Bertsz, Gerrit (->1556)

Gerrit Bertsz, overleden > 1 december 1556

 

Bron: Dorpsgerecht Benschop

Op 18 september 1552 heeft Aelbert Hermans van Ommeren verwillecoert voor hem en sijnen erven als zijn sellfs schult Gerrit Bertsz die somme van drie en vijftich schilt stuck ad xiiij st. Hollants, te betalen up sint Jacob naestcomende.
Op 21 oktober 1552 heeft Gerrit Bertsz voor hem en zijne erven in huerwere ende pacht ontfangen ende aengenomen van Willen Aertsz ofte sijnen erven twee mergen Lants inde Plass opt oudelant boven der poerten, den tijt van vier Jare lanck.
Op 1 december 1552 heeft Gerrit Bertsz, woenende opt hoech Lant, verwillecoert voor hem en sijnen erven Huijch Jansz tot behoeff Marichgen Mantendr, sijn huijsvrou, en hare erven die somme van hondert ende ses carolus gulden te betalen Sinte Martijns dach inden winter Anno drie en vijfftich. In de marge: betaelt 4 november 1553.

Op 24 januari 1554 heeft Gerrit Bertsz, in manieren, voorwaerden ende conditien hier naebeschreven, gecoft in eenen gestadigen erffcoop van Gerrit Roeloffs ende Roeloff Ariensz als gecoren mombers ende voochden van Willemtje Willem Aertsz, wed. Jop Willemsz, Frans Willemsz, Rochus Willemsz, Willem Aertsz als man en voocht van zijn huijsvrou, ende Clare Willemsdr als erfgenamen van zaliger Willem Aertsz drie mergen eijgen lants gelegen opt oudelant boven der poorten van IJselsteijn voor die somme van 730 car. gl. mit vorwaerden alsoe Jan van der Haer tutrecht op dit vs. lant taende heeft hondert gouden curfursten rijns gl., dat Gerrit Bertsz op hem nemen sall volgens den erffpachtbrieff van 31 janauari 1538 soo dat de cooppenningen die de vercopers noch toecomen die somme van 595 car. gl.

Op 1 december 1556 draagt Anthonis Dircksz over aan Gerrit Bertsz veerthien honts eijgen lants, van oudts gelegen opt oudelant boven de poort van IJselsteijn, daer boven convent uit Gheijn ende beneden Gerrit Bertsz.

Op 28 januari 1586 compareren Peter Cornelisz als boedelhouder voor hem selven, Bert en Jan Gerit Bertenzoonen, Jan Aertsz als momber ende voocht van Jan Jansz, sijn soon, inden echte geprocreeert bij za: Marichen Geritsdochter, Jan Dircksz in Meerlo als vader ende voocht van Jacob en Dirck Jansz, sijn soonen inden echte geprocreeert bij za: Lijntgen Gerit Bartendr, ende Thonis Joris Lange als man ende voocht van Anneken Geritsdochter sijn huijsfrou, ende Ghijsbert Tonisz als vader ende voocht van sijn twee zoontjes inde echte geprocreeert bij za: Trijntgen Gerritsdochter, ende Adriaen Hermen Dircksz als man ende voocht van Deliaentgen Geritsdr, alle erfgenamen van Luijchgen Gerit Bartendochter za(liger). Comparanten begeerden een oerdel off die:

  • vier mergen eijgen lants gelegen mette huijsing en bepotinge inden Achtersloot opt meer oude lant, daer boven de weduwe van Ghijsbert van Nijenrode, ende beneden Claes Hendricksz. Vervolgens droegen op en scholden quijt Adriaen Hermen Dircksz den vrijen eijgendom,
  • een oerdel off die vier mergen eijgen Lants, gelegen opt oudelant, gecomen van t convent van Nasareth int Gheijn, daer boven t convent Hermen (?) Isselsteijn, ende beneden Bart Geritsz ende Peter Cornelisz ende Claes Hendricksz. Het land wordt overgedragen aan Ghijsbert Anthonisz van Meerlant, als vader van en de bloetvoocht tot behoeve van sijn twee zoontjes inde echte geprocreeert bij za: Trijntgen Gerritsdr,
  • vijer mergen eijgen lants gelegen in Meerlo inde lande van Isselstejn genaempt de corte hoeve, daer boven Jacob Tomnisz cum socijs ende beneden de weduwe van Ghijsbert van Nijenrode. Het land wordt in vrijen eijgendom overgedragen aan Jan Gerit Bartensz,
  • drije mergen een hont eijgen lants, gelegen opt oudelant, daerboven Jan Aertsz als vader en voocht van sijn zoentgen ende beneden Cornelis Lewe. Het land wordt in vrije eigendom overgedragen aan Thonis Jansz Lange,
  • vijer mergen eijgen lants gelegen in Meerlo, hetwelk wordt overgedragen aan Jan Dircksz in Meerrlo voor zijn zonen Jan en Dirck Jansz,
  • veerthien hont eijgen lants wordt overgedragen aan Bart Geritsz,
  • vijerdalve mergen, gelegen opt overoudelant, wordt overgedragen aan Jan Aertsz voor zijn zoon Jan Jansz,
  • acht morgen opt oudelant boven die poort wordt overgedragen aan Peter Cornelisz.

Ter zelver tijt hebben de voorn. comparanten al mede in voors. qualite voor huer als hueren erven opgedragen, gecedeert ende getransporteert allen recht, actie, over ende toezeggen als zijluijden inde voors. qualite gesamenderhant ende elx van huer bijzonder hadden gehadt ofte noch mochten hebben aende huijsinge, hoff, hoffstede, berch ende schuer, bogaert ende alle bepotingen ofte plantasie daer op staende van za: Gerit Berten sulx ende als die selve bij doede ende overlijden van za: Luijchgen Gerit Barten voorn., Peter Cornelisz huijsfrou, was geruijmt ende nagelaten is ende tegenwoordich Peter Cornelisz voorn. is gebruijkende ende possesserende, groot vijf ende dartich mergen bruijcklants metsgaders noch twaelf mergen sheeren lants genaemt den leegen weerdt, volgende de loetcedulle daer van zijnde, mitsgaders noch drij mergen eijgen lants, gelegen overleck int Merkerckse broeck, al tot behoeve Peter Cornelisz voorn. ende sijnen erven nae hem ten ewigen dage, renontuerende ende vertijende als rechtens.

 

Kinderen:

Marichen Gerits, overleden < 28 januari 1586. Gehuwd met Jan Aertsz, overleden > 28 januari 1586

Lijntgen Gerit Berten, overleden < 28 januari 1586. Gehuwd met Jan Dircksz, overleden > 28 januari 1586

Trijntgen Gerits, overleden < 28 januari 1586. Gehuwd met Ghijsbert Anthonisz van Meerlant, overleden > 28 januari 1586

Anneken Gerits, overleden > 28 januari 1586. Gehuwd met Thonis Joris Jansz Lange, overleden > 28 januari 1586

Luijchgen Gerit Berten, overleden < 28 januari 1586. Gehuwd met Peter Cornelisz, overleden > 28 januari 1586

Bart Gerritsz

Jan Gerit Bartensz, overleden > 28 januari 1586

Deliaentgen Gerits, overleden > 28 januari 1586. Gehuwd met Adriaen Hermen Dircksz, overleden > 28 januari 1586