergelaten.

Op 14 november 1595 Gherit Aertsz Stichter contra Jan Aertsz Stichter. Eiser eist 2 pond vlaams omdat hij 4 paarden gedurende 6 weken geweid heeft.

Op 16 juni 1596 Jan Aerts Stichter, eiser contra Jan Reijndersz Verhouff, gedaagde.

Op 9 juni 1597 Gijsbert Vosch burger te Beest, eiser contra Jan Aertsz Stichter x de weduwe van Dirck Pijnssen, gerequireerde.

Op 12 oktober 1598 Gerrit Sschaets procuratie hebbende van zijn broer Dirck Schaets, eisers contra Jan Aertsz Stichter x de weduwe van Dirck Pijnssen, Aerdt Pijnssen, Jochum Adriaensz, Jan Pietersz en Mathijs Pietersz en Jan Jansz de Cordt als gebuikers van 9m gelegen op 12-Hoeven, genaamd het Brouckweer, gedaagden.

Op 25 oktober 1599 Peter Jansz Raeijmaecker burger te Vianen voor zich zelf en voor zijn za huisvrouw, eiser contra Jan Aertsz Stichter, gedaagde. 

Op 13 november 1600 Jan Aertsz Sstichter als pachter van s’Heerewijts tient, eiser contra Claesken Wessels weduwe van Dingman Michielsz, gedaagde. 

Op 19 juni 1605 verkopen Willem Cornelisz man en voogd van Hilligen Pieters, Claes Mer­tensz, Jan Aertsz Stichter als bestevader van weeskind van Aert Jansz en Maritgen Pieters. Willem Dirricks als man en voogd van Anna Willems ende het wees­kind van Maritge Willems, wonende tot Vlaerdingen, aen Jan Willems de Best, 1 morgen lant.

Op 25 mei 1614 transporteert Dirk Jansz Stichter voor schepenen van Vianen als medeerfgenaam van zijn vader Jan Stichter, oud burgemeester van Vianen, aan zijn zwager Jasper Cornelisz Gout een morgen land, gelegen in het Jansconvent onder het schoutambt van Vianen, gemeen met een morgen land, welke reeds eigendom was van Jasper Cornelisz.

Op 29 juni 1616 verklaren Gout Assuerus Gerrits, timmerman, en Celijchgen Huijberts, zijn vrouw, erfgenamen van Huijbrecht Jansz de Bruijn ter ene zijde en Adriaen Jansz Stichter en Jasper Cornelisz Gout als man van Belichge Jansdr Stichter voor zich en de andere erfgenamen van Jan Aertsz Stichter ter andere zijde, voor schepenen van Vianen, dat zij 17 november 1614 ten huize van Peter Streng, waard in “’t Swijnshooft”, door tussenkomst van oud burgemeester Antonis Boterpot en de hoogheemraad Nicolaes Streng “metten anderen in der vrundtschappe overtomen ende geaccordeert te zijn” dat Assuerus Gerrlts zou afzien van zijn pretenties op een hofstede met toebehoren gelegen aan de Oostzijde van de tweede Achterstraat te Vianen, eertijds toebehoord hebbende aan Hans de Bruijn, waarover hij in proces gewikkeld was met de erfgenamen van Jan Stichter, voor een bedrag van 215 gulden, dat hij op 29 juni 1616 ontvangen had. Hij approbeerde mitsdien de verkoop van die hofstede door Jan Stichter aan Cornelis Fransz Cocq en beeindigde het proces.

 

Uit het 1e huwelijk:

Dirck Jansz Stichter

Cornelis Jansz Stichter

Arien Jansz Stichter, overleden > 11 oktober 1637

Belichje Jans Stichter, overleden > 21 oktober 1635. Gehuwd met Jasper Cornelisz Gout, meester schoenmaker, leerlooier, zoon van Cornelis Jaspersz Gout en Christina Jans, overleden 1619-1623

Claes Jansz Stichter, bouwman, geboren ca. 1583, overleden > 8 januari 1634. Gehuwd met Anneke Ariens, geboren ca. 1578, overleden of begraven 10 november 1636 te Hoornaar