Sman, Adriaen Cornelisz (-1605/06)

Adriaen Cornelisz Sman, overleden 1605-1606

Gehuwd met

NN, overleden 1631 (overluid 1631 te Nootdorp)

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) De oudere generaties van het geslacht Van der Sman, Dr. J. Maclean en L.J.M. van der Sman. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 24 (1969), 3) Index op de overleden RK-lidmaten van Stompwijk. DTB Stompwijk 1: 1658 – 1680. J. Heemskerk, Zoetermeer, 22 oktober 2008, 4) Rechtelijk archief Stompwijk. Opdrachten en rentebrieven. Inventarisnummer 1, 206akten, 02-01-1593 t/m 17-12-1598. Anthonius van der Tuijn en Teun van der Vorm, 5) Rechtelijk archief Stompwijk. Transporten, hypotecaties e.d. Inventarisnummer 58, 216 dubbele folio’s, 04-04-1604 t/m 04-05-1608, Anthonius van der Tuijn, 6) Stompwijk. Register van scabinale akten 1617 – 1619 (HGA – Rechterlijk archief van Stompwijk inv. 62). Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 31-3-2021), 7) Stompwijk. Protocol van opdrachten en rentebrieven 1621 – 1623 (HGA – Rechterlijk archief van Stompwijk inv. 4). Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 18-3-2021), 8) Index op het Register van de dooden die beluijt ende begraven werden te Nootdorp (1624-1654). Arch. Kerkvoogdij NH-gemeente te Nootdorp. J. Heemskerk, 26 januari 2000

NB: Dr. J. Maclean en L.J.M. van der Sman geven Cornelis Cornelisz Sman als vader van Adriaen en verwijzen naar de register van de tiende penning in Tedingerbroek uit 1544. Ik heb dit register niet teruggevonden, wel een register uit 1543 maar daarin vondt ik geen Sman terug. In het register van tiende penning uit 1563 is een Cornelis Wanaertsz Sman vermeld. 

Op 13 september 1593 heeft Heijndrick Dircxz Bugge poorter van Delft verkocht aan Arijen Cornelisz Sman 2 morgen land in Tedingerbroek, strekkende van de Hondertmergense weg tot de Stompwijkse weg of anders genaamd de Veenweg. Vrij als buurland. Hij verbindt hieraan zijn persoon en goederen en bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief heden verleden.
Op dito is Adriaen Cornelisz Sman wonende Zoetermeer schuldig aan Heijndrick Dircxz Bugge poorter van Delft, de somme van f 1.400 carolus ter zake van de koop van 2 morgen land in Bosschaert, strekkende van de Hondertmergense weg tot de Stompwijkse weg. Hij belooft te betalen met f 100 per jaar en verbindt hieraan de voorn. 2 morgen land. Idem (voor schout en gezworenen van Zoetermeer) zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte in Zoetermeer groot 6 morgen.

Op 10 mei 1604 zijn Adriaen Cornelisz Sman wonende Zoetermeer in Roeleveen als principaal, Cornelis Adriaensz Sman wonende Nieuweveen en Hillebrant Adriaensz Sman wonende alhier als borgen, zijn schuldig aan de ambacht bewaarders van Pijnacker t.b.v. het ambacht, de somme van f 600 ter zake van de koop van een stuk land genaamd de Houven Sijtwindt of landscheiding, strekkende van het hoefslag van Kethel, nu verkocht aan Claes Pieter Huijbrechtsz en zijn kinderen, tot het hoefslag van Berkel, gelegen in Tedingerbroek. Zij beloven te betalen met f 100 gereed en de rest op f 150 per jaar.
Op dito zijn Adriaen Cornelisz Sman wonende Nieuweveen en Hillebrant Adriaensz wonende alhier gezamenlijk schuldig aan de ambacht bewaarders van Pijnacker t.b.v. het ambacht, een losrente van f 12-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 200. Zij verbinden hieraan, te weten Adriaen Cornelisz Sman een stuk land genaamd de Houven Zijtwint of landscheiding, strekkende van de hoefslag van Kethel, nu verkocht aan Claes Pieter Huijbrechtsz en zijn kinderen, tot de hoefslag van Berkel, gelegen in Tedingerbroek.

