Gerritsz, Bart (ca. 1555-<1605)

Bart Gerritsz, zoon van Gerrit Bertsz, geboren ca. 1555, overleden < 28 juni 1605

Gehuwd ca. 1580 met

Cornelia Adriaen Pouwels, geboren ca. 1560, overleden < 26 mei 1588

Gehuwd met

Annichje Cornelis

 

Bron: Dorpsgerecht Benschop

Op 20 april 1580 verkoopt Sebastiaen Adriaensz aan zijn swager Bart Gerritsz het derdendeel van een hofstede met vier mergen en een hont en drie hontlants met huijs opten Noortsijde van Benschop beneden die kerck. Voorts Sebastiaen Adriaensz en Franck Aertsz als voogden van Cornelia Jan Gerritsdr geprocreeert bij Sophia Adriaen Pauwelsdr, verkopen aan Bart Gerrits vijer mergen en een hont als des weeskijnts des gerechtenderdendeel (van hetzelfde goed).

In 1588 Bart Gerritsz weeskijnder. Inventarijs des boedels doen maken bij Bart Gerritsz van alle goederen in zijn boedel behorende, achtergelaten bij Cornelia Adriaensdr, sijn huijsfr. Als kinderen van Bart, (geprogredert bij Cornelia Adriaen Pauwelsdr) worden genoemd: Gerrit Bartensz, Barbara, Aefken en Fijcken.

In 1595 transporteren Marten Ariensz Vermeer en Arien Ariensz Vermeer, broeders, gezamenlijk een procuratie hebbend van Jan Harmensz Blom, wonende binnen IJsselsteijn, aan Bart Gerritsz achthalve mergen lants gelegen noortzijde van Benschop opt Rijetvelt, bij Arijen Vermeer vercoft aan Bart Gerritsz voorss.
Eveneens in 1595 doen de erfgenamen van Hilleghen Cornelis Gijsberts weduwe, genaemt Meijnschgen en Gerrighgen Cornelis, Catrien Bokus Cornelis weduwe, Cornelis Cornelisse, Cornelis Fredericks, Gerrit Jansz Lange, en als voocht van Neeltgen Adriaensdr, als mede de erfgenamen van Beernt Franck Aertsz, doen een overdracht aan Bart Gerritsz en sijn huijsfrouw Annechen, naegelaten weduwe van Franck Aertsz.

Op 28 juni 1605 vindt de scheiding plaats tussen de erfgenamen van Bart Gerritsz ter eenre en Anegij Cornelisdr sijne weduwe ter andere sijde. Annegij zal behouden het huijs aen den kerck staende te Benschop. Aldus uijtgesproocken bij Adriaen Jansz Lammen, Dirck Jansz Lange en Andries Jansz ter zijde van Bart Geritsz erfgenamen, en Jan Jacobsen, Cornelis Jansz en Jan Gerritsz tersijde van Annegij voorss., en versoecke van partijen als Gerrit Bartensz, Aert Willemsz als man en voocht van Aefgen Bartendr, Adriaen Jansz vader van sijne weeskijnder geprocedeert bij Barbara Bartendr, geassisteert met Jan Gerritsz en Bastiaen Adriaens, voochden over de twee weeskijnder van Sophia Bartendr.

 

Uit het 1e huwelijk:

Gerridt Bartensz, heemraad, schepen, boer, overleden (?) 2 februari 1649 te Benschop. Gehuwd met Marrichje Aelberts, dochter van Aelbert Claesz Soet en Niesje Bouwens

Barbara Bart Gerits. Gehuwd met Adriaen Jansz

Aefje Barts Rietveld

Fijchen Barten, overleden < 28 juni 1605. Gehuwd met Jan Jansz