Sman, Cornelis Adriaensz (ca. 1560-1645)

Cornelis Adriaensz Sman, zoon van Adriaen Cornelisz Sman, geboren ca. 1560, begraven 29 maart 1645 te Nootdorp

Gehuwd op 12 april 1587 te Nootdorp met

Neeltje Dircks, overleden 1602-1605

Gehuwd op 15 mei 1605 te Zoetermeer (#) met

Trijntje Allerts, dochter van Allert Jorisz Schenck en Trijntje Huijgen, geboren ca. 1585, begraven 3 september 1655 te Nootdorp

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) De oudere generaties van het geslacht Van der Sman, Dr. J. Maclean en L.J.M. van der Sman. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 24 (1969), 3) Doop- en trouwboeken van Nootdorp (1583-1725), Mevr. I. de Wilt-Vrijmoet, 4) Bewerkte en op alphabetische volgorde geplaatste lijst van gezinnen uit Nootdorp 1583-1695, F.J.A.M. van der Helm, 5) Index op het Register van de dooden die beluijt ende begraven werden te Nootdorp (1624-1654), J. Heemskerk, 6) Rechtelijk archief Stompwijk. Transporten, hypotecaties e.d. Inventarisnummer 57, 206 dubbele folio’s, 20-05-1599 t/m 31-03-1603, Anthonius van der Tuijn, 7) Rechtelijk archief Stompwijk. Transporten, hypotecaties e.d. Inventarisnummer 58, 216 dubbele folio’s, 04-04-1604 t/m 04-05-1608, Anthonius van der Tuijn, 8) Stompwijk. Protocol van opdrachten en rentebrieven 1621 – 1623 (HGA – Rechterlijk archief van Stompwijk inv. 4). Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 18-3-2021)

Op 10 augustus 1603 hebben Robbrecht Pietersz Schilperoort, Antonis Jansz Back, Dirck en Willem Jorisz van Vliet opgedragen t.b.v. Cornelis Adriaensz Sman en Joris Lenertsz Moijman 3 morgen tijnsbaar land in Tedingerbroek. Vrij als buurland. De morgen van beneden de Veenwatring van de voorn. 3 morgen is verbonden voor de ontgronding van de voorsz. 2 resterende bovenste morgens. De verkopers hebben het land gekocht van de Staten van Holland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn.
Op dito zijn Cornelis Adriaensz Sman en Joris Lenertsz Moijman schuldig aan Robbrecht Pietersz Schilperoort, Antonis Jansz Back, Dirck en Willem Jorisz van Vliet de somme van f 1.050 ter zake van de koop van 3 morgen tijnsbaar land in Tedingerbroek. Zij beloven te betalen met f 300 gereed welke zij op rente zullen houden tegen de penning 16, af te lossen 1608 en 1609, de resterende f 700 te betalen met f 150 per jaar.

Op 10 mei 1604 hebben Cornelis Henricxz Dorpman en Adriaen Lenertsz Reesloot ambacht bewaarders van Pijnacker uit naam van hun ambacht verkocht t.o.v. de achtmannen, etc. achtervolgende de beschreven voorwaarden in dato 31 maart 1604, aan Adriaen Cornelisz Sman wonende Zoetermeer, een stuk land, zijnde de Zuijtwindt of landscheiding, strekkende van het hoefslag van Kethel, nu verkocht aan Claes Pieter Huijbrechtsz. en zijn kinderen, tot het hoefslag van Berkel, gelegen in Tedingerbroek, en niet belast. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief.
Op dito zijn Adriaen Cornelisz Sman wonende Zoetermeer in Roeleveen als principaal, Cornelis Adriaensz Sman wonende Nieuweveen en Hillebrant Adriaensz Sman wonende alhier als borgen, zijn schuldig aan de ambacht bewaarders van Pijnacker t.b.v. het ambacht, de somme van f 600 ter zake van de koop van een stuk land genaamd de Houven Sijtwindt of landscheiding, strekkende van het hoefslag van Kethel, nu verkocht aan Claes Pieter Huijbrechtsz en zijn kinderen, tot het hoefslag van Berkel, gelegen in Tedingerbroek. Zij beloven te betalen met f 100 gereed en de rest op f 150 per jaar.
Op dito zijn Adriaen Cornelisz Sman wonende Nieuweveen en Hillebrant Adriaensz wonende alhier gezamenlijk schuldig aan de ambacht bewaarders van Pijnacker t.b.v. het ambacht, een losrente van f 12-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 200. Zij verbinden hieraan, te weten Adriaen Cornelisz Sman een stuk land genaamd de Houven Zijtwint of landscheiding, strekkende van de hoefslag van Kethel, nu verkocht aan Claes Pieter Huijbrechtsz en zijn kinderen, tot de hoefslag van Berkel, gelegen in Tedingerbroek.