Op 17 november 1604 heeft Adriaen Cornelisz Sman wonende Roeleveen te Zoetermeer verkocht aan Jan Adriaensz Sman ⅓ part en Huijch Adriaensz Sman ⅔ parten van 3 hond slagturfland in Tedingerbroek. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.
Op dito heeft Adriaen Cornelisz Sman wonende Roeleveen te Zoetermeer verkocht aan Jacop Adriaensz Sman 4 hond land in Tedingerbroek. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.

In het rekeningenboek van de kerk te Nootdorp is in 1605/1606 vemeld: Van Adriaen Sman te beluijden 12 st.

Op 17 april 1619 Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Hillebrant Adriaensz, Jonge Cornelis Adriaensz, Annetgen Cornelisdr nagelaten weduwe van Ouwe Jacob Adriaensz Sman en Cornelis Gerritsz getrouwd met Trijntgen Arijensdr hebben verkocht aan Adriaen Cornelisz Hammerlaen een stuk land genaamd “den Hoogen Sijtwint ofte Lantscheijdingen”.
Op dito Cornelis Arijens, Jan Arijens, Hillebrant Adriaens, Jonge Cornelis Adriaens, Annetge Cornelis naegelaten weduwe van Jacob Adriaens Sman, Cornelis Gerrits man van Trijntje Ariens ter eenre, mitsgaders Huijgh Adriaens ter andere. Haer vader en schoonvader liet na. Huijgh ontvangt drie hont lants in Tedingerbroek.

Op 12 januari 1622 Cornelis Arijensz, Jan Adriaensz, Hillebrant Adriaensz en Jonge Cornelis Adriaensz, Annetgen Cornelisdr weduwe van Oude Jacob Adriaensz Sman en Cornelis Gerritsz getrouwd met Trintgen Arijensdr ter eenre mitsgaders Huijch Adriaensz ter andere zijde hebben met elkaar gedeeld al de landen en anders als Adriaen Cornelisz Sman haar vader en schoonvader nagelaten heeft.
Op dito transporteren Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Hillebrant Arijensz, Jonge Cornelis Arijensz, Annittgen Cornelisdr weduwe van Ouwe Jacob Adriaensz Sman en Cornelis
Gerritsz getrouwd met Trijntgen Arijensdr transporteren aan Adriaen Cornelisz Hammerlaen een stuk land genaamd ‘Den Hoogen Zijtwint ofte Lantscheijdinge’.

 

Uit dit huwelijk:

1   Cornelis Adriaensz Sman

Jan Adriaensz Sman, overleden 1642-1651. Gehuwd met Maertgen Jacobs, overleden > 3 september 1661

Hillebrant Adriaensz Sman, vervener, weesman van Stompwijk (1616-1617), overleden 1639-1640. Gehuwd met Maritgen Cornelis, overleden 7 april-8 september 1660

4  (Jonge) Cornelis Adriaensz Sman, weesman (1618) en ambachtsbewaarder (1621) te Stompwijk, overleden 25 oktober 1669. Gehuwd met Neeltjen Lourens, dochter van Louris Sijmonsz en Neeltgen IJsbrandts

Jacob Adriaensz Sman, overleden 22 november 1618-17 april 1619. Gehuwd met Annetgen Cornelis Boon, dochter van Cornelis Ghijsen Boon en Barbar Pieters, overleden > 3 februari 1630

Trincken Adriaens Sman. Gehuwd 9 januari 1594 te Nootdorp met Cornelis Gerritse

Huijch Adriaensz Sman, overleden > 6 mei 1659. Gehuwd met Neeltje Doens, begraven 12 september 1662 te Nootdorp

Wouter Adriaensz Sman, overleden 1619