Sterck, Cornelis Jansz (->1596)

Cornelis Jansz Sterck, zoon van Jan Cornelisz Sterck en Fijcke Cornelis, overleden > 10 augustus 1596

Gehuwd met

Marijcke Thonis

Gehuwd met

Crijn Petersz

Uit dit huwelijk:

Thoentge Crijnen. Gehuwd met Aerdt Jansz

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Gorcum, oud rechterlijk archief (1540-1597). Ir. A.I. Grabowsky, 5) Gorcum, oud rechterlijk archief (1561-1574). Ir. A.I. Grabowsky, 6) Gorcum, oud rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky, 7) razu.nl, 8) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr. 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 4 mei 1559 is Geerloff Ottensz Sterck onmondig kint, hulder Aert Geerloffs zijn oem, beleend met 3 morgen uijterdijckx te Goetberdingen, hem aangekomen van Ott Jansz Sterck zijn vader en Jan Dircks Sterck zijn grootvader ‘alzoe Johan Sterck binnen sjaers overleden was. Maria Geerlofs weduwe Ott Jansz Sterck is moeder van het kind en Johan
Geerloffs de Jonge is mede oom van het kind etc; nog genoemd Cornelis Jansz Sterck.

Op 17 februari 1560 Jan Jansz en Cornelis Jansz Sterck als voogden van hun huisvrouwen voor henzelf en vervangende Gerijcken IJsbrant Jacobsdr weduwe van Cornelis Goertss als eisers versus Thonis IJsbrantsz, verweerder.

Op 5 augustus 1561 Louf van Culemborch Gerijtsz scholtus te Culemborch beveelt Marij Oth Jan Sterckx weduwe als hebbende de voogdij over Geerlof Ottensz haar zoon, om te prosequeren ten behoeve van Geerlof voorschreven 2 morgen op Boeijcoop int het graafschap Leerdam hem aanbestorven van Oth’s dode zijn vader en nu geoccupeerd door Cornelis Jansz Sterck.

Op 1 augustus 1565 transporteert Cornelis Jansz Sterck 3 morgen uterdijckx in Golberdingen op Inge Jan Sterckendr x Johan Aerntsz de Keijser.

Op 8 juni 1570 Cornelis Jan Sterckx huijsvrou betaelt van de drie vierendelen van een duijsent bleecken steens die hij gehaelt heeft. Rekening van Jan van Cuijck Henrickx.
Op 1 december 1570 constitueert Cornelis Jansz Sterck.

Op 5 april 1582 Cornelis Jansz Sterck gearresteerde en bekende Henrick Berentsz vervolgh vanwege achterstallige huishuur van een huis in Gorcum bij de voornoemde gearresteerde gebruijckt.

Op 17 juni 1591 renuncieren Aerdt Janss x Thoentge Crijnendr alle goederen hun aangecomen door dode van hun vader Crijn Peterss en dat ten behoeve van Cornelis Janss Sterck x Marijke Thonisdr die eerder gehuwd was met de voornoemde Crijn Peterss za.

Op 10 augustus 1596 Adriaen Adriaenss Bierdrager x Gerijke Jansdr za te eenre en Cornelis Janss Sterck als bestorven wettige voogd van Heijlke Adriaensdr zijnde het kind van zijn zuster Gherijke Janss za x Aert Daemenss te andere, maken een schikking met toestemming van Fijcke Cornelisdr en Hendricksken Jansdr als bestemoeder en moeije van het weeskind. 

Op 19 januari 1619 transporteren Jan Reijersz, Cornelis Reijersz en hun broer Jacob Reijersz, Jan Dircksz x Aelken Reijersd, voor hun zelf en vervangende hun andere broers en zuster, schoonbroers en schoonzuster, resp erfgenamen van zaliger Reijer Gerritsz en Christina, die erfgename was van Cornelis Jansz Sterck, aan Jacob Sijmensz en Joris Quirijnen een rentebrief groot 300 gl, sprekende op 5 morgen land, huis en hof, gelegen op Goilberdingen, al ’t gene Oth Dircksz Sterck placht aan te coemen, etc. De comparanten renuncieren daarvan. 

 

Uit dit huwelijk:

Christijna Cornelis Jans Sterck