Op 27 april 1608 heeft Cornelis Adriaensz Sman verkocht aan Huijbrecht Adriaensz Sman 6 hond flodderland in Tedingerbroek. Blanck met bruikwaar. Belast met 2 oortjes
tijns per jaar, te ontvangen te Voorburg. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met f 5 aan geld.

Op 17 april 1619 Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Hillebrant Adriaensz, Jonge Cornelis Adriaensz, Annetgen Cornelisdr nagelaten weduwe van Ouwe Jacob Adriaensz Sman en Cornelis Gerritsz getrouwd met Trijntgen Arijensdr hebben verkocht aan Adriaen Cornelisz Hammerlaen een stuk land genaamd “den Hoogen Sijtwint ofte Lantscheijdingen”.
Op dito Cornelis Arijens, Jan Arijens, Hillebrant Adriaens, Jonge Cornelis Adriaens, Annetge Cornelis naegelaten weduwe van Jacob Adriaens Sman, Cornelis Gerrits man van Trijntje Ariens ter eenre, mitsgaders Huijgh Adriaens ter andere. Haer vader en schoonvader liet na. Huijgh ontvangt drie hont lants in Tedingerbroek.

Op 12 januari 1622 Cornelis Arijensz, Jan Adriaensz, Hillebrant Adriaensz en Jonge Cornelis Adriaensz, Annetgen Cornelisdr weduwe van Oude Jacob Adriaensz Sman en Cornelis Gerritsz getrouwd met Trintgen Arijensdr ter eenre mitsgaders Huijch Adriaensz ter andere zijde hebben met elkaar gedeeld al de landen en anders als Adriaen Cornelisz Sman haar vader en schoonvader nagelaten heeft.
Op dito transporteren Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Hillebrant Arijensz, Jonge Cornelis Arijensz, Annittgen Cornelisdr weduwe van Ouwe Jacob Adriaensz Sman en Cornelis
Gerritsz getrouwd met Trijntgen Arijensdr transporteren aan Adriaen Cornelisz Hammerlaen een stuk land genaamd ‘Den Hoogen Zijtwint ofte Lantscheijdinge’.
Op 9 maart 1622 transporteert Cornelis Adriaensz Sman wonende in Nieuweveen in Nootdorp aan Ghijsbrecht Jacobsz Sman wonende in Stompwijk omtrent 1,5 morgen goed slagturfland in het geheel groot geweest zijnde 3 morgen, welke wederhelft Joris Leendertsz. van hem koper heeft gekocht.

Op 17 augustus 1645 zijn Joris Allertsz bouman en Huijch Alders Schenck beide door het gerecht Nieuweveen aangesteld tot voogden over Trijntien Alders, gewezen huisvrouw van Cornelis Arijensz Sman.

Op 30 april 1661 is te Nieuwveen een akte opgesteld mede betreffende de nalatenschap van Adriaen Cornelisz Sman. Hierin worden genoemd Jan Krijnens Coij getrouwd met Ariaentge Cornelisdr Sman, Inge Jacobs Gaerloff getrouwd met Gooltje Cornelisdr Sman, mede namens de kinderen van Dirk Jacobs Gaerloff en Immetje Cornelis Sman, Maritge Cornelis weduwe van Adriaen Cornelisz Sman, erfgenamen van Cornelis Adriaens Sman en Trijntje Allerts.

 

Uit het 1e huwelijk:

Maertgen Cornelis Sman, gedoopt 6 januari 1591 te Nootdorp (get: Jan Dirrics, Annegen Lauwers en Tringen Ariens)

Dirck Cornelisz Sman, (?) gedoopt 6 juni 1593 te Nootdorp (get: Maerten Dirrickx op Hoogheveen, Arent Cornelis). Gehuwd 3 december 1617 te Nootdorp met Neeltgen Dirx, geboren te Zoetermeer

Tringen Cornelis Sman, gedoopt 10 september 1595 te Nootdorp (get: Aefgen Wiggers, Cornelis Gerrits en Maertge Ariens)

Pieter Cornelisz Sman, gedoopt 27 februari 1600 te Nootdorp (get: Cornelis Adriaens Sman sijn broeder, sijn neeff van Delft met Claesgen Martens)

Uit het 2e huwelijk:

Goeltgen Cornelis Sman, gedoopt 28 mei 1606 te Nootdorp. Gehuwd met Inge Jacobsz Gaerloff

Arien Cornelisz van der Sman

Aeriane Cornelis Sman, gedoopt 24 juli 1611 te Nootdorp (get: Hillebrant Aeriaensz, Cors Cornelisz, Trijntgen Arismannendr), overleden > 13 november 1664. Gehuwd met Jan Krijns Koij, schepen van Nieuweveen

Immetgen Cornelis Sman, gedoopt 21 juni 1615 te Nootdorp (get: Aeriaen Allertsz, Jaepgen Jan Aeriaen Smandochter, Cornelis Gerritszoons dochter Jannetgen), overleden 1652. Gehuwd met Dirk Jacobsz Gaerloff